บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ทัพเรือภาคที่ 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน หญิงทัพเรือภาคที่ 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  • สัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี 
  • เพศหญิง ส่วนสูงตั้งแต่ 155 เซนติเมตร
หลักฐานการสมัคร
  • หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา  
  • บัตรประจำตัวประชาชน 
  • ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
  • รูปถ่ายหน้าตรง  
  • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล 
  • และใบรับรองผ่านการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ
ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3843 8008 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 0900 น. - 1530 น. เว้นวันหยุดราชการ 
ที่มาข้อมูลข่าวสาร ทรภ.1