บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

ประกาศกรมการสารวัตรทหารบก  มี 2 ข่าวงานนะครับ ได้แก่การสอบฯ นายทหารประทวน และการสอบคัดเลือกพนักงานราชการประจำปีประมาณ 2555
เรื่องที่ 1 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ  กรมการสารวัตรทหารบก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ – ๕ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เหล่า สห. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๒ อัตรา  ดังนี้
 ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ๑.๑ เสมียน  สห.ทบ.  จำนวน   ๑    อัตรา
  ๑.๒ พลขับรถ  รร.สห.สห.ทบ. จำนวน   ๑   อัตรา 

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร      
  ๒.๑ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
  ๒.๒ ผู้สมัคร บิดา , มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่การแปลงสัญชาติ
  ๒.๓ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
  ๒.๔ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป  (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิไม่ได้)
  ๒.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้ต้องโทษในคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีอาญา
  ๒.๗ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดทุกประเภท
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม  ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
  ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
  ๒.๑๑ ไม่อยู่ในสมณเพศ
  ๒.๑๒ ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกข้อมูลลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอน ระงับการบรรจุในภายหลังได้
  ๒.๑๓ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการเป็นทหารกอง ประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ ๑ เท่านั้น (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” และเป็นคนจำพวกที่ ๒ , ๓ และ ๔)
  ๒.๑๔ ผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารกอง เกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ไม่จัดอยู่ในบุคคลจำพวกที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร โดยมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร   ๒.๑๕ งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต.–จ.ส.อ. และบุคคลพลเรือนชาย  ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๔ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร  พ.ศ.๒๔๙๗
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑  ตำแหน่ง  เสมียน  สห.ทบ.  
  ๓.๑.๑ เพศชาย
  ๓.๑.๒ เป็นทหารกองหนุน  บุคคลพลเรือน  หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๓ – ๕ 
  ๓.๑.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)  งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด  พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และงดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการใน ทบ.
  ๓.๑.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
  ๓.๑.๕ พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ (พิมพ์จับความเร็ว ภายใน ๑๐ นาที)
  
๓.๒ ตำแหน่ง  พลขับรถ  รร.สห.สห.ทบ.
  ๓.๒.๑ เพศชาย
  ๓.๒.๒ เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่  ๓ - ๕ 
  ๓.๒.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด  พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และงดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการใน ทบ.
   ๓.๒.๔ มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
   ๓.๒.๕ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
 ๔. หลักฐานในการรับสมัคร 
  ๔.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หรือบัตรประจำตัวลูกจ้าง หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  ๔.๒  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร, บิดา, มารดา (กรณีบิดา, มารดาถึงแก่กรรมให้ใช้สำเนาใบมรณบัตรแทน)
  ๔.๓  รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ) ถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป
  ๔.๔ ใบสำคัญทางทหาร (สด.๘ , สด.๙ , สด.๔๓)
  ๔.๕ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๖ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงานครั้งสุดท้าย
  ๔.๗ สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ , ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา)
  ๔.๘ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก (เฉพาะผู้สมัครในตำแหน่ง  พลขับรถ)
  ๔.๙ หลักฐานการเป็นทายาทของทหาร, ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด  ทบ. ,  พนักงานราชการ (ถ้ามี)
  ๔.๑๐ หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  การเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)
  ๔.๑๑ วัน สมัครให้ผู้สมัครนำเอกสารตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย  และจะพิจารณารับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น
๕. การสอบคัดเลือก    ดังนี้
  ๕.๑  ภาควิชาการ
  ๕.๑.๑  ตำแหน่ง  เสมียน
- ความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๓)  วิชาภาษาไทย ๒๐  คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป   ๒๐  คะแนน   
- พิมพ์ดีดภาษาไทย ๓๐  คำ / นาที   ๒๐  คะแนน(ใช้คอมพิวเตอร์)   
- พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ๒๐  คำ / นาที   ๒๐  คะแนน(ใช้คอมพิวเตอร์)
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (excel,powerpoint)  ๒๐  คะแนน
  ๕.๑.๒ ตำแหน่ง  พลขับรถ
- ความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๓) วิชาภาษาไทย ๒๐  คะแนน
- ความรู้ทั่วไป     ๒๐  คะแนน
- พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   ๓๐  คะแนน
- ความรู้ทางด้านการซ่อมเครื่องยนต์   ๓๐  คะแนน
  ๕.๒ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย      ๓๐  คะแนน
  ๕.๓ สอบสัมภาษณ์      ๒๐  คะแนน
  ๕.๔ ภาคปฏิบัติ เฉพาะตำแหน่ง พลขับรถจะนำผู้ที่ผ่านในภาควิชาการไปทำการสอบภาคปฏิบัติ   ที่โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
 ๖. กำหนดให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่เป็นทายาทของทหาร  ข้าราชการ  และลูกจ้างประจำ  สังกัด  ทบ.  พนักงานราชการ  ดังนี้
  ๖.๑ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ  จำนวน  ๑๐  คะแนน  ใน  ๑๐๐  คะแนน 
  ๖.๒ พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ  จากการปฏิบัติหน้าที่  ป้องกันประเทศ  จำนวน  ๑๐  คะแนน  ใน  ๑๐๐  คะแนน
  ๖.๓ ที่รับราชการในทบ. หรือเคยรับราชการใน  ทบ.  มาก่อนเว้นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการ  เนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่  จำนวน ๒ คะแนน ใน ๑๐๐  คะแนน 
  ๖.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อ ให้ใช้ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว
  
