Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 244 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 กลุ่มงานบริการ
1.1.1 พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.1.2 พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 27 อัตรา (ชาย)
1.1.3 ลูกมือช่าง จำนวน 11 อัตรา (ชาย)
 

1.2 กลุ่มงานเทคนิค
1.2.1 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.2 ช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา (ชาย)
1.2.3 ช่างสรรพาวุธ จำนวน 194 อัตรา (ชาย, หญิง) 


2. คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้.-
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
2.3 ประเภทชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้.-
2.3.1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้
2.3.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160 เซนติเมตรและขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้
2.4 รับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ.2521 - 2538
2.5 ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ.2536 - 2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปี พ.ศ.2557
2.6 ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรและมีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป
2.7 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.9 ไม่เป็นผู้ดารงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.10 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.11 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.13 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.14 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลังและหากตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ้างหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการจ้างในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
2.15 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 3 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 เสมียน สห.ทบ. จำนวน 2 อัตรา
1.2 เสมียน รร.สห.สห.ทบ. จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.2 ผู้สมัคร บิดา , มารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด มิใช่การแปลงสัญชาติ
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป(สำหรับ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิไม่ได้)
2.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.6 ไม่เป็นผู้ต้องโทษในคดีอาญา โดยคาพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีอาญา
2.7 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดทุกประเภท
2.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
2.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
2.11 ไม่อยู่ในสมณเพศ
2.12 ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกข้อมูลลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอน ระงับการบรรจุในภายหลังได้
2.13 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจาพวกที่ 1 เท่านั้น (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า“ไม่ได้ขนาด” และเป็นคนจาพวกที่ 2 , 3 และ 4)
2.14 ผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ไม่จัดอยู่ในบุคคลจำพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร โดยมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร
2.15 งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. และบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2534 – 2535 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น

ตำแหน่งที่รับสมัครได้แก่

 • นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขป

อายุ18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
การศึกษาดังนี้ 
นักวิจัย สำเร็จการศึกษาในระดับไม่น้อยกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมือง นิติศาสตร์ การบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทั่วไป หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบเท่า  

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ในการทำงาน  

พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
 

รับสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันป้องกันประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2556

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ กับหน่วยต่างๆใน กองทัพอากาศหลายอัตราในห้วงนี้

ไม่มีความคิดเห็น
มีรายละเอียดหน่วยที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้
 
 • กองบิน 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการจำนวน 12 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 พ.ย.56 ถึงวันที่ 29 พ.ย.56 ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 • กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
               1 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 
               2 พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา   
         รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 ธ.ค.56 ถึงวันที่ 12 ธ.ค.56 ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 
 •  กองบิน 5  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไม้จำนวน 1 อัตรา(ช) และพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา(ช/ญ) กลุ่มเทคนิค ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 พ.ย.56 ถึงวันที่ 9 ธ.ค.56 
 •  กองบิน 5  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             1 ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา
             2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
             3 พนักงานตัดผม จำนวน 2 อัตรา
             4 พนักงานขับรถทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา 
             ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 พ.ย.56 ถึงวันที่ 9 ธ.ค.56

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ)ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่มีความคิดเห็น

ที่มาข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงพยาบาลภูมิพล กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ไม่มีความคิดเห็น
กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 8 อัตรา (ชาย/หญิง)
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 ตำแหน่ง
 • นักวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
 • พนักงานห้องปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง
 • พนักงานจัดทำข้อมูล 1 ตำแหน่ง
 • โภชนากร 1 ตำแหน่ง
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.-3 ธ.ค.56 ทุกวันในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 02 534 7234

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 
--------------------------------
กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย เดือนจำนวน 1 อัตรา ชาย
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานบริการ
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.-3 ธ.ค.56 ทุกวันในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 02 534 7234
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมพลาธิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น พนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • กลุ่มงานบริการ ค่าจ้างเดือนละ 9,110 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,500 บาทจำนวน 12 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครโดยสังะขป
- สำเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีความชำนาญ ดังนี้
 • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ แผนกงานผ้า มีความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอย่างดี
 • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ แผนกงานหนัง มีความชำนาญในการตัดเย็บเครื่องหนัง เป็นอย่างดี
- รับสมัครชาย/หญิง (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์


การสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2556 (เวลาราชการ 0800 - 1600 ) โทร 0 - 2534 - 3133 , โทรสาร 0 - 2534 - 4351

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

แผนการรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น
กำหนดการ
 • เปิดรับสมัคร 23 ม.ค. - 23 ก.พ. 57
 • สอบภาควิชการ  8-9 มี.ค. 57
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ 15 มี.ค. 57 
 • สอบรอบสอง 19 มี.ค. - 26 เม.ย. 57 
 • ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 11 เม.ย. 57  
 • รับฟังคำชี้แจงและแบ่งรุ่น  19 - 20 เม.ย. 57 
 • รายงานตัวและทำสัญญา 1-2 พ.ค. 57
คุณสมบัติ 
บุคคลพลเรือน อายุระหว่าง 18-22 ปี 
ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี 
ทหารกองประจำการ(ทุกผลัด) มีอายุไม่เกิน 24 ปี 
ทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ อายุไม่เกิน 24 ปี 
พลอาสา และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี 
วุฒิการศึกษา ม.ปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า 
บิดามารดา และตัวผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทาง 25 ม. 
ผู้ขอผ่อนผันในปี 2556 และต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2557  ไม่มีสิทธิสมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

แผนการรับสมัครทหารกองหนุนสอบเป็นนายสิบ(สัสดี) ปี 2557 (ชาย)

ไม่มีความคิดเห็น
กำหนดการ
คุณสมบัติ เป็นทหารกองหนุน เพศชาย เกิดระหว่าง พ.ศ. 2527-2539 สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือปลดทหารกองประจำการ บิดามารดา และผู้สมัครสัญชาติไทยโดยกำเนิด วุฒิการศึกษาตอนปลาย (ม. 6 ) หรือเทียบเท่าไม่รับวุฒิสูงกว่า มีส่วนสูง 160 ซม. และมีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม.ขึ้นไป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 พ.ย. 56 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2557  (คลิก)
- ระเบียบสอบคัดเลือกฯ  (คลิก)
- กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ   (คลิก)
- คำแนะนำการสอบคัดเลือกฯ   (คลิก)
- บัญชีตำแหน่งการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสายงานสัสดี (ชกท.075)(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 100 อัตรา (คลิก)
- การข้อสำเนา  สด.3  จากสำนักงานสัสดีจังหวัดทุกจังหวัด  (update 20/11/56)     (คลิก)

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 • พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุ 18 -30 ปีบิรบูรณ์
พนักงานการเงินและบัญชี คุณวุฒิ ปวช. พานิชยกรรม หญิง
พนักงานบริการ คุณวุฒิ ม.ต้น ชาย ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประปาได้
รับสมัคร 11 -29 พ.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 2 ธ.ค. 56
ผู้สนใจติดต่อ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพ โทร  02 297 7624 ในเวลาราชการ

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประกาศข่าวรับสมัครนักเรียนช่างฝีมือทหาร (การซื้อระเบียบการ สมัครทางไปรษณีย์)

ไม่มีความคิดเห็น
การสมัครทางไปรษณีย์
1. ซื้อระเบียบการที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารหรือทางไปรษณีย์ ระบุให้ชัดเจนว่าภาคปกติหรือภาคสมทบ ภาคปกติเล่มสีเหลือง ภาคสมทบเล่มสีฟ้า

2. เมื่อมีระเบียบการอยู่ในมือให้ดูรายละเอียดการสมัครทางไปรษณีย์ ดังนี้
2.1 ภาคปกติเล่มสีเหลือง
2.2 ภาคสมทบเล่มสีฟ้า

3. ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัคร (ท้ายเล่ม) ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน ฉีกใบสมัครออกจากเล่ม แล้วจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ดังนี้
3.1 ใบสมัคร (ปกติสีเหลือง สมทบสีฟ้า)
3.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สีหรือขาวดำก็ได้ เขียนชื่อและนามสกุล หลังรูปทุกรูป)
3.3 ไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ซื้อธนาณัติค่าสมัครจำนวนเงิน 350.- บาท สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.เสนานิคม รหัสไปรษณีย์ 10902 ในนาม พันโท กรเทพ ปรีดิพันธุ์
3.4 สำเนาระเบียนการศึกษาที่มีผลการศึกษา 2.00 ขึ้นไป (หรือใบรับรองการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 โดยแสดงผลการเรียนหรือไม่แสดงผลการเรียนก็ได้)
3.5 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร สำเนาทะเบียนบ้านบิดา สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (ผู้ที่บิดาหรือมารดา เสียชีวิต ให้ส่งสำเนาใบมรณะบัตรมาด้วย)
3.6 เอกสารเพิ่มเติมขอรับสิทธิพิเศษของ บิดา มารดา (ฉบับตัวจริงเฉพาะภาคปกติ......ถ้ามี)
3.7 เอกสารการเรียน รด. (ฉบับตัวจริงเฉพาะภาคปกติ......ถ้ามี)
3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
3.9 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของนายทหารสัญญาบัตร หรือข้าราชการระดับ 3 หรือข้าราชการครูอันดับ คศ.1 ขึ้นไปที่รับรองสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
3.10 ต้องส่งซองจดหมายที่เขียนชื่อที่อยู่ของผู้สมัครมาด้วย(ไม่ต้องติดแสตมป์) เขียนให้ชัดเจนเพื่อทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารจะได้ส่งบัตรประจำตัวสอบและใบเสร็จรับเงินมาให้ผู้สมัครได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

4. เขียนและจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารพร้อมธนาณัติ (ข้อ 3.1 – 3.10)โดยใช้ซองของที่ทำการไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง แผนกกรรมวิธีข้อมูล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ถนนพหลโยธิน ซอย 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 .........ภายใน 12 ม.ค.57

หมายเหตุ
1 เริ่มดำเนินการตรวจรับเอกสาร 23 ธ.ค.56 – 12 ม.ค.57 ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

2 ถ้าผู้สมัครไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบและใบเสร็จรับเงินภายใน 27 ม.ค.57 ให้ติดต่อสอบถามที่ 0 2930 3489 (แผนกกรรมวิธีข้อมูล) หรือ 0 2930 3480 (ยุทธการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร) ระหว่างวันที่ 28 – 30 ม.ค.57

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.990) กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
 • เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสาร 22 จำนวน 1 อัตรา
 • พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  22 จำนวน 1 อัตรา
 • พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  23 จำนวน 1 อัตรา
 • เสมียน (ชกท.710) กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
 • นายสิบยุทธการ (ชกท.113) กองยุทธการ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) กองร้อยทหารพราน กรมทหารพรานที่ 21 จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) กองร้อยทหารพราน กรมทหารพรานที่ 23 จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) กองร้อยทหารพราน กรมทหารพรานที่ 26 จำนวน 1 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 15 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอกจำนวน 15 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2555
ตำแหน่งทีรับสมัครได้แก่
 • พลขับรถ (ชกท.640) 5 อัตรา
 • เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท. 711) 5 อัตรา
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) 1 อัตรา
 • เสมียนกำลังพล(ชกท. 716) 1 อัตรา
 • เสมียนกระสุน(ชกท. 411) 1 อัตรา
 • เสมียนส่งกำลัง(ชกท. 760) 1 อัตรา
 • พลสูทกรรม (ชกท. 340)1 อัตรา

รับสมัคร 4 - 22 พ.ย. 56   ณ กองพลทหารที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26 พ.ย. 56  ณ กองพลทหารที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
สอบคัดเลือก 28 พ.ย. 56   ทดสอบร่างกาย 13 ม.ค. 55 ณ กองพลทหารที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
สอบสัมภาษณ์ 29 พ.ย. 56
ประกาศผลสอบ 3 ธ.ค. 56  กองพลทหารที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารม้าที่ 3 ในเวลาราชการ โทร 043-459273
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ขอบคุณ https://www.facebook.com/theroadtosoldierpoliceth

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ กองบิน 4 จำนวน 8 อัตรา (ชายและหญิง)

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท
2 ช่างไม้ กลุ่มเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,960 บาท ค่าครองชีพพิเศษ  1,500 บาท รวม 11,460 บาท
3 ช่างปูน กลุ่มเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,960 บาท ค่าครองชีพพิเศษ  1,500 บาท รวม 11,460 บาท
4 พนักงานสูทกรรม  กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,110 บาท ค่าครองชีพพิเศษ  1,500 บาท รวม 10,610 บาท
5 ลูกมือช่าง  กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,110 บาท ค่าครองชีพพิเศษ  1,500 บาท รวม 10,610 บาท
6 พนักงานพัสดุ  กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,110 บาท ค่าครองชีพพิเศษ  1,500 บาท รวม 10,610 บาท

