Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ 22

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก เพ็จหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22

จำนวนอัตราที่รับตามจำนวนอัตราที่ขาด จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธ.ค. 58


คุณสมบัติทั่วไป
 • เป็นบุคคลพลเรือน  สัญญชาติไทย บิดา มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • เป็นบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี (เกิด พ.ศ.2528-2540) นับตาม พรบ.รับราชการทหารฯ ไม่รับบุคคลเกิดปี 2538 และที่ได้รับหมายเรียกในปี 2558 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปี 2558 ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และนำตัวขึ้นกองประจำการแล้ว
 • ผู้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 • จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 • ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องคดีอาญา ตามคำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษทุกชนิด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 26 จำนวน 115 นาย

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจากเพ็จ
กองพันจู่โจม ROYAL THAI ARMY RANGER BATTALION
กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  เปิดรับสมัคร 
 • ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
 • อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ( เกิด พ.ศ.2533  2540 ) 
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใจถึง 
คัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 26 ( จำนวน  115  นาย )
เริ่มรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1  ต.ค. 58  ถึง 11 ต.ค. 58
สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3ต.เขาสามยอด  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี  15000 โทรศัพท์ 036 - 412668 , ทหาร 37724 , 37725 โทรมือถือ : 084 – 8798105 , 089 – 0902004

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ความคืบหน้าในการดำเนินการ เรื่อง การสอบนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2559

1 ความคิดเห็น
ข้อมูลเพิ่มเติม( อัตราการสรรหาการบรรจุ นายสิบตำรวจ(นสต.) ปี2559 )*********

 


1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/กองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก จำนวน 200 อัตรา ประจำปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/กองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก จำนวน 200 อัตรา

กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก
1. จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน 1 - 31 ตุลาคม 2558 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 เว้นวันหยุดราชการ
 

2. รับสมัคร ใน 27 - 31 ตุลาคม 2558 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 เว้นวันหยุดราชการ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา ดังนี้คุณวุฒิที่รับสมัคร
1. ระดับปริญญาตรี เพศชาย/หญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือ สถานศึกษาในต่างประเทศ ที่กระทรวงกลาโหม ยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 สาขา ในสาขาดังนี้
1.1 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 3 อัตรา
1.2 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
1.3 นิติศาสตรบัณฑิต และ เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา
1.4 วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.5 วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.6 วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
1.7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.8 คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.9 บรรณารักษ์ศาสตร์ / บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 

2. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ในกองทัพเรือ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง จำนวน 6 สาขา ดังนี้
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี จำนวน 15 อัตรา
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
2.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
2.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
2.6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

เอกสารทางทหารที่มักใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ที่ควรเตรียมไว้ล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการทหารที่ผมได้รับคำถามอยู่เสมอๆ ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อหาย ไปเอาที่ไหน ลองอ่านดูนะครับหา รวมมาตอบให้แล้ว ถ้าขาดอะไรบอกนะครับจะหามาให้อ่าน....กัน โชคดีกับการสอบ
ใบรับรองผลการตรวจเลือก ( แบบ สด.43 )

ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 )
หรือที่เรารู้จักกัน และเรียกกันว่า " ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร" นั้น มีลักษณะตามตัวอย่าง ข้างต้น เพื่อให้เข้าใจง่าย เราจะเรียกใบนี้ว่า " แบบ สด.43 " นะครับ ทีนี้ใครถามเราว่ารู้จัก สด.43 หรือยัง ก็คงจะรู้จักกันแล้วนะครับ ส่วนชายไทยทุกคนจะมีหรือไม่นั้น เรามาดูกันว่า แบบ สด.34 นั้น มีที่มาอย่างไร ใครบ้างที่ต้องมี ใครบ้างไม่ต้องมี และเมื่อมีแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างไร ใช้ สด.43 เพื่อการใดบ้าง ..เรามาดูกันครับ

ทีนี้เรามารู้ที่มากันครับว่า แบบ สด.43 นั้น ท่านจะได้รับมาอย่างไร : แบบ สด.43 เป็นเอกสารที่ใช้เพื่อรับรองว่า ท่านได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และท่านได้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีนั้น ๆ แบบ สด.43 นี้ ผู้ที่จะดำเนินการแจกจ่ายให้ท่าน คือ ประธานกรรมการตรวจเลือก ฯ ซึ่งไปดำเนินกรรมวิธีตรวจเลือก ประจำปี ในแต่ละเขต/อำเภอ เมื่อดำเนินการตรวจเลือกแล้ว ประธานกรรมการจะมอบใบรับรองผลการตรวจเลือก ( แบบ สด.43 ) ฉบับนี้ ให้ผู้ที่ไปเข้ารับการตรวจเลือกทุกคน เป็นหลักฐาน ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ( แบบ สด.43 ) และมี ( แบบ สด.43 ) ไว้ในครอบครองนั้นก็คือผู้ที่ไปเข้ารับการตรวจเลือก ฯ และผ่านการตรวจเลือก ฯ แล้วเท่านั้น สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 นั้น ท่านจะไม่มีใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ( แบบ สด.43 ) ฉบับนี้ เพราะท่านจะได้รับการขึ้ันทะเบียนกองประจำการ และปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เลย โดยไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก ฯ และอีกพวกหนึ่งที่ไม่มีก็คือ พวกที่หนีทหาร ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีโทษตามกฎหมายอยู่แล้ว และไม่สามารถดำเนินการ และมีหลักฐานทางราชการได้ เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ต้องหา คดีหนีราชการทหาร และถือว่าบุคคลเหล่านี้ไม่เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

