บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในอัตรา พล.อส. ประจำปีงบประมาณ 2556


ตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พล.อส.) กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 25 อัตรา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นทหารกองหนุน (ปลดจากกองประจำการ) หรือผู้ที่สำเสร็จการศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 3 5 อายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และงดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ... -จ...
1.2 เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำ เนิด และบิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดที่มิใช่จากการแปลงสัญชาติ
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.4 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497
1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือ มีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ (ผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. และขนาดรอบอก 75/78 ซม.)
1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.8 ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
1.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดประมาทหรือลหุโทษ
1.11 เป็นผู้ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสารเสพติด หรือประพฤติตัวเป็นภัยแก่สังคมไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.2 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งได้เป็นอย่างดี

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร อย่างละ 2 ฉบับ
3.1 คุณวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) , ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบสุทธิ อย่างใดอย่างหนึ่ง
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดาของผู้สมัคร
3.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป
3.5 สำเนาหนังสือสำคัญทางทหาร
3.5.1 ทหารกองหนุน ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว ใช้ สด.8, ประวัติทหารบก (ทบ. 100 075) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย
3.5.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 5 ใช้หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จากกรมการรักษาดินแดน และ สด.8
3.6 คำสั่งแต่งตั้งยศ (เฉพาะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ)
3.7 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ. 466 620) จากแพทย์ทหารประจำการ พร้อมทั้งใบรับรองผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ
3.8 หลักฐานประกอบการขอรับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
3.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา มารดาในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
3.10 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. วิชาที่ทำการสอบ ตามผนวก ก ที่แนบ
5. กำหนดเวลารับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พ..55 จนถึง วันที่ 2 ธ..55 ในเวลาราชการ ณ อาคารศาสนสถาน กส.ทบ. .ธรรมศาลา อ.เมือง จว.นครปฐม
6. ตรวจสอบผู้มีสิทธิสอบได้ที่ กองกำลังพล กส.ทบ. ในวันที่ 7 ธ..55 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0 - 3427 - 1153 ต่อ 50546, 50521 หรือทางเว็บไซต์ กส.ทบ. http://www.vetdept.com
7. กำหนดการสอบ
7.1 ให้ผู้สมัครสอบมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบในวันที่ 20 ธ..55 ในเวลา 0730 0800และรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการ เวลา 0830 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ กส.ทบ. ค่ายทองฑีฆายุ.เมือง จว.นครปฐม ถ้าผู้ใดไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ
7.2 การสอบคัดเลือก ตามผนวก ข ที่แนบ
7.3 ประกาศผลสอบในวันที่ 21 ธ..55 เวลา 1700 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์

ผนวก ก ขอบเขตการทดสอบ ตำแหน่ง พลอาสมัคร (พล.อส.) วิชาที่ทดสอบ คะแนนเต็ม และวิธีการสอบ
--------------------
วิชาที่ทดสอบ คะแนนเต็ม วิธีการประเมินสมรรถนะ
ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
- สอบข้อเขียนเกี่ยวกับ การสุนัขทหารเบื้องต้น 50 คะแนน การสอบข้อเขียน
- สอบทักษะงาน 50 คะแนน ปฏิบัติ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการทหาร และการกีฬา 40 คะแนน การสอบข้อเขียน
การสอบสัมภาษณ์
บุคลิกท่าทาง ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30 คะแนน
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 30 คะแนน  
ท่าลุก นั่ง ( 2 นาที )
ท่าดันพื้น ( 2 นาที )
วิ่ง 2 กม.
รวมคะแนนทั้งหมด 200 คะแนน

หมายเหตุ
- สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว การตรวจสอบประวัติอาชญากรจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สมัครจะต้องเสียค่าบริการคนละ 100 บาท ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผนวก ข ตารางกำหนดการสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข (พล.อส.)
ประจำปีงบประมาณ 2556
-----------------------
วันที่ เวลา รายการ สถานที่ หมายเหตุ
20 ธ..55 0730 0800 รายงานตัว แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  0830 - 0900 รับฟังคำชี้แจง แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  0900 - 1030 ตรวจร่างกาย แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  1030 1200 สอบสัมภาษณ์ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  1200 - 1300 พักรับประทานอาหาร
                  1300 - 1630 ทดสอบทักษะงาน (ภาคปฏิบัติ) ร้อย.สุนัขยุทธวิธี 3 พัน.สท. ชุดสุภาพ
                  1630 - 1730 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ลานพื้นแข็งหน้าแหล่งชุมนุมฯ ชุดกีฬา
21 ธ..55 0830 - 0900 รายงานตัว แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  0900 - 1200 ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและความรู้ทั่วไปแหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  1700 ประกาศผลสอบ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์

หลักเกณฑ์ให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่เป็นทายาทของข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัด ทบ.สำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็น พล.อส.
--------------------------
1. เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ จำนวน 10 คะแนนใน 100 คะแนน
2. พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน 10 คะแนนใน 100 คะแนน
3. ทายาทผู้ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ.มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนน
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการสัตว์ทหารบก http://www.vetdept.com/