บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๕ อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
คุณสมบัติ
รับสมัครผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ 
เพศชาย
ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๔๙๗
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย 

หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา, 
บัตรประจำตัวประชาชน, 
ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, 
รูปถ่ายหน้าตรง, 
ใบกองหนุน, 
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๗ ถึง ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ที่ กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ และพื้นที่สัตหีบ สมัครได้ที่ อู่ราชนาวีมหิดล อดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๗ ๖๐๐ หรือ ๐๓๘ ๔๓๘ ๗๕๗ - ๖๐ ต่อ ๗๗๑๐๗, ๗๗๑๐๘, ๗๗๑๐๙ 

(ที่มา : อร.)