อะไรบ้างที่ระบุใน ใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ( แบบ สด.43 ) : ในใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ แบบ สด.43 นั้น โดยสมบูรณ์แล้ว จะประกอบด้วยเอกสารแบ่งเป็น 3 ท่อน ท่อนแรก จะเก็บไว้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัด, ท่อนที่ 2 จะเก็บไว้ที่ กองทัพภาค ( ท่อนนี้จะเหมือนกับที่ 3 ที่ท่านถือไว้ ), ส่วนท่อนที่ 3 นั้น ประธานกรรมการตรวจเลือก ฯ จะมอบให้ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือก ฯ รับไปเป็นหลักฐาน ( ดังนั้น ใบ สด.43 ที่ท่านถือไว้ จึงเป็นท่อนที่ 3 ) ซึ่งจะสามารถตรวจสอบความถูกต้อง กับท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2 ได้ และในใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ( แบบ สด.43 ) นั้น ก็ได้ระบุรายละเอียด เกี่ยวกับการตรวจเลือก ฯ ไว้ ซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ท่านต้องรู้ ซึ่งระบุไว้ใน แบบ สด.43 แยกเป็น 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 จะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งต้องถูกต้อง และตรงกับตัวท่านผู้ถือหลักฐาน

ข้อ 2 จะเป็น ผลการตรวจเลือก ฯ ซึ่งในข้อย่อย มีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจ พอสมควร ขออธิบายข้อย่อยเป็นข้อ ๆ เพื่อความเข้าใจดังนี้ ครับ ในข้อ 2.1 กรรมการซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ตรวจร่างกายแล้วเห็นว่า ( ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่มีร่างกายสมบูรณ์ จะลงว่า " สมบูรณ์ดี" หรือถ้าร่างการไม่สมบูรณ์ ก็จะระบุความไม่สมบูรณ์ไว้ เพื่อพิจารณาว่าสมควรรับเข้าเป็นทหารหรือไม่ ) ควรเป็นคนจำพวกที่ ( จะระบุว่า 1, 2, 3, 4 ซึ่งได้พิจารณาจากสถาพร่างกาย )

ข้อ 3 บันทึกอื่น ๆ

(ข้อมูลจากเว็บหน่วยสัสดีเขตคันนายาว)

ในกรณีที่ สด.43 หาย
แจ้งความและนำใบแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อขอภ่ายสำเนาท่อนที่ 2 ได้ที่แผนกสรรพกำลัง กองทัพภาค (ใช้เวลาไม่นาน แต่ต้องเดินทางไปที่กองทัพภาคที่ เราสังกัด)
หรือแจ้งความและนำใบแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อออกใบแทนได้ที่ สัสดีอำเภอ สัสดีเขต ภูมิลำเนาทหารเพื่อทำเรื่องออกใบแทน สด.43(จะต้องใช้เวลาหน่อย)

สมุดประจำตัวทหารกองหนุน พร้อมหนังสือสำคัญ(แบบ สด.8)


สด.8 นั้นจะอยู่ในสมุดประจำตัวทหารกองหนุน พร้อมหนังสือสำคัญ(แบบ สด.8) หน้ากลางเล่ม เวลาใช้งานในถ่ายเอกสารหน้ากลางตรงส่วนที่ระบุว่า สด.8 ทั้งสองส่วน การรับทำอย่างไร
สมุดประจำตัวทหารกองหนุน พร้อมหนังสือสำคัญ(แบบ สด.8) ถามว่ารับได้ที่นี่ เมื่อ
น้องฝึกนักศึกษาวิชาทหารจบชั้นปีที่ 3 และหน่วยฝึกฯ ทำเรื่องนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
เมื่อปลดประจำการจากการเป็นพลทหารประจำการ (ทหารเกณฑ์) หน่วยที่สังกัดจะทำเรื่องนำปลดตามลำดับขั้น

