บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนอัตรา ส.อ. 20 อัตรากรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส..) จำนวน 20 อัตรา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 เสมียนพิมพ์ดีด 
 • กองกำลังพลกรมการสัตว์ทหารบก.เมือง.นครปฐม จำนวนอัตรา 1 อัตรา เพศชาย
 • กองยุทธการและการข่าว กรมการสัตว์ทหารบก .เมือง .นครปฐม จำนวนอัตรา 1 อัตรา เพศชาย
2 พลสูทกรรม  
 • กองบริการ กรมการสัตว์ทหารบก .เมือง .นครปฐม จำนวนอัตรา 1 อัตรา เพศชาย
3ช่างกล  
 • กองคลัง กรมการสัตว์ทหารบก .เมือง .นครปฐม จำนวนอัตรา 2 อัตรา เพศชาย
4 พลขับรถ  
 • กองการสัตว์และ เกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก .เมือง .กาญจนบุรี จำนวนอัตรา 1 อัตรา เพศชาย 
 • กองการสัตว์และ เกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก .ปากช่อง .นครราชสีมา จำนวนอัตรา 2 อัตรา เพศชาย 
 • กองการสัตว์และ เกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก .แม่ริม .เชียงใหม่ จำนวนอัตรา 2 อัตรา เพศชาย 
 • กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก .แม่ริม .เชียงใหม่ จำนวนอัตรา 6 อัตรา เพศชาย 
5 ช่างเย็บหนัง  
 • กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก .แม่ริม .เชียงใหม่ จำนวนอัตรา 1 อัตรา เพศชาย
6 พลขับ
 • ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก .ปากช่อง .นครราชสีมาจำนวนอัตรา 2 อัตรา เพศชาย
7 ช่างสาธารณูปโภค 
 • ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก .ปากช่อง .นครราชสีมา จำนวนอัตรา 1 อัตรา เพศชาย
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 เป็นทหารกองหนุน (ปลดจากกองประจำการ) หรือผู้ที่สำเสร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 5 อายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และงดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ... - ...
2.2 เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดที่มิใช่จากการแปลงสัญชาติ
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497
2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือ มีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ (ผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. และขนาดรอบอก 75/78 ซม.)
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.8 ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
2.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ
2.11 เป็นผู้ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสารเสพติด หรือประพฤติตัวเป็นภัยแก่สังคม ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
3.1 ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด
3.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.1.2 มีความรู้ด้านพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3.2 ตำแหน่งช่างกล
3.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างกล
3.2.2 มีความรู้ด้านช่างกลเป็นอย่างดี
3.3 ตำแหน่งพลขับรถ
3.3.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.3.2 มีความรู้ด้านเครื่องยนต์เบื้องต้น และสามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
3.4 ตำแหน่งพลสูทกรรม
3.4.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.4.2 มีความรู้ด้านการปรุงอาหารโดยกำหนดส่วนผสมให้เป็นไปตามตำราประกอบอาหาร
3.5 ตำแหน่งช่างเย็บหนัง
3.5.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
3.5.2 มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องสัตวภัณฑ์
3.6 ตำแหน่งช่างสาธารณูปโภค
3.6.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง
3.6.2 มีความรู้ด้านการซ่อม ต่อเติม แก้ไขดัดแปลง หรือสร้างใหม่เกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก ปูนและสังกะสีทั้งหมด รวมทั้งสามารถติดตั้งดัดแปลงเครื่องสุขภัณฑ์ ตามอาคารส่วนราชการและบ้านพักได้

