Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ/ภาคสมทบ ปี 2556

12 ความคิดเห็น

การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
ขายที่ รร.ช่างฝีมือทหาร ถ.พหลโยธิน ซอย30 (ซอยอาลาดิน) แขวงจันทรเกษมเขตจุตรจักร กทม. 10900 เวลา 0800-1600 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 13 ธ.ค. 55- 10 ก.พ. 56
ระเบียบการและใบสมัครอยู่ในเล่มเดียวกัน ภาคปกติเล่มสีเหลือง ภาคสมทบเล่มสีฟ้า
ซื้อที่ รร.ช่างฝีมือทหาร ราคา 100 บาท
ซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 150 บาท
 •  สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่าง 21 ธ.ค.55- 13 ม.ค. 55
 •  สมัครด้วยตนเอง ที่ รร.ช่างฝีมือทหาร ระหว่าง 2-10 ก.พ. 56 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 •  สอบภาควิชาการ 9 มี.ค. 56 เวลา 1300-1600 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็คเมืองทองธานี
 •   ประกาศผลสอบ ภาควิชาการทางอินเตอร์เน็ต 14 มี.ค. 56 เวลา 1200 และประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ 15 มี.ค. 56 เวลา 0900 ณ รร.ช่างฝีมือทหาร 
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่หรือซื้อระเบียบการได้ที่
รร.ช่างฝีมือทหาร ถ.พหลโยธิน ซอย30 (ซอยอาลาดิน) แขวงจันทรเกษมเขตจุตรจักร กทม. 10900 ตั้งแต่ 13 ธ.ค. 55- 10 ก.พ. 56 โทรศัพท์  0 2930 3480,0 2930 3489,0 2511 0117,0 25110618 หรือดูรายละเอียดที่ http://www.mtts.ac.th

ดูรายละเอียดประกาศการรับสมัคร
ที่มาข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร http://www.mtts.ac.th

12 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 48 รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน (ชาย)จำนวน 296 อัตรา

102 ความคิดเห็น
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน(ทหารกองเกิน) กรณีเป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์(ยกเว้นอายุ 20 ปีบริบูรณ์ไม่รับสมัคร
2.มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
3.ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ขนาดรอบอก 76/96 ขึ้นไป
4.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป
5.รับสมัครบุคคลทุกภูมิภาค
6.มีสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ห้วงระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่ 1 พ.ย. 55 -31 ธ.ค. 55
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กรมทหารพรานที่ 48
โทร 073-538171 หรือ ร.ต.อรรถสิทธิ์ กัณหานุ โทร. 089-0655191, 0895112406

102 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในอัตรา พล.อส. ประจำปีงบประมาณ 2556

22 ความคิดเห็น

ตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พล.อส.) กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 25 อัตรา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นทหารกองหนุน (ปลดจากกองประจำการ) หรือผู้ที่สำเสร็จการศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 3 5 อายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และงดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ... -จ...
1.2 เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำ เนิด และบิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดที่มิใช่จากการแปลงสัญชาติ
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.4 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497
1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือ มีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ (ผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. และขนาดรอบอก 75/78 ซม.)
1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.8 ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
1.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดประมาทหรือลหุโทษ
1.11 เป็นผู้ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสารเสพติด หรือประพฤติตัวเป็นภัยแก่สังคมไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน

22 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา

58 ความคิดเห็น
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 17 อัตรา 
มีรายละเอียด ดังนี้. 
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
1.1 กลุ่มช่างซ่อมวิทยุ จำนวน 1 อัตรา 
1.2 กลุ่มพลขับรถ จำนวน 3 อัตรา 
1.3 กลุ่มงานสื่อสาร จำนวน 7 อัตรา 
1.4 กลุ่มงานเสมียน (พลเรือน) จำนวน 2 อัตรา 
1.5 กลุ่มงานเสมียน (กองหนุน) จำนวน 2 อัตรา 
1.6 กลุ่มงานส่งกาลัง จำนวน 2 อัตรา 

58 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนอัตรา ส.อ. 20 อัตรา

69 ความคิดเห็น


กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส..) จำนวน 20 อัตรา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 เสมียนพิมพ์ดีด 
 • กองกำลังพลกรมการสัตว์ทหารบก.เมือง.นครปฐม จำนวนอัตรา 1 อัตรา เพศชาย
 • กองยุทธการและการข่าว กรมการสัตว์ทหารบก .เมือง .นครปฐม จำนวนอัตรา 1 อัตรา เพศชาย
2 พลสูทกรรม  
 • กองบริการ กรมการสัตว์ทหารบก .เมือง .นครปฐม จำนวนอัตรา 1 อัตรา เพศชาย
3ช่างกล  
 • กองคลัง กรมการสัตว์ทหารบก .เมือง .นครปฐม จำนวนอัตรา 2 อัตรา เพศชาย
4 พลขับรถ  
 • กองการสัตว์และ เกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก .เมือง .กาญจนบุรี จำนวนอัตรา 1 อัตรา เพศชาย 
 • กองการสัตว์และ เกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก .ปากช่อง .นครราชสีมา จำนวนอัตรา 2 อัตรา เพศชาย 
 • กองการสัตว์และ เกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก .แม่ริม .เชียงใหม่ จำนวนอัตรา 2 อัตรา เพศชาย 
 • กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก .แม่ริม .เชียงใหม่ จำนวนอัตรา 6 อัตรา เพศชาย 
5 ช่างเย็บหนัง  
 • กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก .แม่ริม .เชียงใหม่ จำนวนอัตรา 1 อัตรา เพศชาย
6 พลขับ
 • ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก .ปากช่อง .นครราชสีมาจำนวนอัตรา 2 อัตรา เพศชาย
7 ช่างสาธารณูปโภค 
 • ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก .ปากช่อง .นครราชสีมา จำนวนอัตรา 1 อัตรา เพศชาย
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