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 4 อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พ.ย. 56 ในวันและเวลาราชการ โทร  0 5626 1071-2 ต่อ 53210-11
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองบิน 4  

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลพัฒนาที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 5 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
- ตำแหน่ง เสมียนกองร้อย กองร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา กองพลพัฒนาที่ 2
- ตำแหน่ง พลขับรถ กองพันพัฒนาที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด กรมทหารช่างที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง เสมียนกองร้อย กองพันทหารช่างที่ 201 จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลังทั่วไป กองพันทหารช่างที่ 202 จำนวน 1 อัตรา
 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2536 - 2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจตรวจเลือกเข้ารับกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารพ.ศ.2497
1.2 ผู้สมัคร บิดา, มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. และขนาดรอบอก 76/79 ซม. ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. และขนาดรอบอก 75/78 ซม.)
1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง
1.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการจำนวน 14 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น

ตำแหน่งทีรับสมัคร
1 พลขับ (ชกท.640 ) อัตรา ส.อ.จำนวน 9 อัตรา
2 เสมียน และเสมียนกองร้อย (ชกท.710 ) อัตรา ส.อ.จำนวน 3 อัตรา
3 พลประจำรถกู้(ช่างยานยนต์ล้อ) (ชกท.631 ) อัตรา ส.อ.จำนวน 1 อัตรา
4 พลสูทกรรม (ชกท.940 ) อัตรา ส.อ.จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • พลขับ ทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 22 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ความรู้ม.ต้น
 • เสมียน เสมียนกองร้อย พลสูทกรรม ทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ความรู้ ม.ปลาย
 • พลประจำรถกู้ (ช่างยานยนต์ล้อ) รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 18  ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ปวช.ช่างยนต์
 • งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด 2536-2537 ที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารกองประจำการในปี 2557
 • งดรับผู้มีประวัติคดีอาญาโดยเฉพาะคดียาเสพติด
รับสมัคร ห้องโถง ด้านทิศใต้ กองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5671 9697-701 ต่อ70112 ,70122 มือถือ 083-0685601
รับสมัครวันที่ 12 พ.ย.- 4 ธันวาคม 2556 เวลา 0800-1600 เว้นวันหยุดราชการ
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองพลทหารม้าที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 6 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ ประจาปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
ด้วยกองพลทหารราบที่ 6 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จานวน 8 อัตรา/ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก
1.1 พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 4 อัตรา
1.2 ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) จำนวน 1 อัตรา
1.3 ช่างซ่อมเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (ชกท.352) จำนวน 1 อัตรา
1.4 พลวิทยุโทรเลข (ชกท.051) จำนวน 1 อัตรา
1.5 เสมียนธุรการ (ชกท.710) จำนวน 1 อัตรา  

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

แจ้งข่าวการรายงานตัวพลอาสาสมัคร รุ่นที่ 25 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก ร.1 พัน 4 รอ.
แจ้งข่าวการรายงานตัวพลอาสาสมัคร รุ่นที่ 25 ตามที่ท่านได้ผ่านการสอบคัดเลือกพลอาสาสมัคร นั้น บัดนี้ ขอให้ท่าน ไปรายงานตัวและรับการฝึกในหลักสูตร พลอาสาสมัคร รุ่นที่ 25 จำนวน 69 นาย (รายชื่อตามแนบ) โดยให้ดำเนินการดังนี้.- 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การบินทหารบกการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
ศูนย์การบินทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 71 อัตรา และ พลอาสาสมัคร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
           1.1 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710)        จำนวน     6    อัตรา
           1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.711)        จำนวน     1    อัตรา
           1.3 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.716)        จำนวน     3    อัตรา
           1.4 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.760)        จำนวน     5    อัตรา
           1.5 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.640)        จำนวน    43    อัตรา
           1.6 ตำแหน่ง พลวิทยุ (ชกท.051)       จำนวน     3    อัตรา
           1.7 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.296)       จำนวน    3    อัตรา
           1.8 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.311)       จำนวน    2    อัตรา
           1.9 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.313)       จำนวน    1    อัตรา

