บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อ สอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 200 นาย

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 200 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประจำ ศร. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1 เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย. 58 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน
30 เม.ย.58)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และว่ายน้ำเป็น โดยสามารถว่ายน้ำ ระยะ 50 เมตรได้ โดยไม่ใช้เครื่องช่วยใด ๆ
4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ปู่ หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานดังนี้ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ
6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
8 ไม่อยู่ในสมณเพศ
9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
11 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
14 ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

กำหนดการรับสมัครสอบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  • รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 16 – 31 ม.ค. 58 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • ดาวน์โหลดระเบียบการและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์ www.infantry-center.com
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์วัน เวลาสอบ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 รายงานตัวเวลา 08.00 น. – 09.30 น. สอบคัดเลือกเวลา 10.00 น. – 12.00 น.


กำหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
วันที่ 17 ก.พ. 58 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ และเว็บไซต์ ศร. (www.infantry-center.com)

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่มีรายชื่อประกาศผลสอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบในรอบสองซึ่งจะใช้เวลา ทำการสอบติดต่อกัน 4 วัน โดยจะต้องเข้ารับการสอบให้ครบทุกขั้นตอน หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดแล้วจะมีผลการสอบเป็น “ไม่ผ่านการสอบ”

1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) วันที่ 19 – 20 ก.พ. 58 เวลา 06.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. (ท่าทดสอบและคะแนนตาม ผนวก ข)

2 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) วันที่ 21 – 22 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. (รายละเอียดตาม ผนวก ก) ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ (3) ชั้น 2 และชั้น 3

การประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดท้าย)
1 วันที่ 2 มี.ค. 58 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ และเว็บไซต์ ศร. (www.infantry-center.com)

2 ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด (ภาควิชาการ) และผ่านเกณฑ์การทดสอบ (รอบสอง) ทุกขั้นตอน
จะได้รับการประกาศชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และบรรจุเป็นนายทหารประทวนอัตรา ส.อ. รับเงินเดือน ป.1 ชั้น 13.5 จำนวน 200 คน และจะประกาศบุคคลสำรองไว้สำรองอีกจำนวน 100 คน

เนื้อหาในการสอบรอบต่างๆ
1. สอบภาควิชาการ (รอบแรก)
- วันที่ 14 ก.พ. 58 เวลา 08.00 น. พร้อม ณ สนามสอบที่กำหนด
1.1 วิชาทั่วไป (พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1.1.1 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน
1.1.2 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
1.1.3 วิชาภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
1.1.4 วิชาความรู้ทั่วไป จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
1.2 วิชาทหารราบ จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
- ขอบเขตการสอบความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่
 
2. การสอบในขั้นต่อไป (รอบสอง) ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกจึงจะได้ทำการสอบในรอบสอง
2.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามผนวก ข)
- วันที่ 19 – 20 ก.พ. 58 เวลา 06.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. ทำการทดสอบ
ว่ายน้ำ 50 ม. ณ สระว่ายน้ำศูนย์การทหารราบ การแต่งกาย ชุดว่ายน้ำ ดันพื้น, ท่าลุกนั่ง, วิ่ง 2 กม.
ณ สนามกีฬากลางค่ายธนะรัชต์ การแต่งกาย ชุดกีฬา
2.2 การสอบสัมภาษณ์
- วันที่ 21 – 22 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ (3) ชั้น 2 และชั้น 3 เพื่อทดสอบ ด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และไหวพริบ (การแต่งกาย ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา )
2.3 การตรวจร่างกาย และตรวจโรค
- วันที่ 21 – 22 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ (3) ชั้น 2 และชั้น 3 มีหน้าที่ตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร, ตรวจร่างกายซึ่งผิดรูป, รอยแผลเป็น ,รอยสัก, การผิดปกติของการมองเห็น ตรวจตาบอด
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่