Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อ สอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 200 นาย

ไม่มีความคิดเห็น
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 200 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประจำ ศร. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1 เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย. 58 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน
30 เม.ย.58)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และว่ายน้ำเป็น โดยสามารถว่ายน้ำ ระยะ 50 เมตรได้ โดยไม่ใช้เครื่องช่วยใด ๆ
4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ปู่ หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานดังนี้ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ
6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
8 ไม่อยู่ในสมณเพศ
9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
11 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
14 ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

กำหนดการรับสมัครสอบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 16 – 31 ม.ค. 58 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ดาวน์โหลดระเบียบการและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์ www.infantry-center.com
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์วัน เวลาสอบ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 รายงานตัวเวลา 08.00 น. – 09.30 น. สอบคัดเลือกเวลา 10.00 น. – 12.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2558

ไม่มีความคิดเห็น
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่่ ประจำปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติโดยสังเขป
1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
2 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รับผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-2541)
3 มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
1 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 13 ก.พ. 58 ราคาชุดละ 130 บาทรวมค่าจัดส่ง โดยธนาณัติ (งดจ่าย online) สั่งจ่ายปณ.หลานหลวง 10102 ในนาม เรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำฝากอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการจัดส่งระเบียบการให้ต่อไป

2 ซื้อด้วยตนเองที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57  - 27 ก.พ. 58 เวลา 0900-1530 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคา 80 บาท


สถานที่ วัน เวลาการรับสมัคร กำหนดการสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบ
1 การรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 57 ถึง 13 ก.พ. 58  โดยเสียค่าสมัครพร้อมค่าจัดส่งจำนวน 140 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย(งดธนาณัติ on liine)ปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมหลักฐานการสมัคร ถือตามวันประทับ ตราลงทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 2 สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแแต่วันที่ 16 -27  ก.พ. 58 เวลา 0900-12.00 น. และ 1300-1530 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัคร 100 บาท

การสอบคัดเลือก
1 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 0800-1700 วิชาที่สอบได้แก่
 • วิชา คณิต วิชาฟิสิกส์ วิชาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา
2 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 0900 น. http://www.rtsd.mi.th/school/
3 การตรวจร่างกายและ x-rayวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 เวลา 0800 น. ณ กองพยาบาล กรมแผนที่หทาร         
4 สอบพลศึกษา วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 0800 น.  ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร          
5 สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา  วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 0800 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 
7 ประกาศผลขั้นสุดท้าย วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
8 ทำสัญญา บุคคลตัวจริงวันที่ 2 เมษายน 2558 และบุคคลสำรองวันที่ 3 เมษายน 2557

สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2281-8662, 0-2282-0113 และ 0-2281-8669 (ในวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่www.rtsd.mi.th/school/

วิดีโอแนะนำ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
 
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 5 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2558

ไม่มีความคิดเห็น
กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับสมัคร
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 • เป็นชายโสด อายุ 17 - 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2538 - 31 ธันวาคม 2541) 
 • สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 30 เมษายน 2558 
 • ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 - 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม 2534 - 31 ธันวาคม 2537 มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 157 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
โดยหน่วยที่รับสมัครดังต่อไปนี้
1.กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 23 อัตรา
2.กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 28 อัตรา
3.กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 73 อัตรา
4.กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 16 อัตรา
5.กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 14 อัตรา
6.หมวดทหารพรานหญิง 32 จำนวน 3 อัตรา

 
คุณสมบัติผู้สมัครโดยสังเขป
1.มีสัญชาติไทย
- ชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ไม่เกิน 30 ปี (งดรับชายที่เกิดปี 2537 ที่จะเข้ารับการคัดเลือกทหาร)
- หญิง อายุตั้งแต่ 17 ปี ไม่เกิน 30 ปี โสด(ไม่มีพันธะทางครอบครัว)
2.ความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.3 (ผู้ที่มีวุฒิสูงกว่า จะใช้คุณวุฒิมาเรียกร้องการบรรจุตามคุณวุฒิของตนไม่ได้)
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 20 ม.ค.58

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่ 15 มกราคม - 4 มีนาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น
โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2558
คุณสมบัติผู้รับสมัครโดยสังเขป
 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, 
 • เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 - 17 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง 31 ธันวาคม 2553), สัญชาติไทย
 • มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร 
 • ไม่มีโรคต้องห้าม, ขนาดร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ 
 • ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

กำหนดสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ ภาควิชาการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ)
เป็นการทดสอบความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ 240 คะแนน, วิชาคณิตศาสตร์ 240 คะแนน,
วิชาภาษาอังกฤษ 160 คะแนน และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 60 คะแนน
ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ

การสอบรองสอง ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ถึง 1 พฤษภาคม 2558 ที่ โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.admission-rtna.com ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475  3995 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th

ที่มาข้อมูลข่าวสาร  รร.นร.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

จังหวัดทหารปกปัตตานีรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการอัตราสิบเอก จำนวน 4 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัครได้แก่
1. พนักงานการเงินและการบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เสมียนการเงิน จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พลขับ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ม.ค. 2558 ณ ฝ่ายกำลังพล จังหวัดทหารบกปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น