บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รับสมัครทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 23 จำนวน 100 นาย

ตำแหน่งที่รับสมัคร  
ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 23 จำนวน 100 นาย
มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ใจถึง
คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ป.6 
 • ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่นๆ
 • เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุ 18 - 25 ปี (เกิด พ.ศ. 2530-2537)
 • ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน  
 • ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารมีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
 • ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดจากราชการ
 • ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา- มารดา พร้อมตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
3. สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อมตัวจริง
4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)
5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
6. สำเนามรณะบัตรของ บิดา – มารดา ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
7. สำเนาใบสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• ข้อ 1 – 8 ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2- 12 ต.ค. 55 ณ กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
036 412648  โทรทหาร 37724,37725 มือถือ 081-9918415 ,084-8798105

กำหนดการทดสอบ / ตรวจโรค
กำหนดการ                   วันที่          เวลา
ทดสอบร่างกาย               15 ต.ค.55  0800-1200
ประกาศผลขั้นที่ 1            16 ต.ค.55  0700
ทดสอบกำลังใจ (9 สถานี) 16 ต.ค.55  0800-1630
สัมภาษณ์/ตรวจโรค         17 ต.ค.55  0800-1630
ประกาศผลครั้งสุดท้าย      18 ต.ค.55  0900
รายงานตัวเข้ารับการฝึก      1 พ.ย.55  0830-1630

ท่าที่ใช้ในการทดสอบร่างกาย

 • ท่าดันพื้น ภายในเวลา 2 นาที
 • ท่าลุกนั่ง ภายในเวลา 2 นาที
 • ดึงข้อราวเดี่ยว ต่อเนื่องกัน
 • วิ่งระยะทาง 1 ไมล์
 • ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร
 • ทดสอบกำลังใจ 9 สถานี


• พ.จ.จ. หมายถึง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม
จะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ (หลักสูตรกระโดดร่ม)