69 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานโรงพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8300 บาท และค่าครองชีพ 1500 บาท
คุณสมบัติโดยสังเขป การรับสมัคร     
1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
3.หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
4.ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.การศึกษา ม.ต้น - ม.ปลาย
รับสมัคร วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าทำการทดสอบ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ดูรายละเอียดการ รับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ http://www.educate.rtaf.mi.th

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ทัพเรือภาคที่ 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน หญิง

6 ความคิดเห็น


ทัพเรือภาคที่ 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 • สัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี 
 • เพศหญิง ส่วนสูงตั้งแต่ 155 เซนติเมตร
หลักฐานการสมัคร
 • หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา  
 • บัตรประจำตัวประชาชน 
 • ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
 • รูปถ่ายหน้าตรง  
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล 
 • และใบรับรองผ่านการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ
ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3843 8008 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 0900 น. - 1530 น. เว้นวันหยุดราชการ 
ที่มาข้อมูลข่าวสาร ทรภ.1

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน (ชายและหญิง)

20 ความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 68 อัตรา ดังนี้
1. หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน
1.1 กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 22 นาย
1.2 กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 24 นาย
1.3 กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 6 นาย
1.4 กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 13 นาย
1.5 หมวดทหารพรานหญิง 31 จำนวน 2 นาย
1.6 หมวดทหารพรานหญิง 32 จำนวน 1 นาย

20 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ข่าวแจ้งความคืบหน้า นสศ.มีกำหนดรับสมัครพลเรือนเป็นทหารปี 2555

48 ความคิดเห็น
บล็อกทหารพลร่มได้แจ้งข่าวกำหนดการคร่าวๆให้น้องๆได้เตรียมตัวล่วงหน้า
"นสศ.มีแผนกำหนดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อเข้ารับราชการในหน่วยรบพิเศษ บรรจุทดแทนตำแหน่งงานที่ว่าง ประจำปี 2555 จำนวนยังไม่ทราบ แต่คงไม่น้อยกว่า 50 อัตรา 
รับสมัครในต้นเดือน พ.ย.55 
สอบวิชาการในช่วง ปลายๆ เดือน 
เปลี่ยนจากเดิมรับจบ ม.3 เป็นรับจบ ม.6 
ขอให้ผู้สนใจเตรียมร่างกาย วิ่ง ดึงข้อ ดันพื้น ว่ายน้ำ ให้ดีๆ ถึงดีมากๆ 
และเตรียมความรู้วิชาการ จะอ่านเอง หรือไปหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนก็น่าจะเริ่มได้แล้ว ครับ แล้วเจอกันครับ"
ขอบคุณ บล็อกทหารพลร่ม http://thaiairborne.blogspot.com/

48 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ชาย

38 ความคิดเห็น
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 0800 ถึง 1200 ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

38 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานบริการ 3 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
 • พนักงานสูทกรรม 3 อัตรา (เพศชาย)

คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์
ว่ายน้ำเป็นสำหรับ(เพศชาย)
วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า
ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือไม่มีภารผูกพันทางทหารแล้ว
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ(กำลังพล) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ต.ค. 55
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 44 รับอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 100 อัตรา

76 ความคิดเห็น
กรมทหารพรานที่ 44  มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1 การรับสมัคร    จำนวน  100  อัตรา

76 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองวิสัญญี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ลูกจ้างชั่วคราว อัตราเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดหัวใจ Hybrid จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค หรือสาขาเทคโนโลยีหัวใจ 
 • ไม่จำกัดเพศ
 • เงินเดือนค่าตอบแทนตามระเบียบราชการ

หากท่านใดสนใจ สมัครได้ที่ กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น 9 เวลา 09.00 – 15.00 น. หรือติดต่อสอบถาม 02-3547768 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ที่มาข้อมูลข่าวสาร http://www.pmk.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

5 ความคิดเห็น
กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑๒ คน มีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งและคุณวุฒิ


๑ พนักงานห้องผ่าตัด
กองศัลยกรรมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ คน

๒ พนักงานจัดทำข้อมูล
ประมวลผล ระดับสนับสนุน ๒ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๓ คน

๓ พนักงานพัสดุ ระดับสนับสนุน ๑
กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สาขาพณิชยการ หรือ สาขาการบัญชี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน ๓ คน
 

๔ พนักงานบริการ ระดับบริการ ๑ กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย  (สายสามัญ) จำนวน ๕ คน

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น