บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี 2558

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับทางราชการ เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา 
  • สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติโดยสังเขป
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุนหรือโครงการพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุนหรืโครงการ
  • สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35  ปีบริบูรณ์ 
  • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
  • บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด        

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย, สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, ระเบียนแสดงผลการศึกษา, หลักฐานการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพทันตกรรม และหลักฐานการรับราชการทหารของแพทย์ชาย อาทิ สด.8 , สด.43         
ผู้ที่มีความประสงค์สมัครมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือให้ยื่นใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 2 อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02468 4003 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหัวหน้ากองกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 2 อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 สิงหาคม 2558

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมแพทย์ทหารเรือ