รับได้ที่สำนักงานสัสดีอำเภอ สัสดีเขต ภูมิลำเนาทหารที่น้องขึ้นทะเบียนทหารไว้
มีน้องถามผมว่าทำไมได้ช้า เนื่องจากแต่ละหน่วยมีคนมากเจ้าหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีหางว่าวนำปลด บลาๆๆๆ ต่างนานามากมาย อาจจะเร็วบ้างช้าบ้าง เห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับ ใจเย็นอาจจะเป็นเดือนหรือหลายเดือนอยู่เหมือนกัน

ในกรณีที่ สด.8 หาย
ถ้าหายทำอย่างไร ให้แจ้งความเอกสารหาย และนำบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมใบแจ้งความติดต่อสัสดีอำเภอหรือสัสดีเขต ขอทำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน พร้อมหนังสือสำคัญ(แบบ สด.8)
ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการ



อยุ่ กทม. ไปขอใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.466-620)ได้ที่ร.พ. พระมงกุฎคับ แต่ต้องไปตอนเช้าอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าไปตอนบ่ายแพทย์ไม่สามารถออกใบให้ได้ เพราะอาจมีภารกิจเร่งด่วนของทางกองทัพ ไปถึง รพ.ประมาณ 6-7 โมงทำบัตรใหม่ รอดำเนินการ เสร็จประมาณ เกือบๆเที่ยงคับ ค่าใช้จ่ายประมาณ 140 บาท (ค่าทำบัตร+ค่าใบทบ.466-620)

หรือ ถ้าต่างจังหวัด ให้ขอได้ รพ.ทหารค่ายทหาร ที่สามารถออกให้ได้นะครับ ถ้าในกรณีที่การสอบให้นำผลตรวจเลือด HIV ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.ด้วยว่าต้องตรวจเลือดด้วย

หนังสือรับรองความประพฤติ

 • กรณีเป็นนักศึกษาวิชาทหารน้องขอได้ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
 • กรณีเป็นพลทหารประจำการปลดประจำการแล้ว ให้ของได้หน่วยที่น้องสังกัดอยู่ โดยให้ ผบ.หน่วยเป็นผู้เซ็นต์รับรอง 
เอกสารในกรณีที่หลักฐานของบิดา มารดาไม่มี
(ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า) เช่น พ่อ หรือแม่หายไป หรือติดต่อไม่ได้ หรือไม่ได้อยู่ด้วยกันทำอย่างไรเราจะขอสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารของบิดามารดาได้ ให้นำบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเรา ไปติดต่อที่อำเภอที่ใกล้เคียงในเวลานั้นเพื่อขอคัดสำเนาได้เลย

***(พี่ทำมาแล้วลืมสำเนาทะเบียบบ้านแม่ระหว่างไปสมัคร เดินทางกลับบ้านก็ใช้เวลามาก จึงตัดสินใจไปคัดสำเนาที่สำนักงานเขตฯ เลยผ่านไปด้วยดี แจ้งเจ้าหน้าที่เขาว่านำไปสมัครสอบเข้ารับราชการฯ)
เอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา
หาตัวจริงได้หายไปให้รีบไป เช่น ใบ รบ.หาย หรือ ทรานสคริปหายต้องรีบขอตัวแทนมาทันที เพราะบางหน่วยจะขอดูตัวจริงและอาจไม่อนุโลมให้นำมาให้หลังสอบ

จบแค่นี้ก่อนไว้แอดมินคิดออกจะต่อให้ ตอนที่สองให้ครับแล้วพบกันอีกตอนหน้ากับการฟิตร่างกายเพื่อการสอบเข้ารับราชการทหาร

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (เพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น
ได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ฯ โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในปี 2558 จึงนำมาแจ้งให้ผู้ที่สนใจได้ทราบกันครับ  เพื่อน้องๆที่สนใจได้เตรียมตัวล่วงหน้า


โหลดโบรชัวร์รายละเอียดการรับสมัคร ทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ได้ที่นี่

งดรับสมัครทหารมหาดเล็กหญิงเนื่องจากปรับปรุงหลักสูตร
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-2456-9452 0-2356-0893

ขอบคุณ จ.ส.อ.จำเริญ กลัดนุ่ม ที่ประสานข้อมูลมาตลอดครับ 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น
กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับทางราชการ เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา 
 • สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุนหรือโครงการพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุนหรืโครงการ
 • สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35  ปีบริบูรณ์ 
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
 • บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