2. พลอาสาสมัคร
            - ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้คุม                จำนวน     1     อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เปิดรับทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติมระเบียบการ)

ไม่มีความคิดเห็น
แจ้งข่าวจากน้องในหน่วยว่า "ทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน 4 รอ. เปิดรับสมัคร พลอาสาสมัคร รุ่นที่ 26"
ประกาศกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เปิดรับทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557  ในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัด  กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ จำนวน 100 อัตรา

รับสมัครในวันที่ 9-20ธันวาคม 2556 เวลา 0830-1630 น. ที่ร้อย ปืนเล็กที่ 3 มาสมัครด้วยตนเองนะครับ

หลักเกณ 
1.เป็นชายไทย ที่มีอายุระหว่างไม่เกิน 30 ปี (๒๕๒๗)
2.มีความสูงตั้งแต่ 165-175 cm
3.ผ่านการเป็นทหารเกณมาแล้ว หรือจบ (รด.ปี3)มาแล้ว
4.จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
5.มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาจะมิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
6.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด

สิ่งต้องต้องนำมาด้วยในวันสมัคร 
1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา
4.รูปถ่าย ขนาด1นิ่ว 2รูป ไม่เกิน 3 เดือน
5.เอกสารทางทหาร สด.3
-----------------------------------------------
หากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบเข้ารับราชการดังกล่าว ให้ไปติดต่อขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน 8  แขวงสามเสนใน  เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2272-6555 
ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 
หรือค้นหารายละเอียดการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ (http://www.4thinfantry.biz)

 ระเบียบการรับสมัครที่นี่
----------------------------
ดูข่าวนี้ได้ที่ http://thai-army.blogspot.com/2013/11/1-4-26.html?m=1
ขอบคุณน้องต้นที่ช่วยนำข่าวของหน่วยมาแจ้งให้น้องๆทราบ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนอัตรา (ส.อ.)

ไม่มีความคิดเห็น
                                                                                                                                                                                                                                                                            
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พลขับ (ชกท.640) จำนวน 5 อัตรา
 • พลสูทกรรม (ชกท.940) จำนวน 1 อัตรา
 • เสมียนธุรการและกำลังพล (ชกท.716) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
เป็นทหารกองหนุนอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  เชื้อชาติไทย และสัญชาติไทย
คุณวุฒิการศึกษา ม.ต้น เป็นอย่างต่ำ
รับสมัครผู้มีเอกสารครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น
รับสมัครวันที่ 1-22 พ.ย. 2556 ,0900 กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด ฝ่ายกำลังพล กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพ  0 2297 5018
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศ ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ผลัดที่ 2/56 ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2)

ไม่มีความคิดเห็น

 
ประกาศ ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ผลัดที่ 2/56 ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2)ดูที่นี่
 • พลเรือนจำนวน  24 นาย
 • ทหารกองประจำการ 12 นาย
เพื่อทำสัญญาและเข้ารับการศึกษาในวันที่ 14 พ.ย. 56 ณ รร.นส.ทบ. ค่ายธนะรัตน์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรเลือกสรร กรมยุทธศึกษาทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก จำนวน 7 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. เสมียน (ชกท. 710) จำนวน 3 อัตรา
 2. เสมียน (ชกท. 731) จำนวน 1 อัตรา
 3. พลขับ (ชกท.640) จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยพยาบาล (ชกท.912)จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
ตำแหน่งเสมียน (ชกท. 710) เป็นทหารกองหนุน อายุ18-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ม.ต้น หรือเทียบเท่า
ตำแหน่งเสมียน (ชกท. 731) เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน(ชาย) อายุ18-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ปวช.สาขาบัญชี หรือประเภทวิชาพานิชยกรรมและมีวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า
พลขับ (ชกท.640) ทหารกองหนุน อายุ 22- 30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์
ผู้ช่วยพยาบาล (ชกท.912) เป็นทหารกองหนุน อายุ18-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพ หลักสูตร 1 ปี หรือกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง(กพ.)

รับสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่ 8-22 พ.ย. 56 ,0800-1500 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ โทร 0 2354 4425 เบอร์ภายใน 94413
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่มีความคิดเห็น
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ  หลักสูตร 3 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัต ดังต่อไปนี้.
2.1.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า  15  ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียน จ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ท เกิด) สำหรับในปี 2557 นี้ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2539 ถึงป พ.ศ.2542 เท่านั้น
2.1.2 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ตากว่า 2.00

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีการศึกษา 2557

ไม่มีความคิดเห็น

 ประเภท จำนวน สถาพ

1.ประเภททุนกองทัพบก จำนวน 20 นาย เพศชาย สถานภาพเป็นแพทย์ทหาร

2.ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน 80 นาย เพศชาย 40 นาย เพศหญิง 40 นาย สถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์

คุณสมบัติโดยสังเขป

อายุไม่เกิน 20 ปี(เกิด 2537) เชื้อชาติไทยสัญชาติไทย

เพศชายสูง 160 ซม.  น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก.รอบอก 78/75

เพศหญิง 150 ซม.น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยทหารมหาดราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอราสาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัคร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(พลอาสาสมัคร)ประจำปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก www.facebook.com/sakonnakhon
โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร : บุคคลชายอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี
 1.1 เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 1.2 บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5
 1.3 บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 1.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 1.5 มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 1.7 ความสูงตั้งแต่ 165 ซม. ขึ้นไป ไม่เกิน 180 ซม.
 1.8 นับถือศาสนาพุทธ
 1.9 ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย
 1.10ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด(มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด)
 1.11 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย
 1.12 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้อยหรือต้องหา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว็นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 1.13 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็นนักบวชในศาสนาใดๆ
 1.14ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 1.15 ไม่มีโรคประจำตัวที่สังคมรังเกียจ ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
 1.16ว่ายน้ำเป็น
 1.17 เป็นบุคคลที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารมหาดเล็กฯ
1.18 บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการทำหนังสือค้ำประกันผู้สมัครชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิหรือไม่สามารถฝึกจนจบหลักสูตร
1.19 ต้องเป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกและคัดเลือกเข้ารับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 ปีโดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับย้ายหน่วย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา 21 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 21 อัตรา
ได้แก่ แพทยศาสตร์และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์, สาขากุมารเวชศาสตร์, สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเชลล์วิทยา, วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, เภสัชศาสตร์บัณฑิต, ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด และพยาบาลศาสตร์
        ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
         หลักฐานการสมัครประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, หลักฐานการรับราชการทหาร และใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 2 อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโลเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 2947, 0 2468 4003 และที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 (ที่มา : พร.)
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครนายทหารประทวนกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 8 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างล้อยานยนต์ 3 อัตรา
 • พลขับ 3 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
 • พลวิทยุ  1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์
บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด
งดรับ บุคคลที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2557
ช่างล้อยานยนต์ คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างยนต์
พลขับ ทหารกองหนุนอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป คุณวุฒิ ม.ต้น และมีความรู้ด้านเครื่องยนต์ด้วย
ช่างไฟฟ้า คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟ้ฟ้า
พลวิทยุ คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
รับสมัคร ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 0900-1600

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • เสมียน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • พลขับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติโดยสังเขป
เสมียน เพศหญิง อายุ 18-30 ปี ความรู้ ม.ต้นหรือเทียบเท่า มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
พลขับ ทหารกองหนุนชาย 22-30 ปี ความรู้ ม.ต้นหรือเทียบเท่า ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่กรมขนส่งทางบก

รับสมัคร วันที่ 1-22 พ.ย. 56 ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงงาน กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ 2245 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจุตรจักร กรุงเทพ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสารกรมยุทธโยธาทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน เข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จ่านวน 11 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640, 120) 4 อัตรา
- ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710, 711, 716, 722, 760) 2 อัตรา
- ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631, 635) 2 อัตรา
- ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ (ชกท.631) 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พลสูทกรรม (ชกท.940) 1 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

