บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่่ ประจำปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติโดยสังเขป
1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
2 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รับผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-2541)
3 มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
1 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 13 ก.พ. 58 ราคาชุดละ 130 บาทรวมค่าจัดส่ง โดยธนาณัติ (งดจ่าย online) สั่งจ่ายปณ.หลานหลวง 10102 ในนาม เรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำฝากอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการจัดส่งระเบียบการให้ต่อไป

2 ซื้อด้วยตนเองที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57  - 27 ก.พ. 58 เวลา 0900-1530 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคา 80 บาท


สถานที่ วัน เวลาการรับสมัคร กำหนดการสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบ
1 การรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 57 ถึง 13 ก.พ. 58  โดยเสียค่าสมัครพร้อมค่าจัดส่งจำนวน 140 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย(งดธนาณัติ on liine)ปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมหลักฐานการสมัคร ถือตามวันประทับ ตราลงทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 2 สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแแต่วันที่ 16 -27  ก.พ. 58 เวลา 0900-12.00 น. และ 1300-1530 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัคร 100 บาท

การสอบคัดเลือก
1 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 0800-1700 วิชาที่สอบได้แก่
  • วิชา คณิต วิชาฟิสิกส์ วิชาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา
2 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 0900 น. http://www.rtsd.mi.th/school/
3 การตรวจร่างกายและ x-rayวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 เวลา 0800 น. ณ กองพยาบาล กรมแผนที่หทาร         
4 สอบพลศึกษา วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 0800 น.  ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร          
5 สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา  วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 0800 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 
7 ประกาศผลขั้นสุดท้าย วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
8 ทำสัญญา บุคคลตัวจริงวันที่ 2 เมษายน 2558 และบุคคลสำรองวันที่ 3 เมษายน 2557

สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2281-8662, 0-2282-0113 และ 0-2281-8669 (ในวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่www.rtsd.mi.th/school/

วิดีโอแนะนำ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
 
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่