บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีการศึกษา 2557

 ประเภท จำนวน สถาพ

1.ประเภททุนกองทัพบก จำนวน 20 นาย เพศชาย สถานภาพเป็นแพทย์ทหาร

2.ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน 80 นาย เพศชาย 40 นาย เพศหญิง 40 นาย สถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์

คุณสมบัติโดยสังเขป

อายุไม่เกิน 20 ปี(เกิด 2537) เชื้อชาติไทยสัญชาติไทย

เพศชายสูง 160 ซม.  น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก.รอบอก 78/75

เพศหญิง 150 ซม.น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก.

การรับสมัคร

  • รับสมัคร direct admission ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย

รับสมัครและกำหนดการผู้สมัครเข้าศึกษาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ควรศึกษาระเบียบการตรวจร่างกายให้ละเอียดดังนี้


ทุนกองทัพบก
รับเข้าศึกษาจํานวน  20  นาย เฉพาะเพศชาย
มีสถานภาพเป็น นักเรียนแพทย์ทหาร (นพท.วพม.) ตั้งแต่ชั้นปี่ที่ 2
สิทธิเฉพาะนักเรียนแพทย/ทหาร     
  • ได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยง  เครื่องแต่งกาย และที่พัก เมื่อมีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปี่ที่ 2 เป็นต้นไป
  • เสียค่าบํารุงทั่วไปตามที่กรมแพทย์ทหารบกกําหนด

การคัดเลือกผู้รับทุนประเภททุนกองทัพบก


ดำเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ผู้ประสงค์รับทุนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  ทั้งนี้  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  จะดำเนินการเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2  โดยจะแจ้งกำหนด วัน  เวลา  สถานที่ทดสอบให้ทราบล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การคัดเลือก  ประกอบด้วย

    การเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  และเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
  • ท่าดันพื้น    32  ครั้ง   ภายในเวลา 2 นาที
  • ท่าลุกนั่ง     42  ครั้ง   ภายในเวลา 2 นาที
  • วิ่ง  2  กิโลเมตร         ภายในเวลา  11 นาที
  • ว่ายน้ำท่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  25 เมตร
ผลการศึกษา ชั้นปีที่ 1  ( คะแนนเฉลี่ยสะสมเรียงตามลำดับ )
    เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ   คุณลักษณะที่แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ที่เหมาะสมในการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
    เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการตรวจร่างกาย  โดยไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร  เช่น  ตาบอดสี   เป็นต้น
    การคัดเลือกผู้รับทุนประเภททุนกองทัพบก  จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเรียงตามลำดับคะแนนให้ครบตามจำนวนที่กำหนด  20  นาย ทั้งนี้  การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ถือเป็นสิ้นสุด

การสําเร็จการศึกษา

นักเรียนแพทย์ทหาร เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว  จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี และบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม   ชดใช้ทุน ๒ เท่าของระยะเวลาศึกษา
------------------------------------------------------------

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จํานวน  80  นาย เพศชาย  40  นาย  เพศหญิง  40  นาย

มีสถานภาพเป็น นักศึกษาแพทย์ (นศพ.วพม.) ตั้งแต่ชั้นปี่ที่ 2

สิทธิเฉพาะนักศึกษาแพทย์


  • ได้รับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับนักเรียนแพทย์ทหาร
  • ได้รับการพัฒนาอบรมให้มีความรู้  ความเข้าใจในแบบธรรมเนียมทหาร  เพื่อความมีระเบียบวินัยเช่นเดียวกับนักเรียนแพทย์ทหาร
  • เสียค่าบํารุงการศึกษาปีละ  24,000. บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กรมแพทย์ทหารบกกําหนด

การสําเร็จการศึกษา

นักศึกษาแพทย์เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลัก สูตรแล้ว จะต้องปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามที่คณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญา  สถาบันพระบรมราชชนกกําหนด ชดใช้ทุน  3  ปี