พล.ร.3 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พลขับ และพลขับรถ( ชกท.120,640,621) จำนวน 7 อัตรา
 • เสมียน (ชกท.710,711,716) จำนวน 1 อัตรา
 • พลสลับสาย (ชกท.724) จำนวน 1 อัตรา
 • พลสูทกรรม (ชกท.940) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างยานยนต์ (ชกท.631) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
เป็นทหารกองหนุน 30 ปี และบุคคลพลเรือน อายุ 18- 30 ปี งดรับบุคคลพลเรือนที่เกิดปี 2536-2537 (ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารใน ปี 2557)
พลขับ และพลขับรถ ทหารกองหนุน อายุ 22-30 ปี คุณวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี กรมขนส่งทางบก
เสมียน พลสลับสายและ พลสูทกรรม เป็นทหารกองหนุน  คุณวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า
ช่างยานยนต์ เป็นทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน คุณวุฒิ ปวช.แผนกช่างยนต์
รับสมัคร 12-22 พ.ย. 56 ณ กองบัญชากองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครรราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจําปี 2557(เพิ่มเติม ระเบียบการกำหนดการ คำแนะนำ)

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2557 (คลิก)
ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครได้ที่นี่
รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครในปีที่ผ่านมา
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เพศชาย อายุ ระหว่าง 18 - 30 ปี

1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

1.2.2 เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกาหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว(ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)

1.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)

1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497

1.5 มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้


1.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (..2540) และฉบับที่ 76 (..2555) ออกตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กก. ขึ้นไป

1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา

1.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ

1.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

1.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง

1.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน

1.14 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด

1.15 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.16 ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

2. หลักฐานการสมัคร

2.1 วุฒิการศึกษา ผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่า

2.2 บัตรประจำตัวประชาชน

2.3 หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือสำเนาทะเบียนกองประจำการที่มีรายการบันทึกนำปลดและรับรองสำเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทำการแทน

2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ บิดา, มารดา จานวน 2 ฉบับ กรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแล้วแต่กรณี ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดว่าเกิด ณ ตำบล อำเภอ จังหวัดใดของประเทศไทย หรือมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด หรือใช้ทะเบียนบ้านเดิมของ บิดา มารดา ที่ระบุสัญชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย ว่าเป็นสัญชาติไทย

2.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 
ที่มาข้อมูล กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนและสิบตรีกองประจำการเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
เนื่องด้วย กองพลทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เพศชาย) และสิบตรีกองประจำการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 3 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710) จำนวน 1 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) จำนวน 20 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) จำนวน 20 อัตรา
ตำแหนงสายที่เปิดรับสมัคร
 • สายงานเสมียน(หน่วย อฉก.)จำนวน 1 อัตรา
 • สายงานเสมียน(หน่วย อจย.)จำนวน 2 อัตรา
 • สายงานพลขับ  จำนวน 2 อัตรา
 • สายงานช่างยนต์ จำนวน 4 อัตรา
 • สายงานช่างก่อสร้าง จำนวน 7 อัตรา
 • สายงานช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา
 • สายงานช่างเชือมโลหะ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขปขอผู้สมัคร
เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือนชาย อายุ 18-30
งดรับนายทหารกองหนุนยศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก
งดรับบุคคลพลเรือนชายที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2547 (เกิด 2536)
ตำแหน่งเสมียน (หน่วย อฉก.)บุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน คุณวุฒิ ม.ต้อน(ม.3) หรือเทียบเท่า
ตำแหน่งเสมียน (หน่วย อจย.)ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ม.ต้อน(ม.3) หรือเทียบเท่า
ตำแหน่งพลขับ เป็นทหารกองหนุน อายุไมต่ำกว่า 22- 30 ปี คุณวุฒิ ม.ต้อน(ม.3) หรือเทียบเท่า
ตำแหน่งช่างยนต์ บุคคลพลเรือนหรือ ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ปวช.ช่างยนต์ หรือในสาขาทีเกี่ยวข้อง
ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ปวช.ช่างก่อสร้าง
ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ปวช.ช่างกลโรงงาน
ตำแหน่งช่างเชื่อม บุคคลพลเรือนหรือ ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ปวช.ช่างเชื่อมโลหะ
รับสมัครด้วยตนเองวันที่ 21-29 พ.ย. 56 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภานุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี  โทร  0 3233 7014 และ  0 3233 7388 ต่อ 53124 และ ต่อ 531125
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 30 พ.ย. 56 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภานุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี หรือ ทาง http://www.engrdept.com
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น