Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง รับสมัครพนักงานราชการ

4 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานธุรการ กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
สัญชาติไทย
อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์
การศึกษา ม.ต้น- ม.ปลาย มีความรู้และความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

รับสมัคร 4 - 12 ต.ค. 55 ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันและเวลาราชการ โทร 02-534 5829,02-534 5831

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 17 ต.ค. 55 0800-1630 ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง หรือ http://www.odmbc.rtaf.mi.th/
ดูรายละเอียดการรับสมัคร
ที่มาข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สรรหาและเลือกสรร http://job.ocsc.go.th

4 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบิน 4 ขยายเวลาการรับสมัคร พนักงานราชการ

2 ความคิดเห็น
กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่งช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
โดยรับสมัคร ตั้งแต่ 14 ส.ค.-7 ก.ย. 55 -ขยายเป็น 10 ก.ย.- 28 ก.ย. 55
โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวันเวลา และสถานที่ประเมินในวันที่ 9 ต.ค. 55 ณ กองบิน 4 และทาง http://www.wing4.rtaf.mi.th
ดูรายละเอียดข่าวสาร
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองบิน 4 http://www.wing4.rtaf.mi.th

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ยศ.ทบ.อนุมัติเรียกบุคคลสำรองเข้าเป็น นนส.ทบ. ผลัดที่ 2/55 ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1)

23 ความคิดเห็น
ประกาศกรม ยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2555 ผลัดที่ 2/55 (ครั้งที่ 1) (update 18-09-2012)
ดูรายละเอียดที่นี่
 • บุคคลพลเรือน  53 นาย
 • ทหารกองประจำการ 4 นาย
ผู้มีรายชื่อตามท้ายประกาศ ไปรายงานตัวทำสัญญา และเข้ารับการศึกษาในวันที่ 1และ 2 พ.ย.55 เวลา 0800-1530 ณ รร.นายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยประสานการปฏิบัติกับฝ่ายกำลังพล รร.นายสิบทหารบก โดยตรง
ที่มาข้อมูล กรมยุทธศึกษาทหารบก

23 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การบินทหารบกรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างประปา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างประปา 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
บุคคลพลเรือนชาย
อายุ18-30 ปีบริบูรณ์
การศึกษา ปวช. ปวส.สาขาช่างก่อสร้าง
รับสมัคร 26 ส.ค. -26 ก.ย. 55 ตั้งแต่ 0900-1600 (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ กองกำลังพลศูนย์การบินทหารบก ค่ายพระศรีนครินทรา ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 0-3648-6925-7 ต่อ 39417
กำหนดการสอบ 
1 ต.ค. 55 ภาคทฤษฎี อาคารที่รับประทานอาหาร น.สัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก
2 ต.ค. 55 ภาคปฏิบัติ กองบริการ ศูนย์การบินทหารบก
3 ต.ค. 55 สัมภาษณ์ อาคารที่รับประทานอาหาร น.สัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก
ประกาศรายชื่อ 5 ต.ค. 55  ณ กองกำลังพลศูนย์การบินทหารบก
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กำหนดการทำสัญญาของเข้ารับราชการ พลอาสาสมัคร ร.1 พัน.4 รอ.

10 ความคิดเห็น

ขอบคุณภาพจาก ร.1 พัน.4 รอ.

กำหนดการทำสัญญาของเข้ารับราชการ พลอาสาสมัคร กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ
ทำสัญญาเข้ารับราชการและค้ำประกัน
 • ลำดับที่ 1-50: 19 ก.ย.55 เวลา 0900
 • ลำดับที่ 51 – 105 : 20 ก.ย.55 เวลา 0900
ทำประวัติ รปภ.1
 • ลำดับที่ 1- 50 : 20 ก.ย.55 เวลา 0900
 • ลำดับที่ 51 – 105 : 21 ก.ย.55 เวลา 0900
ประกาศผลการตรวจร่างกายพลอาสาสมัครใหม่ รุ่นที่ 24 ประจำปี 2555
หมายเหตุ : อะไหล่ลำดับที่ 1 - 9 มาทำสัญญาวันที่ 20 กันยายน 2555

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ  http://www.4thinfantry.biz 

10 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม รับสมัครพนักงานราชการ

14 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท
คุณสัมบัติโดยสังเขป
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับข้อยกเว้น
 • อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์
 • การศึกษา ม.ต้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า
 • จากเดิมรับสมัครถึงวันที่ 10 ก.ย. เป็น 18 ก.ย.55
สถานที่รับสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ กองกลาง(แผนกกำลังพล) สำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม ภายในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200 โทร 02222 9369
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร สำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม http://opp.mod.go.th/index2.html

14 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

3 ความคิดเห็น
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตราผู้ช่วยนักวิจัย
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • การศึกษา ป.โท หรือเทียบเท่าสาขาการวิจัยปฏิบัติการ(operation resaarch) สาขาบริหารัฐกิจ (public administration) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(internationnal relation) สาขายุทธศาสตร์และนโยบาย(strategy and policy) สาขาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ (security and studies) สาขาการเมืองและการปกครอง (political science) สาขาสังคมศาสตร์(socail science)
 • ประสบการณ์ทำวิจัยอย่างน้อย 1 ปี
 • อายุอย่างน้อย 18 ปี
 • ความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นไป(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความรู้ความสามารถในการกระบวนการวิจัย
 • ระยะการจ้างสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 56 ต่อสัญญา ทุก 4 ปี
 • ค่าตอบแทน 19890 บาท
รับสมัครได้ด้วยตนเอง 10-22 ก.ย. 55 เวลา 0900-1500 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดี เขตดินแดง กทม.
สอบภาควิชาการและสัมภาษณ์ วันที่ 9 ต.ค. 55 ห้องประชุม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประกาศผลสอบ 12 ต.ค. 55  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ http://www.thaindsi.org/
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

3 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศเตือนจากกรมยุทธศึกษาทหารบกเรื่องการรับนักเรียนนายสิบเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น

ประกาศเตือนผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 
เนื่องจาก ยศ.ทบ. ได้ตรวจพบว่ามีกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีได้ดำเนินการปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการหลอกลวงผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อทดสอบร่างกายและรับฟังคำชี้แจง เพื่อรับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเพิ่มเติมนั้น ขอชี้แจงว่า ยศ.ทบ. ไม่ได้มีการดำเนินการขอรับนักเรียนนายสิบทหารบกเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ขอให้อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว
หากผู้ใดมีเบาะแส กรุณาแจ้งให้ ยศ.ทบ. ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๑๓๙๘,๐๒-๒๔๑๔๐๓๖,๐๒-๒๔๑๑๖๖๐,๐-๒๒๔๑๔๐๙๘-๙

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมยุทธศีกษา ทหารบก http://www.atc-rta.com/

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง และทหารกองหนุน

65 ความคิดเห็น
กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง และทหารกองหนุน เป็นอาสาสมัครทหารพราน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ต.ค. 55
ติดต่อสอบถาม กรมทหารพรานที่ 46 ม.2 ต.บ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 073 530 905-6
สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง 
รายละเอียดเพิ่มเติมของการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน คุณสมบัติ
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 18 – 30 ปี ยกเว้นผู้ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารในปีนั้นๆ
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป/ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว/สำเร็จ น.ศ.ท.
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด
หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จำนวน 1 ฉบับ
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 46 http://www.thahanpran46.com

65 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รับสมัครทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 23 จำนวน 100 นาย

95 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร  
ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 23 จำนวน 100 นาย
มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ใจถึง
คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ป.6 
 • ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่นๆ
 • เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุ 18 - 25 ปี (เกิด พ.ศ. 2530-2537)
 • ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน  
 • ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารมีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 • ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดจากราชการ
 • ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา

95 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 49 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย

57 ความคิดเห็น
๑.    คุณสมบัติของผู้สมัคร(ชาย)
๑.๑    เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน ( ทหารกองเกิน )
๑.๑.๑ กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ ๒๑ ปี – ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
๑.๑.๒ กรณีเป็นบุคคลพลเรือน อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ – ๒๐ ปี 

57 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น