บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ  หลักสูตร 3 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัต ดังต่อไปนี้.
2.1.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า  15  ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียน จ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ท เกิด) สำหรับในปี 2557 นี้ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2539 ถึงป พ.ศ.2542 เท่านั้น
2.1.2 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ตากว่า 2.00

2.1.3  มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด (เกิดในประเทศไทย)  ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได
2.1.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.2511 (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
2.1.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
2.1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
2.1.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคย
ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.1.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ
2.1.10  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.1.11  ไม่เปนผู้อยู่ในสมณเพศ
2.1.12  เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
2.1.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย


2.2 หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร    2 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัต ดังต่อไปนี้.-

2.2.1 เป็นชายโสด อายุไม่ตากว่า  17 ปี และไม่เกิน  20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียน จ่าอากาศ  (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ท เกิด) สำหรับในปี 2557 นี่ ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2537 ถึงปี พ.ศ.2540 เท่านั้น
2.2.2 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวง ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ตากว่า 2.00
2.2.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด(เกิดในประเทศ ไทย)  ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได
2.2.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกายตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในรพะราชบัญญัต รับราช การ ทหาร และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ฯ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
2.2.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
2.2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
2.2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคย ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.2.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็น ผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของ กระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ
2.2.10  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.2.11  ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
2.2.12  เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
2.2.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย


2.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หลักสูตร 2 ปีผู้สมัครต้องมีคุณสมบัต ดังต่อไปนี้.
2.3.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี  ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ท
เกิด) สาหรับในปี 2557 นี้ ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2537 ถึงปี พ.ศ.2540 เท่านั้น

2.3.2 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส ) และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ตากว่า 2.00
2.3.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด(เกิดในประเทศไทย)  ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้วมารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได
2.3.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัตรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ฯ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
2.3.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
2.3.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.3.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
2.3.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.3.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็น ผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของ กระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ
2.3.10  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.3.11  ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
2.3.12  เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
2.3.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย


วิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
  • การสมัครด้วยตนเอง (ไม่ต้องเตรียมรูปถ่าย)ผู้สมัครสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ    ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1–7 ก.พ.57 
  • การสมัครทาง Internet เปิดรับสมัครทาง Internet    ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.56 – 31 ม.ค.57 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th และ http://atts.thaijobjob.com/
ประกาศสถานที่สอบ ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานที่ ที่นั่งสอบ และเวลาสอบผ่าน Internet http://www.atts.ac.th ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.57 เป็นต้นไป

สถานที่สอบ 
  • การสอบภาควิชาการ สอบตามสถานที่ที่ได้ประกาศทาง Internet ที่  http://www.atts.ac.th
  • การตรวจร่างกายทางแพทย์  ตรวจที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศโดยให้ไปพร้อมกันที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลาที่กำหนด
  • การสอบสัมภาษณ์ สอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลา ที่กำหนด
  • การสอบพลศึกษา สอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลา ที่กำหนด (ให้นำชุดกีฬา และกางเกงว่ายน้ำไปด้วย)
  • การสอบความถนัดและวิภาววิสัย  สอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลา ที่กำหนด
การประกาศผลการสอบภาควิชาการ
จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลขสมัครสอบผ่าน Internet; http://www.atts.ac.th หรือ โทร . 1900 888 557 ในวันที่  7 มี .ค . 57 และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มี.ค.57 ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องลงชื่อ รับทราบกำหนดวันตรวจร่างกายทางแพทย์ สอบสัมภาษณ์และสอบพลศึกษา ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ 10 มี.ค. 57 เวลา 08.30–16.00 น. (กรณีที่มาด้วยตนเองไม่ได้ จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทน ลงชื่อรับทราบแทนก็ได้ แต่ต้องมอบบัตรประจำตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการด้วย )

ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย (วิธีปฏิบัติของผู้สอบได้และผู้ที่สอบได้สำรอง) จะประกาศผลสอบผ่าน Internet; http://www.atts.ac.th หรือโทร.1900 888 557 ในวันที่ 2 เม.ย.57 และจะประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 เม.ย. 57 เวลา 08.30-16.00 น.ที่โรงเรียนจ่าอากาศ  และรับเอกสารประกอบการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

การเรียกบุคคลสารอง

โรงเรียนจ่าอากาศ จะประกาศรายชื่อบุคคลสำรองไว้ให้ทราบ หากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์ จะ เรียกบุคคลสำรอง (เฉพาะผู้ที่ลงชื่อรับทราบการประกาศผลเท่านั้น) ตามลำดับที่ที่ประกาศไว้เข้าทดแทนตามลำดับ โดยฟังผลวันที่  23 เม.ย.57 เวลา 10.00 –11.00 น .และทำสัญญาวันที่ 23-25 เม.ย.57 เวลา 08.30-12.00 น. ที่โรงเรียนจ่าอากาศสิทธิประโยชน์ที่ได้รับขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ1  ได้รับจ่ายสิ่งของจากราชการตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกำหนด
2  ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 75.-บาท (เบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกที่ตั้งปกตวันละ 94.-บาท)
3  ได้รับเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงนเดือนของข้าราชการทหารกองประจำการและนักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2554 ดังนี้
3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ
3.1.1 ชั้นปีท 1  รับเงินเดือน พ.1/10  เดือนละ  2,610.- บาท
3.1.2 ชั้นปีท 2 รับเงินเดือน พ.1/12 เดือนละ 2,890.- บาท
3.1.3 ชั้นปีท 3 รับเงินเดือน พ.1/13 เดือนละ 3,070.- บาท
3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
3.2.1 ชั้นปีท 1  รับเงินเดือน พ.1/13  เดือนละ  3,070.- บาท
3.2.2 ชั้นปีท 2  รับเงินเดือน พ.1/14  เดือนละ  3,270.- บาท
3.3 หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ
3.3.1 ชั้นปีท 1  รับเงินเดือน พ.1/13  เดือนละ  3,070.- บาท
3.3.2 ชั้นปีท 2  รับเงินเดือน พ.1/14  เดือนละ  3,270.- บาท

4  โรงเรียนจ่าอากาศประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ โดยใช้เงินเบี้ยเลี้ยงบางส่วนเป็นค่าอาหาร
5  ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนกองทัพอากาศศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารในส่วน กองทัพอากาศ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพอากาศกำหนด (อายุไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่สมัคร พ.ศ.2557)

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา

นักเรียนจ่าอากาศทุกเหล่าทหาร เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับ ราชการและแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ .ศ.2549 ดังน
1  สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ (วุฒิ ม.3) ศึกษา 3 ปี รับเงินเดือนๆ ละ 6,140.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามที่ทางราชการกำหนด
2  สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น (วุฒิ ม.6) ศึกษา 2 ปี รับเงินเดือนๆ ละ 6,800.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามที่ทางราชการกำหนด
3  สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า) ศึกษา 2 ปี รับเงินเดือนๆ ละ 6,800.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามที่ทางราชการกำหนด
4  สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า) ศึกษา 2 ปี รับเงินเดือนๆ ละ 7,460.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามที่ทางราชการกำหนด

ดูรายละเอียดการรับสมัครการรับสมัครได้ที่นี่
สมัครออนไลน์ได้ที่  http://atts.thaijobjob.com/
อย่าลืมอ่านรายละเอียดในเว็บรับสมัครให้ละเอียดด้วยนะครับ
 

ที่มาข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนจ่าอากาศ