บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ

ประกาศกองพลทหารราบที่ ๔
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ
กองพลทหารราบที่ ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.)
ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ ๔ จำนวน ๑๕ อัตรา 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) ๓ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐,๗๑๐,๗๑๑,๗๑๖,๗๖๐) ๙ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.๖๓๕) ๑ อัตรา
๑.๔ ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ (ชกท.๖๓๑) ๑ อัตรา
๑.๕ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.๓๑๒) ๑ อัตรา


๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๒.๒ เป็นชายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน ๓๐ ปี สำหรับนายสิบกองหนุนที่สมัครคัดเลือกบรรจุกลับเข้ารับราชการ ผู้ที่มีชั้นยศ สิบตรี – สิบโท ต้องมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี
๒.๓ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ( กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พุทธศักราช ๒๕๔๐) ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗
๒.๔ เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย งดบรรจุผู้ที่มีประวัติคดีอาญา โดยเฉพาะ
ข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาอื่น ๆ ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและกรอกลงในใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร ตามความเป็นจริงเมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะระงับการบรรจุบุคคลนั้นและยืนยันในใบสมัครในการไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
๒.๕ เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๗ มีคุณวุฒิและมีความรู้พิเศษตามตำแหน่งที่รับสมัคร สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๒.๘ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ ตำแหน่ง พลขับรถ
๓.๑.๑ ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี บริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ.๒๕๒๔ - พ.ศ.๒๕๓๒ )
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไปกับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วยสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๓.๑.๓ สามารถขับรถยนต์ทหารได้และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากโรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
๓.๒ ตำแหน่ง เสมียน
๓.๒.๑ เป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี( เกิด พ.ศ.๒๕๒๔ - พ.ศ.๒๕๓๖)
๓.๒.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ เทียบเท่าขึ้นไปสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๓.๒.๓ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
๓.๓ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ และ ช่างเครื่องยนต์ ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ( เกิด พ.ศ.๒๕๒๔ - พ.ศ.๒๕๓๖) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๓.๔ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ( เกิด พ.ศ.๒๕๒๔ - พ.ศ.๒๕๓๖) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช่างอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

๔. คุณสมบัติพิเศษ
ผู้ที่เป็นทายาทของข้าราชการทหารและลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ดังนี้
๔.๑ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ จำนวน ๑๐ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน
๔.๒ พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน ๑๐ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน
๔.๓ ที่รับราชการใน ทบ.หรือเคยรับราชการใน ทบ.มาก่อนเว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน ๒ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนพิเศษในข้างต้นหลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร
๕.๑ ใบสมัคร
๕.๒ สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา(ไม่รับใบประกาศ)
๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดามารดา
๕.๕ สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘)
๕.๖ สำเนาทะเบียนกองประจำการ (สด.๓)
๕.๗ สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.๑๐๐ - ๐๗๕)
๕.๘ หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา (รับรองไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๙ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ถ้ามี)
๕.๑๐ สำเนามรณบัตร ของ บิดา มารดา (ถ้ามี)
๕.๑๑ ใบรับรองแพทย์ของ รพ.ค่ายทหาร (แบบทั่วไป ไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๑๒ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา(ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป

๖. กำหนดการขายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในเวลาราชการ(๐๘๐๐ - ๑๖๓๐)

๗. สถานที่ขายใบสมัครและรับสมัคร
๗.๑ สถานที่ขายใบสมัคร
๗.๑.๑ กองพลทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๗.๑.๒ กรมทหารราบที่ ๔ ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
๗.๑.๓ กรมทหารราบที่ ๑๔ (อาคารโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง จทบ.ต.ก. เดิม)ค่ายวชิรปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก
๗.๒ สถานที่รับสมัคร กองพลทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

๘. กำหนดการสอบคัดเลือก
๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ สถานที่ตามข้อ ๗ และทางเว็บไซด์ พล.ร.๔ หรือ กกล.นเรศวร ( http://www.rta.mi.th/23100u/ หรือ http://www.naresuantaskforce.com/index.php )

๘.๒ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗๑๕ เป็นต้นไป โดยให้พร้อมเวลา ๐๗๐๐ ณ บริเวณสนาม กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดวอร์มหรือชุดกีฬา
๘.๓ ทดสอบภาควิชาการ ความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และความรู้ตามตำแหน่งที่กำหนด ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕๐๐ - ๑๗๓๐ พร้อม เวลา ๑๔๓๐ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกการแต่งกาย ชุดสุภาพ

๘.๔ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๘.๔.๑ ทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง (ทุกตำแหน่ง) เวลา ๐๘๐๐ โดย
พร้อมเวลา ๐๗๓๐ ณ บริเวณสนาม กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดสุภาพ
๘.๔.๒ สอบสัมภาษณ์(ทุกตำแหน่ง) ตั้งแต่เวลา ๑๓๓๐ เป็นต้นไป โดยพร้อม
บริเวณหลังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดสุภาพ

๙. ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ สถานที่รับสมัครตามข้อ ๗ และทางเว็บไซด์ พล.ร.๔ หรือ กกล.นเรศวร ( http://www.rta.mi.th/23100u/ หรือ
http://www.naresuantaskforce.com/index.php )

๑๐. อื่น ๆ
๑๐.๑ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ ๔ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๔๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๒๕๒, ๗๓๒๕๔ ในเวลาราชการ

๑๐.๒ การดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้ กองพลทหารราบที่ ๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกไว้ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ได้แอบอ้างหรือกล่าวอ้างสำหรับการช่วยเหลือผู้สมัคร หรืออ้างว่าสามารถช่วยเหลือ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยเรียกร้องเอาทรัพย์สินหรือค่าตอบแทนใด ๆไม่ว่ากรณีใดก็ตามให้แจ้งต่อคณะกรรมการ หรือ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ ทราบโดยตรงเพื่อดำเนินการตามระเบียบและหากมีหลักฐานที่สามารถดำเนินการได้จะมีรางวัลนำจับพร้อมทั้งจะรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสเป็นอย่างดี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
(ลงชื่อ) พลตรี เกษม ธนาภรณ์ ธนาภรณ์
( เกษม ธนาภรณ์ )
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 


ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่  (ลิงค์สำรอง)