บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

แผนการรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ปี 2557

กำหนดการ
  • เปิดรับสมัคร 23 ม.ค. - 23 ก.พ. 57
  • สอบภาควิชการ  8-9 มี.ค. 57
  • ประกาศผลสอบภาควิชาการ 15 มี.ค. 57 
  • สอบรอบสอง 19 มี.ค. - 26 เม.ย. 57 
  • ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 11 เม.ย. 57  
  • รับฟังคำชี้แจงและแบ่งรุ่น  19 - 20 เม.ย. 57 
  • รายงานตัวและทำสัญญา 1-2 พ.ค. 57
คุณสมบัติ 
บุคคลพลเรือน อายุระหว่าง 18-22 ปี 
ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี 
ทหารกองประจำการ(ทุกผลัด) มีอายุไม่เกิน 24 ปี 
ทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ อายุไม่เกิน 24 ปี 
พลอาสา และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี 
วุฒิการศึกษา ม.ปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า 
บิดามารดา และตัวผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทาง 25 ม. 
ผู้ขอผ่อนผันในปี 2556 และต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2557  ไม่มีสิทธิสมัครสอบ

ระเบียบการรับสมัครในปี(2556)ที่ผ่านมา(เรื่องประเภท คุณสมบัติ หลักฐานการรับสมัคร) เพื่อประกอบการเตรียมตัวและหลักฐานล่วงหน้า

1. ประเภทของผู้สมัคร
1.1 บุคคลพลเรือน ชาย อายุ 17 ปี ถึง 22 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.. 2534 ถึง พ..2539 ) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจาการในปี 2556 ยกเว้น ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกาลังสำรองหรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก สาหรับผู้ที่มีอายุ 21 และ 22 ปี ( เกิด พ..2535 และ พ.. 2534 )ต้องมีหลักฐาน สมุดประจาตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.8 ) หนังสือสำคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 ) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ
1.2 ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ..2532 )
1.3 พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ..2532 )
1.4 ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ..2532)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีวุฒิการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ( ก่อนการสอบภาควิชาการ ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
2.3 มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.5 ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
2.6 ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจาคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.7 ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ยึดพื้นและ วิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัคร
3.1.1 ใบสมัครสีขาว สาหรับ บุคคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
3.1.2 ใบสมัครสีฟ้า สาหรับ ทหารกองประจำการ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านต้นสังกัด หากสมัครผ่านต้นสังกัดต้องส่งรูปถ่ายหน้าตรงเป็นไฟล์ดิจิตอล JPEG ขนาด 320x240 ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตา และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ( บันทึกชื่อรูปโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรวบรวมเป็นหน่วย ใส่แผ่นซีดีส่งมอบให้คณะกรรมการ )
3.1.3 ใบสมัครสีเหลือง สาหรับ ทหารกองหนุน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
3.2 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษา ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า และหลักฐานที่จะขอสิทธิคะแนนเพิ่ม ( กรณีขอใช้สิทธิ )
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย
3.4 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
3.5 ใบสำคัญทหารกองเกิน ( แบบ สด. 9 ) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 )หรือ สมุดประจำตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.8 ) แล้วแต่กรณี

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 
-----------------------------------------------
ข้อสอบนายสิบทหารบกปี 44-50 และ 52-53.pdf

ขอบคุณเพจ https://www.facebook.com/theroadtosoldierpoliceth