บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 17 อัตรา 
มีรายละเอียด ดังนี้. 
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
1.1 กลุ่มช่างซ่อมวิทยุ จำนวน 1 อัตรา 
1.2 กลุ่มพลขับรถ จำนวน 3 อัตรา 
1.3 กลุ่มงานสื่อสาร จำนวน 7 อัตรา 
1.4 กลุ่มงานเสมียน (พลเรือน) จำนวน 2 อัตรา 
1.5 กลุ่มงานเสมียน (กองหนุน) จำนวน 2 อัตรา 
1.6 กลุ่มงานส่งกาลัง จำนวน 2 อัตรา 

2. คุณสมบัติทั่วไป 
2.1 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2537 (งดรับผู้สมัครที่เกิดปี พ.ศ.2535 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในปีพุทธศักราช 2556 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497) 
2.3 ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกาเนิดก็ได้ 
2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า
2.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

2.6 ไม่อยู่ในสมณะเพศ 
2.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้อง คำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดใลักษณะลหุโทษ หรือความผิด อันได้กระทำโดยประมาท 
2.8 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ในทุกหน่วยมาก่อน 
2.9 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ 

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
3.1 กลุ่มช่างซ่อมวิทยุ ( 1 อัตรา )
3.1.1 เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน อายุไม่ ต่กว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3.1.3 มีความรู้ทางด้านการซ่อมเครื่องไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 กลุ่มพลขับรถ ( 3 อัตรา ) 
3.2.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่กว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
3.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้) 
3.2.3 มีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

3.3 กลุ่มงานสื่อสาร (พนักงานวิทยุ, พลสลับสาย, พลวิทยุ) ( 7 อัตรา ) 
3.3.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30ปีบริบูรณ์ 
3.3.2 สเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กาหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
3.3.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

3.3.4 การใช้วิทยุ และการปรนนิบัติบารุงเครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น 

3.4 กลุ่มงานเสมียน (เสมียน, นายสิบส่งกาลัง) ( 2 อัตรา ) 
3.4.1 เป็นบุคคลพลเรือน อายุไม่ต่กว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
3.4.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
3.4.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

3.5 กลุ่มงานเสมียน (เสมียนกองร้อย, นายสิบการข่าว) ( 2 อัตรา ) 
3.5.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่กว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
3.5.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้) 
3.5.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

3.6 กลุ่มงานส่งกาลัง(นายสิบกระสุน, เสมียนส่งกาลัง) (2 อัตรา) 
3.6.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่กว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
3.6.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้) 
3.6.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 

4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
4.1 เอกสารแสดงคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสเนา 4.2 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสำเนา 
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
4.4 เอกสารสำคัญทางทหาร 
   4.4.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารจาก กรมการรักษาดินแดน ต้องมีใบสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8) และหนังสือสคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหาร 
   4.4.2 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีใบสำคัญผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) 
   4.4.3 ผู้เป็นทหารกองหนุน ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการมาก่อน ต้องมีใบสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8) 
   4.4.4ผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกฯใช้ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (แบบ สด.9) 
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป 
4.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล 

5. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษหรือคะแนนเพิ่มจะต้องยื่นหลักฐาน ดังนี้ 
5.1 บิดาเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและได้รับการปูนบเหน็จพิเศษ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน (เฉพาะสอบภาควิชาการ) 
5.2 บิดาพิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน (เฉพาะสอบภาควิชาการ) 
5.3 บิดา, มารดา ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนน (เฉพาะสอบภาควิชาการ)
 

ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันขึ้นไป 

6. การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทการทดสอบดังนี้ 
6.1 ภาษาไทย (25 คะแนน) 
6.2 คณิตศาสตร์ (25 คะแนน) 
6.3 วิทยาศาสตร์ (25 คะแนน) 
6.4 ภาษาอังกฤษ (25 คะแนน) 

7. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
7.1 ดันพื้น (20 คะแนน) 
7.2 ลุก – นั่ง (20 คะแนน) 
7.3 ดึงข้อ (20 คะแนน) 
7.4 วิ่ง 1.6 กม. (20 คะแนน) 
7.5 ว่ายน้า 100 ม. (20 คะแนน) 

8. การทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
9. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
10. กหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก
10.1 จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน 5 – 16 พฤศจิกายน 2555 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0830 – 1600 เว้นวันหยุดราชการ
10.2 รับสมัคร ใน 12–16 พฤศจิกายน 2555 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0830 – 1600 เว้นวันหยุดราชการ 10.3 สอบคัดเลือก
10.3.1 ใน 22 พฤศจิกายน 2555 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวหน้าศาลาสีหราชเดโช เวลา 0630-0700 นากางเกงว่ายน้ามาด้วย (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย มารายงานตัวเกิน 0700 ถือว่าสละสิทธิ์, ไม่มีสิทธิ์เข้าทดสอบ)
10.3.2 ใน 24 พฤศจิกายน 2555 ทดสอบภาควิชาการ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รายงานตัวหน้าศาลเจ้าแม่จามเทวี เวลา 1200 นาปากกาสีน้าเงินมาด้วย (รับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อย) 

10.3.3 ใน 25 พฤศจิกายน 2555 ทดสอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ณ กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ รายงานตัว ณ หน้ากองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 0800 การแต่งกายชุดสุภาพ (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย) 
10.4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองกาลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ (036) 413412 ในวัน และเวลาราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ http://www.swcom.mi.th