"บ้านน้อยหลังนี้สุขขี เสียจริง" ชีวิตจริงของทหารสามจังหวัด



ได้แวะไปเยี่ยมเพื่อนในฐาน ณ ........ หลังจากไถ่ถามสารทุกข์  สุกดิบก็อดไม่ได้ที่จะขอดูที่หลับที่นอน วิมานน้อยบนดินของเหล่าเพื่อนนักรบสหายศึกกันหน่อย ก็ตามภาพฉาย สองนักรบบอกตามสบาย ก็อดที่จะเอามาฝากน้องๆ ที่อยากสวมเครื่องแบบให้ได้ดู นิละชีวิตจริง ไม่เท่อย่างในหนัง อาจไม่เหมือนอย่างจินตนาการ
แม้ไม่มีอ้อมกอดอุ่นๆ 
แต่เราก็มีเหล็กเย็นๆ ของ m 16 เป็นเพื่อน
ไม่ใหญ่ ไม่หรูหรา แต่ก็อยู่ได้ อยากบอกทุกคนว่า "หลับให้สบายนะครับพี่น้องชาวไทยตรงนิเราจะดูแลเอง ราตรีสวัสดิ์ " 

จากใจทหารชายแดน
รายงานภาพและข่าว แอดมินArmy Etc.

ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร. ตชด. เข้ารับราชการตำรวจ ตำแหน่ง ครู (ปท.1) จำนวน 80 อัตรา ประจำปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น
ครูแก้ม ครู ตชด.ผู้เสียสละ ขอบคุณภาพจาก www.kruinter.com
ตำแหน่ง ครู (ปท.1) ในสังกัดต่างๆ ของ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน จำนวน 80 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 11 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12 จำนวน 7 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 13 จำนวน 10 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 14 จำนวน 7 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 21 จำนวน 5 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 22 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 23 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 24 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 32 จำนวน 10 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 จำนวน 10 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 34 จำนวน 10 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 41 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 43 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 44 จำนวน 4 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

เรือดำน้ำจากที่เป็นหนึ่ง สู่อันดับบ๊วย กับอำนาจในการรบที่นักการเมืองไม่เคยคิด

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจากพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
เป็นข่าวหน้าหนึ่งในหลายๆสำนักเกี่ยวกับ กองทัพเรือเสนอความต้องการจัดซื้อ เรือดำน้ำหรือเรือ ส.เหมือนครั้งในอดีต เหล่านักวิชาเกิน และนักกินเมืองต่างออกความเห็นว่าจะซื้อทำไมอ่าวไทยลึกแค่ 80 ม.ใส่จนมองเห็นก้นทะเล( แต่ตูนั่งเครื่องผ่านอ่าวไทยก็ไม่เคยเห็นก้นอ่าวอย่าง เอ็งว่าซักที ไอ้หมาเอ้ย ) ผมเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์และความพยายาม ของ ทร. เพราะรอบๆบ้านเราต่าง มีเรือ ส.ไว้ประจำการกันเกือบหมดแล้ว ในภายหน้าเราไม่ทราบหรอกว่าสถานการณ์เรื่องในท้องทะเลจะไปในแนวใด การมีไว้ไม่ได้มีเพื่อรบ (กับใครอย่างเดียวโว้ย) แต่เป็นการถ่วงดุลอำนาจ พูดง่ายๆ คือ เอ็งมีข้าก็มีนะเว้ย แล้วการเล่นไล่จับกับเรือดำน้ำ ทร.เขามีบทเรียนแล้ว ว่ามันยากอย่างไร แค่เรือดำน้ำเล็กๆของไอ้กันเรายังหากันตาเหลือก เขาถึงต้องการมี ไม่ใช่มีเพื่อผลาญงบแบบนักกินเมือง แต่มีไว้รักษาอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยครับ(โว้ย) ไม่ว่าจะมาจากไหน จีน เกาหลี เยอรมัน เขาก็ต้องเลือกให้คุ้มค่าคุ่มราคาที่สุดนั้นละไม่ต้องห่วง คนของ ทร.ไม่ได้โง่นะครับ

เขาเอามาเขาก็เอามาต่อยอด เหมือนเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ใกล้ฝั่ง ที่เราแถบจะทำได้เองทุกชิ้นส่วนแล้ว แหมพูดแล้วมันคนปากจริงๆ


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร)จำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก ทวีตเตอร์วาสนา นาน่วม
กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  แจ้งให้ทราบว่าหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราช วัลลภรักษาพระองค์ ฯ  (พลอาสาสมัคร)จำนวนมาก โดยมีกำหนดการรับสมัคร  ดังนี้ 

1. พลอาสาสมัคร (ชาย)
  1.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 – 15 ก.ย.58
  1.2 สมัครด้ วยตนเอง ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา  ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ค.58 – 14 ก.ย.58 ไม่ เว้นวันหยุดราชการ
(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)

2. พลอาสาสมัคร (หญิง)งดรับสมัครปรับปรุงหลักสูตร
  2.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.58 – 16 ก.ย.58
  2.2 สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา       
ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 16 ก.ค.58 – 16 ก.ย.58 ไม่เว้นวันหยุดราชการ(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น) 

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-2456-9452 0-2356-0893 แล ะ
รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฯ ที่เว็บไซต์ กพ.ทบ. http://dop.rta.mi.th

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น