บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารอากาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์  และเภสัชศาสตร์  ผู้ทําสัญญา ฯ  ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  และแสดง ความจํานงขอเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้.-   

๑. ตําแหน่ง  คณุวุฒิ  และจำนวนที่รับสมัคร   
๑.๑   นายแพทย์  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  กรมแพทย์ทหารอากาศ  คุณวุฒิปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  จำนวน  ๑๘  อัตรา  
๑.๒   ทันตแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน (ต่างจังหวัด) คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม  จํานวน  ๒  อัตรา  
๑.๓   เภสัชกร  โรงพยาบาลกองบิน  (ต่างจังหวัด)  คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน  ๓  อัตรา  

๒. คณุสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑   ต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมี อายุระหว่าง  ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง  ๓๕ ปี  (เกิดระหว่างปีพ.ศ.๒๕๒๑ – พ.ศ.๒๕๓๘)  ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ  
๒.๒   มีสัญชาติไทย  บิดาและมารดา  มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร  หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดอยู่แล้ว  มารดาจะมิใช่เป็นผู้มี สัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้  
๒.๓   มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๔  (พ.ศ.๒๕๕๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการรับราชการทหาร  พ.ศ.๒๔๙๗ , ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเปน็ผู้ปฏิบัตงิานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ  พ.ศ.๒๕๑๘  
๒.๔   มีความสูงไม่ต่ำกว่า  ๑๕๐  เซนติเมตร    
๒.๕   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
๒.๖   ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล  
๒.๗   ไม่เป็นผู้ทอี่ยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา  และไม่เคยต้องพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรอืความผิดอันเป็นการกระทําโดยประมาท              
๒.๘   ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสํารองราชการอันเนื่องมาจากความผิด หรือหนีราชการ   ๒.๙   ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด  หรือถูกไล่ออกจากราชการ  
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ  
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี  (ผลการตรวจร่างกายจาก  คณก.แพทย์ทหาร  ถือเป็นข้อยุติ) 

๓. หลักฐานการสมัคร  
๓.๑   กรอกใบแสดงความจํานงสมัครเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ตามผนวกที่แนบ  ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด  ๑  นิ้ว  ๑  รูป  
๓.๒   ประวัติย่อ และคำแนะนําตนเองของผู้สมัคร ประกอบด้วย   
๓.๒.๑ ขอ้มูลทั่วไปของผู้สมัคร   
๓.๒.๒ ประวัติครอบครัว   
๓.๒.๓ ประวัติการศึกษาอดีต – ปัจจุบัน   
๓.๒.๔ ความสนใจเรื่องที่ต้องการศึกษาเปน็กรณีพิเศษ   
๓.๒.๕ ความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติต่อการเป็นแพทย์ทหาร   
๓.๒.๖ กจิกรรมดีเด่นในระหว่างศึกษา   
๓.๒.๗ ความสนใจกจิกรรมทางด้านการเมือง   
๓.๒.๘ กีฬาหรืองานอดิเรกที่ชื่นชอบ   
๓.๒.๙ อื่น ๆ  
๓.๓ หนงัสือรับรองความเป็นนักศึกษา ณ ปัจจุบัน  
๓.๔ ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  ณ  ปัจจุบัน  
๓.๕ นักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญา ฯ ต้องแสดงหนังสือรับรองการสอบผ่านเพื่อใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ ๒ ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม แพทยสภา ส่วนนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทําสัญญา ฯ  และนกัศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญา ฯ ให้นํามา แสดงภายหลังจากที่ท่านสอบผ่านการประเมินความรู้แล้ว  
๓.๖ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  
๓.๗ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน  และสําเนาทะเบียนสมรส (หรือหย่า)  ของบิดา – มารดา (กรณีบิดาหรือมารดาของผู้สมัครมีบิดาหรือมารดาที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย โดยกําเนิด  ต้องแสดงหลักฐานสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดในประเทศไทยจริงของบิดา หรือมารดา ของผู้สมัครในกรณีดังกล่าว)  
๓.๘ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้สมัครและของบิดา – มารดา  (ถ้ามี)  
๓.๙ หลักฐานซึ่งแสดงว่าผู้สมัครผ่านการรับราชการทหารกองประจำการ (สด.๘ หรือ สด.๔๓)  เฉพาะผู้สมัครชาย                   

๔. เงื่อนไขการรับสมัคร  ผู้สมัครทุกท่านต้องยื่นแสดงความจํานงชดใช้ทุนประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ถึงคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชศาสตร์ ผู้ทําสัญญา ฯ  ที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ฯ  กําหนดในปฏิทินการจัดสรรว่าท่านมีความจํานงชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แล้วนําสําเนาหนังสือแสดงความจํานงดังกล่าวแจ้งให้กรมแพทย์ทหารอากาศ ทราบ ในภายหลังที่ท่านได้ยื่นแสดงความจํานงแล้ว  มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศของท่าน ในครั้งนี้ยังไม่สมบูรณ์  และคณะกรรมการคัดเลือกของกองทัพอากาศอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสมัคร ของท่าน 

๕. สถานที่รับสมัครและกําหนดวันรับสมัคร  ผู้สมัครต้องนําหลักฐานตามข้อ  ๓  จํานวนอย่างละ  ๑  ชุด  มาสมัครด้วยตนเองที่ กองกําลังพล  กองบังคับการ  กรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น ๒)  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร โทร ๐  ๒๕๓๔  ๔๙๖๖  ในเวลาราชการทุกวันระหว่าง  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ – ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๕ (ไม่รับสมคัรทางไปรษณีย์หรือทางเวปไซต์) 

๖. กำหนดวันสอบคัดเลือก  กำหนดสอบข้อเขียน, ทดสอบทางจิตวิทยา, สอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลการสอบ คัดเลือกขั้นสุดท้ายในประมาณเดือนตุลาคม  ๒๕๕๕  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบกําหนดที่แน่นอนอีกครั้งทาง www.medical.rtaf.mi.th และหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของกําลังพล กองบังคับการ  กรมแพทย์ทหารอากาศ  โทร  ๐  ๒๕๓๔  ๔๙๖๖  ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมแพทย์ทหารอากาศ