4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร อย่างละ 2 ฉบับ
4.1 คุณวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร), ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบสุทธิ อย่างใดอย่างหนึ่ง
4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดาของผู้สมัคร
4.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป
4.5 สำเนาหนังสือสำคัญทางทหาร ดังนี้
4.5.1 ทหารกองหนุน ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว ใช้ สด.8, ประวัติทหารบก(ทบ. 100 075) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย
4.5.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 5 ใช้หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากกรมการรักษาดินแดน และ สด.8
4.6 คำสั่งแต่งตั้งยศ (เฉพาะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ)
4.7 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ. 466 620) จากแพทย์ทหารประจำการ พร้อมทั้งใบรับรองผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ
4.8 หลักฐานประกอบการขอรับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
4.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา มารดาในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
4.10 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารัการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น กส.ทบ. จะสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครสอบในภายหลังได้

5. วิชาที่ทำการสอบ ตามผนวก ก ที่แนบ 

6. กำหนดเวลารับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พ..55 จนถึง วันที่ 2 ธ..55 ในเวลาราชการ ณ อาคารศาสนสถาน กส.ทบ. .ธรรมศาลา อ.เมือง จว.นครปฐม
7. ตรวจสอบผู้มีสิทธิสอบได้ที่ กองกำลังพล กส.ทบ. ในวันที่ 7 ธ..55 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0 - 3427 - 1153 ต่อ 50546, 50521 หรือทางเว็บไซต์ กส.ทบ.http://www.vetdept.com

8. กำหนดการสอบ
8.1 ให้ผู้สมัครสอบมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบในวันที่ 13 ธ..55 ในเวลา 0700 0800 และรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการ เวลา 0830 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ กส.ทบ.ค่ายทองฑีฆายุ อ.เมือง จว.นครปฐม ถ้าผู้ใดไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ
8.2 กำหนดการสอบคัดเลือก ตามผนวก ข ที่แนบ
8.3 ประกาศผลสอบและเลือกตำแหน่งบรรจุ ในวันที่ 14 ธ..55 เวลา 1700 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ค่ายทองฑีฆายุ

กองกำลังพล โทร 0 - 3425 - 4517 ต่อ 50521
 วจ ต..
ผนวก ก ขอบเขตการทดสอบ
-----------------------
วิชาที่ทดสอบ 
 • ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่ง 50 คะแนน สอบข้อเขียน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการทหาร และการกีฬา 40 คะแนน สอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะงาน
 • ทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง 50 คะแนน การทดสอบภาคปฏิบัติ

การสอบสัมภาษณ์
 • บุคลิกท่าทาง ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30 คะแนน

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 30 คะแนน  
 • ท่าลุก นั่ง ( 2 นาที )
 • ท่าดันพื้น ( 2 นาที )
 • วิ่ง 2 กม.

หมายเหตุ
- สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว การตรวจสอบประวัติอาชญากรจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าบริการคนละ 100 บาท ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผนวก ข ตารางกำหนดการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส..ประจำปีงบประมาณ 2556
-------------------------
วันที่ เวลา รายการ สถานที่ หมายเหตุ
13 ธ..55 0730 - 0800 รายงานตัว แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  0830 - 0900 รับฟังคำชี้แจง แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  0900 - 1030 ตรวจร่างกาย แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  1030 - 1200 สอบสัมภาษณ์ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  1200 - 1300 พักรับประทานอาหาร
                  1300 - 1630 ทดสอบทักษะงาน (ภาคปฏิบัติ) ตามที่กรรมการกำหนด ชุดปฏิบัติงาน
                  1630 - 1730 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ลานพื้นแข็งหน้าแหล่งชุมนุมฯ ชุดกีฬา
14 ธ..55 0830 - 0900 รายงานตัว แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  0900 - 1200 ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง และความรู้ทั่วไป แหล่งชุมนุมนายทหารการ สัตว์ ชุดสุภาพ
                  1700 ประกาศผลสอบ และเลือกตำแหน่งบรรจุแหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ

หลักเกณฑ์ให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่เป็นทายาทของข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจำ และพนักงาราชการ สังกัด ทบ. สำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส..
--------------------------
1. เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
2. พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
3. ทายาทผู้ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ.มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนน

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการสัตว์ทหารบก http://www.vetdept.com