Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จะเปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย/หญิง เป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

ไม่มีความคิดเห็น
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย
1.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.1.2 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท)
1.1.3  มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.1.4 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.5 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬา)
1.1.6 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
1.1.7 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.1.8 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาเสพติดหรือสารเสพติด
1.1.9 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.1.10 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ 1 ธ.ค.27 – 1 ธ.ค.39)
1.1.11 เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ
1.1.12 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
1.1.13 ผู้มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

1.2 เพศหญิง
1.2.1 มีสัญชาติไทย มีสถานภาพโสด บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด     
1.2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ 1 ธ.ค.32 – 1 ธ.ค.39)
1.2.3  ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิด โดยประมาท)
1.2.4 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป
1.2.5 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.2.6 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.2.7 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด
1.2.8 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.2.9 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.2.10 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
1.2.11 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.2.12 ว่ายน้ำได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2558

ไม่มีความคิดเห็น
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ และเสมียนสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู สมัคร ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
1.1 เพศชาย อายุ ระหว่าง 18 - 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2528 - 2540)
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได ขึ้นทะเบียนและนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้ว
1.2.2 เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1แล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
1.4 มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
1.5 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู ้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได ้
1.6 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
1.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก(การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป
1.8 ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.10 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
1.11 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
1.12 ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
1.14 ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
1.15 เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.16 ต องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกาลังรบ ประจำปีงบประมาณ 2558

ไม่มีความคิดเห็น
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกาลังรบ จำนวน 120 อัตรา ดังนี้
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2558 โดยมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี
1.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง
1.3 ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร-สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่สัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษา
1.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
1.10 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
1.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.12 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหาร มาก่อน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการขนส่งทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุุคคลพลเรือนเพือสรรหา คัดสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค เพื่อทดแทนในตำแหน่ง/อัตราที่ว่างระหว่าง ปี งป.57 จำนวน 1 ตำแหน่ง/อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างเครื่องยนต์  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. สัญชาติไทย อายุ18 - 35 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว
 3. สำเร็จการศึกษา ปวช.
รับสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ เลขที่ 2 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ

ตั้งแต่ 17-20 ต.ค. 2557 ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2475 5463 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 47 เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ห้วง พ.ย.2558

ไม่มีความคิดเห็น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 – 30 ปี(ยกเว้นผู้ที่คัดเลือกทหารในปี58)

2. ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป /ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว /สำเร็จการศึกษา น.ศ.ท.ชั้นปีที่ 3
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 จำนวน 23 ตำแหน่ง

ไม่มีความคิดเห็น
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557จนถึง 31 ตุลาคม 2557  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน  รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้
1.1  มีสัญชาติไทย
1.2  อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
1.3  สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา
1.4  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง)
1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
1.6  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.7  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 23 อัตรา :

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พลอาสาสมัคร) ประจำปีงบประมาณ 2558

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก เพ็จกองพันสุนัขทหาร
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พล.อส.) 25 อัตรา กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นทหารกองหนุน(ปลดจากกองประจำการ)หรือ สำเร็จการศึกษา นศท.ชั้นปีที่ 3-5 อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต.- จ.ส.อ.
 2. ไม่เป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร(ผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. และขนาดรอบออก 75/78 ซม.)
 3. การศึกษา ม.ต้นหรือเทียบเท่า
 4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งได้เป็นอย่างดี
วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จว.นครปฐม

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก มีดำริให้รับสมัครทหารกองประจำการ ผลัดที่ะปลดจากกองประจำการในวันที่ 1 พ.ย.57 ที่จะถึงนี้ ให้สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 รอบ 2

ไม่มีความคิดเห็น
กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
 
1. ประเภทบุคคลที่รับสมัคร (สมัครได้หลายประเภทตามคุณสมบัติของผู้สมัคร)
1.1 บุคคลทั่วไป จำนวน 39 คน
1.2 บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร หรือเสี่ยงภัย จำนวน 1 คน (อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง หรืออำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา (ชาย 1 อัตรา หญิง 2 อัตรา)

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. พนักงานบริการ(ญ.) จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานรักษาสถานที่ชาย(ช.) จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานช่วยการพยาบาล(ญ.) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
 2. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย โดยกำเนิด
 3. งดรับบุคคลที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารซึ่งเกิดในปี 2537-2538
 4. การศึกษา ม.3 - ม.6
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  8 ต.ค. 57 ติดต่อและสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลอานันทมหิดล (ค่าลงทะเบียนสมัครชุดละ 50 บาท)

โรงพยาบาลอานันทมหิดล 3015 ตำบล เขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น