Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานบริการ แผนกธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ค่าจ้างเดือนละ 8300 บาท ค่าครองชีพ 1500 บาท
คุณสมบัติโดยสังเขป
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เที่ยบเท่า
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. เพศชาย/เพศหญิง
4. มีความรู้ภาษาไทย - อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้
 
รับสมัคร 23-6 ก.ย. 55 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ (พระราชวังเดิม) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 10600
โทร 02-4650958, 02-4661615, 02-4754581 (แฟกซ์)
ทดสอบ 10 ก.ย.55
ประกาศผลการทดสอบ 13 ก.ย. 55  สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างประณีตศิลป์กลุ่มงานเทคนิคจำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9150 บาท ค่าครองชีพ 1500 บาท
 (ระยะเวลาการจ้างสัญญาคราวละไม่เกิน 4 ปี)
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป(ที่เกี่ยวข้องกับงาน)
รับสมัคร 3-11 ก.ย. 55 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กำลังพล  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน กำหนดวันเวลาสถานที่รับการประเมิน 13 ก.ย. 55  ทาง http://www.dca.rtaf.mi.th

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารอากาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น
กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์  และเภสัชศาสตร์  ผู้ทําสัญญา ฯ  ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  และแสดง ความจํานงขอเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้.-   

๑. ตําแหน่ง  คณุวุฒิ  และจำนวนที่รับสมัคร   
๑.๑   นายแพทย์  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  กรมแพทย์ทหารอากาศ  คุณวุฒิปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  จำนวน  ๑๘  อัตรา  
๑.๒   ทันตแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน (ต่างจังหวัด) คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม  จํานวน  ๒  อัตรา  
๑.๓   เภสัชกร  โรงพยาบาลกองบิน  (ต่างจังหวัด)  คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน  ๓  อัตรา  

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 47 คน

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
คุณสมบัติโดยสังเขป
ความรู้ ม.ต้น- ม.ปลาย สายสามัญ
หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 14-21 ส.ค.55 ทุกวันในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 25347234
(กำหนดวันสอบคัดเลือก,วิชาที่สอบ,สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง )
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

13 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พลสารวัตร หมวดสารวัตรกองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 41 อัตราพลอาสาสมัคร  จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้คุม กองเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 41 อัตราพลอาสาสมัคร  จำนวน 1 อัตรา

13 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น

หลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศ กสพท.ฉบับบที่1 เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครสอบ  ปีการศึกษา 2556 ( 16 ก.ค. 2555)

ผู้สมัครควรศึกษาระเบียบการตรวจร่างกายให้ละเอียดดังนี้

ระเบียบกรมแพทย์ทหารบกว่าด้วยการตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
ระเบียบกรมแพทย์ทหารบกว่าด้วยการตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (รับ)สมัครผ่านระบบรับตรง direct admission ร่วมกลุ่มกับ กับสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท.)
ตั้งแต่วันที่ 1- 31 ส.ค.55 http://www.pcm.ac.th หรือ  http://www.si.mahidol.ac.th/consortium

จำนวนที่รับสมัคร 

ทุนกองทัพบก 20 นาย รับเฉพาะชาย มีสภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
ทุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 80 นาย ชาย 40 นาย หญิง 40 นาย มีสถาพเป็นนักศึกษาแพทย์

คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุไม่เกิน 20 ปี (เกิดตั้งแต่ 2536)
เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กก.รอบอก หายใจเข้า 78 ซม. ออก 75 ซม.
เพศหญิง สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก.
ที่มาข้อมูลข่าวสาร วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ http://www.pcm.ac.th/druweb/

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครกองหนุนเพื่อบรรจุเข้าราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก)

35 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
 • เสมียนพิมพ์ดีด  จำนวน 2 อัตรา
 • นายสิบธุรการและกำลังพล และนายสิบบำรุงความรู้  จำนวน 2 อัตรา
 • พลสูทกรรม  จำนวน 2 อัตรา
 • พลขับรถ จำนวน 15 อัตรา

35 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

6 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างโทรศัพท์ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 
(ค่าจ้าง 9150 บาท ค่าครองชีพพิเศษ 1500 บาท )
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปวช.
รับสมัคร ตั้งแต่ 14-22 ส.ค. ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน 24 ส.ค. 55 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ หรือ http://www.comm.rtaf.mi.th

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ ๒ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน

18 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ ๒ โดย ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน พิจารณาสอบคัดเลือก บรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานชายและอาสาสมัครทหารพรานหญิง บรรจุรับราชการใน กรมทหารรานที่ ๒๑, กรมทหารพรานที่ ๒๓ และ   กรมทหารพรานที่ ๒๖ เพื่อทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา ตามรายละเอียดดังนี้
๑. จำนวนอัตรา ตามจำนวนที่ขาดอัตราของแต่ละกรม จะขึ้นบัญชีไว้ถึง  ๓๑ ธ.ค.๕๕
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 ๒.๒ เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทย
๒.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร ( งดรับสมัครบุคคลที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ใน พ.ศ.๒๕๕๖ )
๒.๔ คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้ จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้
 ๒.๕ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ตามคำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษทุกชนิด
๒.๖ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
๓. หลักฐานในการสมัคร
๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด
๓.๓ สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิทางการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
๓.๕ สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.๘ หรือ สด.๙ หรือ สด.๔๓)
๓.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (อนุโลมให้นำมาหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว)
๓.๗ หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล
๔. วันเวลา สถานที่ในการสมัคร  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๓๐  เว้นวันหยุดราชการ ที่ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา
๕. วันเวลา และสถานที่พิจารณาคัดเลือก  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ที่ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา
 ๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
 ๖.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด
 ๖.๒ สอบสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไป บุคลิกลักษณะ ปฏิภาณไหวพริบ และความสามารถพิเศษ
                 ๗. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน จะได้รับเงินเดือน ขั้นต้น เดือนละ ๔,๖๓๐ บาท กับเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๓,๕๗๐ บาท
๘. ผู้ที่ได้รับการบรรจุ เป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าหลักฐานไม่ถูกต้อง เคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพราน และรับผิดชอบความเสียหายหรือผลการกระทำระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

ประกาศ    ณ    วันที่   ๒๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
                                                     รับคำสั่ง มทภ.๒
                                             พล.ต.  ศักดา     เปรุนาวิน
                                                 (  ศักดา     เปรุนาวิน  ) 
                                                         เสธ.ทภ.๒ 

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 26 http://pran26.com/index.html

18 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๕ อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
คุณสมบัติ
รับสมัครผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ 
เพศชาย
ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๔๙๗
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย 

หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา, 
บัตรประจำตัวประชาชน, 
ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, 
รูปถ่ายหน้าตรง, 
ใบกองหนุน, 
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๗ ถึง ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ที่ กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ และพื้นที่สัตหีบ สมัครได้ที่ อู่ราชนาวีมหิดล อดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๗ ๖๐๐ หรือ ๐๓๘ ๔๓๘ ๗๕๗ - ๖๐ ต่อ ๗๗๑๐๗, ๗๗๑๐๘, ๗๗๑๐๙ 

(ที่มา : อร.)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น