บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 26 จำนวน 115 นาย

ขอบคุณภาพจากเพ็จ
กองพันจู่โจม ROYAL THAI ARMY RANGER BATTALION
กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  เปิดรับสมัคร 
  • ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
  • อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ( เกิด พ.ศ.2533  2540 ) 
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใจถึง 
คัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 26 ( จำนวน  115  นาย )
เริ่มรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1  ต.ค. 58  ถึง 11 ต.ค. 58
สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3ต.เขาสามยอด  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี  15000 โทรศัพท์ 036 - 412668 , ทหาร 37724 , 37725 โทรมือถือ : 084 – 8798105 , 089 – 0902004
สิทธิในระหว่างรับราชการ
จำนวน ปี
เงิน เดือน
เบี้ยเลี้ยง
พ.จ.จ.
เงินเพิ่มชั่วคราว
รวม
ทหารใหม่
1,630
2,250
-
5,120
9,000
ปีที่ 1
3,670
2,250
2,700
3,080
11,700
ปีที่ 2
4,160
2,250
2,700
2,590
11,700
ปีที่ 3
4,400
2,250
2,700
2,350
11,700
ปีที่ 4
4,620
2,250
2,700
2,130
11,700
ปีที่ 5
4,870
2,250
2,700
1,880
11,700
ทหารใหม่  ใช้เวลาในฝึกทั้งสิ้น  10 สัปดาห์ 
พ.จ.จ หมายถึง  เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมจะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ ( หลักสูตรกระโดดร่ม )
คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ป.6 )
3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ
4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์
( เกิด พ.ศ.2532  2539 )
5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน

6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ
การรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
7. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา
9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก
( เว้นเป็นความผิดลักษณะลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท )

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา- มารดา พร้อม ตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อม ตัวจริง
3. สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อม ตัวจริง
4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)
5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
6. สำเนามรณะบัตรของ บิดา – มารดา ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
7. สำเนาใบสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป

ข้อ 1 – 8   ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด

กำหนดการทดสอบ / ตรวจโรค
กำหนดการ
วันเดือนปี เวลา
* ทดสอบร่างกาย
12 ต.ค.58
0800 – 1200
* ประกาศผลขั้นที่ 1
13 ต.ค.58
0700
* ทดสอบกำลังใจ (9 สถานี)
13 ต.ค.58
0800 – 1630
* สัมภาษณ์/ตรวจโรค
14 ต.ค.58
0800 – 1630
* ประกาศผลครั้งสุดท้าย
15 ต.ค.58
0900
* รายงานตัวเข้ารับการฝึก
  1 พ.ย.58
0800 – 1600
ท่าที่ใช้ในการทดสอบร่างกาย
1.ท่าดันพื้น  ภายในเวลา 
2 นาที2.ท่าลุกนั่ง ภายในเวลา 
2 นาที3.ดึงข้อราวเดี่ยว ต่อเนื่อง
4.วิ่งระยะทาง 1 ไมล์
5.ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร


ทดสอบกำลังใจ 9 สถานี