บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ ๒ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ ๒ โดย ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน พิจารณาสอบคัดเลือก บรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานชายและอาสาสมัครทหารพรานหญิง บรรจุรับราชการใน กรมทหารรานที่ ๒๑, กรมทหารพรานที่ ๒๓ และ   กรมทหารพรานที่ ๒๖ เพื่อทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา ตามรายละเอียดดังนี้
๑. จำนวนอัตรา ตามจำนวนที่ขาดอัตราของแต่ละกรม จะขึ้นบัญชีไว้ถึง  ๓๑ ธ.ค.๕๕
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 ๒.๒ เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทย
๒.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร ( งดรับสมัครบุคคลที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ใน พ.ศ.๒๕๕๖ )
๒.๔ คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้ จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้
 ๒.๕ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ตามคำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษทุกชนิด
๒.๖ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
๓. หลักฐานในการสมัคร
๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด
๓.๓ สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิทางการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
๓.๕ สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.๘ หรือ สด.๙ หรือ สด.๔๓)
๓.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (อนุโลมให้นำมาหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว)
๓.๗ หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล
๔. วันเวลา สถานที่ในการสมัคร  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๓๐  เว้นวันหยุดราชการ ที่ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา
๕. วันเวลา และสถานที่พิจารณาคัดเลือก  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ที่ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา
 ๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
 ๖.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด
 ๖.๒ สอบสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไป บุคลิกลักษณะ ปฏิภาณไหวพริบ และความสามารถพิเศษ
                 ๗. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน จะได้รับเงินเดือน ขั้นต้น เดือนละ ๔,๖๓๐ บาท กับเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๓,๕๗๐ บาท
๘. ผู้ที่ได้รับการบรรจุ เป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าหลักฐานไม่ถูกต้อง เคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพราน และรับผิดชอบความเสียหายหรือผลการกระทำระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

ประกาศ    ณ    วันที่   ๒๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
                                                     รับคำสั่ง มทภ.๒
                                             พล.ต.  ศักดา     เปรุนาวิน
                                                 (  ศักดา     เปรุนาวิน  ) 
                                                         เสธ.ทภ.๒ 

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 26 http://pran26.com/index.html