บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตราผู้ช่วยนักวิจัย
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • การศึกษา ป.โท หรือเทียบเท่าสาขาการวิจัยปฏิบัติการ(operation resaarch) สาขาบริหารัฐกิจ (public administration) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(internationnal relation) สาขายุทธศาสตร์และนโยบาย(strategy and policy) สาขาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ (security and studies) สาขาการเมืองและการปกครอง (political science) สาขาสังคมศาสตร์(socail science)
  • ประสบการณ์ทำวิจัยอย่างน้อย 1 ปี
  • อายุอย่างน้อย 18 ปี
  • ความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นไป(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีความรู้ความสามารถในการกระบวนการวิจัย
  • ระยะการจ้างสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 56 ต่อสัญญา ทุก 4 ปี
  • ค่าตอบแทน 19890 บาท
รับสมัครได้ด้วยตนเอง 10-22 ก.ย. 55 เวลา 0900-1500 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดี เขตดินแดง กทม.
สอบภาควิชาการและสัมภาษณ์ วันที่ 9 ต.ค. 55 ห้องประชุม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประกาศผลสอบ 12 ต.ค. 55  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ http://www.thaindsi.org/
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่