บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพเรือรับสมัครพนักงานราชการ กับกรมสวัสดิการทหารเรือ 5 อัตรา(ช./ญ.) และกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการระดับปฏิบัติงาน 1 (หญิง) จำนวน 1 อัตรา

กรมสวัสดิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • รับเฉพาะเพศชาย ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 อัตรา
  • รับสมัครเพศชายและเพศหญิง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.navy.mi.th/welfare

กำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2557 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 11.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3265 หรือ 0 2411 5864

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมสวัสดิการทหารเรือ

_________________________________________

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการระดับปฏิบัติงาน 1 (หญิง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,100 บาท และค่าครองชีพรวมเงินเดือนแล้วไม่เกิน 9,000 บาท

คุุณของผู้สมัครโดยสังเขป
1. เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. วุฒิการศึกม.ปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. มีความสามารถ ทักษะ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Internet
5. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

รับสมัครด้วยตนเอง

ระหว่างวันที่ 12-25 มิ.ย. 57 ในวันและเวลาราชการ (0900 - 1530) ณ แผนกฌาปณกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ เลขที่ 2/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่