บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 49 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย

๑.    คุณสมบัติของผู้สมัคร(ชาย)
๑.๑    เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน ( ทหารกองเกิน )
๑.๑.๑ กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ ๒๑ ปี – ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
๑.๑.๒ กรณีเป็นบุคคลพลเรือน อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ – ๒๐ ปี 

๑.๒ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
๑.๓ ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ ซม. ขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ซม. ขึ้นไป
๑.๔ มีความรู้สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ขึ้นไป
๑.๕ มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนขึ้นไป ( ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ ฯ, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรี ฯ, ตรัง, พัทลุง, สตูล และ ประจวบคีรีขันธ์)
๑.๖มีความสมัครใจที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๗ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งจำหน่ายหรือเสพ โดยเด็ดขาด
 
๒.    เอกสารประกอบการสมัคร ( อย่างละ ๒ ฉบับ/ชุด )
๒.๑  ใบสมัครผู้อาสาสมัครไปปฏิบัติราชการในหน่วยทหารพราน ( ติดรูปถ่าย )
๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้สมัคร, บิดา, มารดา ) 
๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ผู้สมัคร, บิดา, มารดา ) 
๒.๔ สำเนามรณบัตรกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต
๒.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  ( ถ้ามี )
๒.๖ สำเนาวุฒิการศึกษา
๒.๗ กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ( แบบ สด.๘ )
๒.๘ กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก ( แบบ สด.๔๓ )
๒.๙ กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร ( อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ – ๒๐ ปี ) สำเนาใบสำคัญ ( แบบ สด.๙ )
๒.๑๐ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ ( โรงพยาบาลค่ายทหาร หรือ โรงพยาบาลของรัฐ )
๒.๑๑  รูปถ่าย ขนาด  ๓ x ๔ ซม. จำนวน  ๔  รูป
๓.    กำหนดการรับสมัคร    :     ตั้งแต่ ๒๔ ส.ค.๕๕ เป็นต้นไป
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครให้กรอกใบสมัครตามตัวอย่าง เอกสารหมายเลข ๒ จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ( จำนวน ๒ ชุด ) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง กรมทหารพรานที่๔๙ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ว.ยะลา รหัสไปรษณีย์ ๙๕๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๗๓๒๙ – ๙๙๐๑
 
๔.    การตรวจสอบประวัติตามขั้นตอน การประกาศผลขั้นสุดท้าย และรายละเอียดอื่น ๆ คณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบตามสถานที่ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ และ ทางเว็บไซต์ http://www.kkptp4.com และ http://army-etc.blogspot.com/