บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง และทหารกองหนุน

กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง และทหารกองหนุน เป็นอาสาสมัครทหารพราน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ต.ค. 55
ติดต่อสอบถาม กรมทหารพรานที่ 46 ม.2 ต.บ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 073 530 905-6
สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง 
รายละเอียดเพิ่มเติมของการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน คุณสมบัติ
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 18 – 30 ปี ยกเว้นผู้ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารในปีนั้นๆ
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป/ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว/สำเร็จ น.ศ.ท.
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด
หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จำนวน 1 ฉบับ
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 46 http://www.thahanpran46.com