๗. กำหนดวัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร    
  ๗.๑ ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔
  ๗.๒ สถาน ที่รับสมัคร สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล  กองแผนและฝึก กรมการสารวัตรทหารบก  ถนนพระรามที่  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา  ๐๘๓๐  ถึง  ๑๖๐๐  โทร. ๐ – ๒๓๕๔ – ๔๔๐๓ – ๑๒   ต่อ  ๙๙๐๒๕
  ๗.๓ สถานที่สอบ สอบคัดเลือกภาควิชาการที่  อาคารเรียนและที่พัก โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
๘. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔   ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ กรมการสารวัตรทหารบก หรือ  ที่เว็บไซต์กรมการสารวัตรทหารบก   (www2.rta.mi.th/armyweb/pmdept)

๙. กำหนดการสอบและประกาศผลสอบ   
  ๙.๑  สอบภาควิชาการ   วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔
   -  เวลา  ๐๙๓๐ รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
   -  เวลา  ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ สอบภาควิชาการ
   -  เวลา  ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ สอบภาคปฏิบัติ (ตำแหน่ง เสมียน สห.ทบ.)
  ๙.๒ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ   วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ   กรมการสารวัตรทหารบก หรือ  ที่เว็บไซต์กรมการสารวัตรทหารบก   (www2.rta.mi.th/armyweb/pmdept)   
  ๙.๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์  วันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔
   -  เวลา  ๐๗๔๕ – ๐๘๓๐ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  (ให้ผู้เข้ารับการทดสอบนำชุดกีฬามาด้วย)
   -  เวลา  ๑๐๐๐ – ๑๑๓๐ สอบสัมภาษณ์ 
๑๐. ระเบียบการสอบ
  ให้ นำบัตรประจำตัวประชาชน  มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบทุกครั้ง  และหากผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบช้ากว่า  ๑๕  นาที  จะถือว่าสละสิทธิ์
๑๑. ประกาศผลการสอบ
  ใน วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ กรมการสารวัตรทหารบก   หรือ   ที่เว็บไซต์กรมการสารวัตรทหารบก (www2.rta.mi.th/armyweb/pmdept)  ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้ทั้งตัวจริง และอะไหล่ตามจำนวนที่ประกาศมารายงานตัวภายใน  วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๕๕ ที่แผนกกำลังพล กองแผนและฝึก กรมการสารวัตรทหารบก
 ๑๒. สำหรับตำแหน่ง  พลขับรถ  จะประกาศให้ทราบภายหลัง  เนื่องจากต้องรอผลการสอบในภาคปฏิบัติจากโรงเรียนทหารขนส่งกรมการขนส่งทหารบก

               ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
                            (ลงชื่อ)   พลตรี  ศุภชัย      ศรีจักรโคตร
                                       ( ศุภชัย      ศรีจักรโคตร )
                                       เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก

------------------------------------------------------------------------------
เรื่องที่ 2  ประกาศกรมการสารวัตรทหารบก เรื่อง 
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก
     บรรจุเป็นพนักงานราชการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๔

กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน  และบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ)  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ  จำนวน ๑ อัตรา  ในตำแหน่ง
พนักงานสถานที่ สห.ทบ.  อัตราค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ  ๖,๔๑๐ บาท ซึ่งมีหลักเกณฑ์รายละเอียด  ดังนี้
 ๑.  คุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้
  ๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  ๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๔๐  ปีบริบูรณ์
  ๑.๓ เป็น ผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  ๑.๔ ไม่เป็นข้า ราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
  ๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  ๑.๖ ไม่ เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความ สามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.๒๔๙๗
   ๑.๗ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  ๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
  ๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  ๑.๑๐ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
  ๒.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ๒.๒  มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  
๓. หลักฐานการรับสมัคร
  ๓.๑ ใบประกาศนียบัตรใบระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบรับรองผลการศึกษา(สำหรับผู้ใกล้จะสำเร็จการศึกษา)
  ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร , บิดา  และ  มารดา
  ๓.๓ ใบสำคัญทางทหาร  (สด.๘ , สด.๙  หรือ  สด.๔๓) (เฉพาะเพศชาย)
  ๓.๔ รูปถ่าย  (หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาดำ) ขนาด  ๒ x ๒.๕ ซม. จำนวน  ๒  รูป
  ๓.๕ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐)จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน  ๖  เดือน)
  ๓.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา  ในกรณีเสียชีวิต  (ถ้ามี)
  
๔. วิชาที่ทำการสอบ 
  ๔.๑  ภาควิชาการ คะแนนเต็ม   ๕๐   คะแนน   
     ๔.๑.๑ ภาษาไทย  (พื้นฐานความรู้  ม.๓)    ๒๐   คะแนน
     ๔.๑.๒ วิชาความถนัดเฉพาะตำแหน่ง๓๐   คะแนน
  ๔.๒ ภาคปฏิบัติ  คะแนนเต็ม   ๕๐   คะแนน            
    ๔.๒.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย    ๓๐   คะแนน
     ๔.๒.๒ สัมภาษณ์             ๒๐   คะแนน

๕. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
  ๕.๑ ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ถึง วันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๕๔
  ๕.๒ สถาน ที่รับสมัคร สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล  กองแผนและฝึก กรมการสารวัตรทหารบก  ถนนพระรามที่  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา  ๐๘๓๐  ถึง  ๑๖๐๐  โทร.  ๐ – ๒๓๕๔ – ๔๔๐๓ – ๑๒   ต่อ  ๙๙๐๒๕
  ๕.๓ สถานที่สอบ สอบคัดเลือกภาควิชาการที่  อาคารเรียนและที่พัก โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก  
๖. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ  วันที่  ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ  กรมการสารวัตรทหารบก หรือที่เว็บไซต์กรมการสารวัตรทหารบก(www2.rta.mi.th/army/pmdept)

๗. กำหนดการสอบและประกาศผลสอบ  
  ๗.๑  สอบภาควิชาการ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔
   เวลา  ๐๘๓๐   -   ๐๙๐๐  รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
   เวลา  ๑๐๐๐     -   ๑๒๐๐  สอบภาควิชาการ
  ๗.๒ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ   วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔  
ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ   กรมการสารวัตรทหารบก หรือ ที่เว็บไซต์กรมการสารวัตรทหารบก (www2.rta.mi.th/army/pmdept)   
  ๗.๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์  วันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔
   เวลา  ๐๘๓๐   -   ๐๙๐๐  รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
   เวลา   ๐๙๐๐    -    ๑๑๐๐  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
   เวลา  ๑๓๐๐     -    ๑๖๓๐  สอบสัมภาษณ์
  
๘. ประกาศผลการสอบ
  ใน วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ กรมการสารวัตรทหารบก   หรือ   ที่เว็บไซต์กรมการสารวัตรทหารบก (www2.rta.mi.th/army/pmdept)  ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้ทั้งตัวจริง และอะไหล่ตามจำนวนที่ประกาศมารายงานตัวภายใน วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๕๕ ที่แผนกกำลังพล กองแผนและฝึก กรมการสารวัตรทหารบก
            ประกาศ    ณ   วันที่   ๑๘     พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                   (ลงชื่อ) พลตรี  ศุภชัย    ศรจักรโคตร
                            ( ศุภชัย    ศรีจักรโคตร )
                            เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก