บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 44 รับอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 100 อัตรา

กรมทหารพรานที่ 44  มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1 การรับสมัคร    จำนวน  100  อัตรา
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
    2.1 สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 18 จนถึง 30 ปี (เกิด พ.ศ2526 - พ.ศ.2538)
    2.2 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
    2.3 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม.ต้น (ม.3)
    2.4 เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. หลักฐานในการใช้ในการรับสมัคร
    3.1 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด
    3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด
    3.3 สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
    3.4 สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ม.3    จำนวน 2 ชุด          
    3.5 หลักฐานทางทหารดังนี้
        -กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน ใช้สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ( สด.8 )
        -กรณีที่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบรับรองผลฯ (สด.43)
        -กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบสำคัญ (สด.9)(เฉพาะผู้อายุไม่เกิน 20 ปี)
    3.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (โรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลของรัฐ)
    3.7 รูปถ่ายขนาด 3×4 ซม. ( 2 นิ้ว ) จำนวน 3 รูป
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 55
4.ไม่รับผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2556
ผู้สนใจติดต่อสามารถสอบถามได้ที่ โทร.073 - 485122 ,082 - 44440853 และสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่ กรมทหารพรานที่ 44 วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mediafire.com/?wk771ahouyu8dn9
ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ กรมทหารพรานที่ 44  หรือ facebook กรมทหารพรานที่สี่สี่