บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน พล.ร.15


ประกาศกองพลทหารราบที่ ๑๕

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

-------------------------

ด้วย กองพลทหารราบที่ ๑๕ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๔๒ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้

. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

.๑ เสมียน จำนวน ๑๐ อัตรา

.๒ พลสูทกรรม จำนวน อัตรา๑.๓ พนักงานวิทยุโทรเลข จำนวน อัตรา

๑.๔ พนักงานวิทยุโทรพิมพ์ จำนวน อัตรา

๑.๕ พลทางสาย จำนวน อัตรา

๑.๖ นายสิบส่งกำลังชิ้นส่วน จำนวน อัตรา

๑.๗ นายสิบทะเบียนศพ จำนวน อัตรา

๑.๘ ผช.นายสิบเคมี จำนวน อัตรา

๑.๙ ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน อัตรา

๑.๑๐ พลขับรถ จำนวน ๒๐ อัตรา

. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๒.๑ เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์

๒.๒ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.

รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๒.๓ ผู้สมัคร, บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

๒.๔ ผู้สมัครที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครและไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ.ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

๒.๕ ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือประพฤติตัวเป็นภัยต่อสังคม

๒.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

๒.๙ ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง

- ๒ –

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๓.๑ ตำแหน่ง เสมียน, พลสูทกรรม, พนักงานวิทยุโทรเลข, พนักงานวิทยุโทรพิมพ์,

พลทางสาย, นายสิบส่งกำลังชิ้นส่วน, นายสิบทะเบียนศพ และ ผช.นายสิบเคมี

๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้

๓.๑.๒ รับเฉพาะทหารกองหนุน

๓.๒ ตำแหน่ง ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ

๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างเครื่องยนต์

หรือช่างยานยนต์ เท่านั้น

๓.๒.๒ รับเฉพาะทหารกองหนุน

๓.๓ ตำแหน่ง พลขับรถ

๓.๓.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มี

คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้

๓.๓.๒ สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของ กรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย

๓.๓.๓ รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน

๓๐ ปีบริบูรณ์

๔. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม

พ.ศ.๒๕๕๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ ๑๕ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ ๑๕ โทร.๐๗๓-๔๒๔๐๒๑ โทร.ทบ.๔๓๗๑๑ – ๑๒

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐

ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ ๑๕ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประกาศ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงชื่อ)พลตรี กิตติ อินทสร

( กิตติ อินทสร )

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕

ฝ่ายกำลังพลฯรายละเอียดประกอบการรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

๑. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้.-

๑.๑ ใบสมัคร (ตามแบบของทางราชการ)

๑.๒ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับจริง)

พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ชุด

๑.๓ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ชุด

๑.๔ สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ชุด

๑.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา,มารดา (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ชุด

๑.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ

( ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน ) ซึ่งต้องระบุว่าไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร พร้อมทั้งใบรับรองผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานเชื้อโรคเอดส์ หากตรวจพบจะระงับการบรรจุ (อนุโลมใบรับรองผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานเชื้อเอดส์นำมาให้ภายหลังจากประกาศผลสอบวิชาการแล้วได้) ถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ชุด

๑.๗ รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา จำนวน ๔ รูป

๑.๘ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว,ชื่อสกุล,ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/อำเภอ (กรณีบิดา,มารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ชุด)

๑.๙ เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ชุด

๑.๙.๑ หนังสือสำคัญ แบบ.สด.๘

๑.๙.๒ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย

๑.๙.๓ ประวัติทหารบก

๑.๙.๔ หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน,หนังสือรับรองจากการฝึกจากหน่วยฝึกวิชาทหาร มทบ.หรือ จทบ. (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นทหารกองหนุนและสำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ หรือปีที่ ๕)

๑.๑๐ รับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น

๒. การสอบคัดเลือก

๒.๑ ตำแหน่ง เสมียน, พลสูทกรรม, พนักงานวิทยุโทรเลข, พนักงานวิทยุโทรพิมพ์,

พลทางสาย, นายสิบส่งกำลังชิ้นส่วน, นายสิบทะเบียนศพ และ ผช.นายสิบเคมี ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

๒.๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด ได้แก่ ท่าลุกนั่ง, ท่าดันพื้น และวิ่งระยะทาง ๒ ก.ม.

๒.๑.๒ การสอบภาคทฤษฏี ได้แก่ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร, ระเบียบงานสารบรรณ กองทัพบก ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๓๗ และความรู้ทั่วไป

๒.๑.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ได้แก่ พิมพ์ดีดภาษาไทย – อังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และตารางคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

๒.๑.๔ การสอบสัมภาษณ์

๒.๒ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ

๒.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด ได้แก่ ท่าลุกนั่ง, ท่าดันพื้น และวิ่งระยะทาง ๒ ก.ม.

๒.๒.๒ การสอบภาคทฤษฏี ได้แก่ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร, วิชายานยนต์เบื้องต้น

และความรู้ทั่วไป

๒.๒.๓ การสอบภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์

๒.๒.๔ การสอบสัมภาษณ์

๒.๓ ตำแหน่ง พลขับรถ

๒.๓.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด ได้แก่ ท่าลุกนั่ง, ท่าดันพื้น และวิ่งระยะทาง ๒ ก.ม.

๒.๓.๒ การสอบภาคทฤษฏี ได้แก่ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร, วิชาความรู้ในการใช้รถและกฎจราจร และความรู้ทั่วไป

๒.๓.๓ การสอบภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการขับรถยนต์

๒.๓.๔ การสอบสัมภาษณ์

๒.๔ ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ท่าลุกนั่ง, ท่าดันพื้น และวิ่งระยะทาง

๒ ก.ม.) ตามเกณฑ์ที่ ทบ. (กำหนด ๕๕ เปอร์เซ็นต์) จะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อไป

๓. ระเบียบการสอบ

๓.๑ ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้มาแสดงต่อกรรมการควบคุมการสอบคัดเลือกในวันเข้าสอบคัดเลือกทุกครั้ง และถ้าผู้สมัครเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๕ นาที ให้หมดสิทธิ์ในการสอบ

๓.๒ การแต่งกาย ชุดสุภาพ

๔. รายละเอียดอื่น ๆ

๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ

วันที่จันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐ ที่ แหล่งสมาคมนายทหาร-สัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ ๑๕

๔.๒ กำหนดการสอบคัดเลือก (ตำแหน่ง เสมียน, พลสูทกรรม, พนักงานวิทยุโทรเลข, พนักงานวิทยุโทรพิมพ์, พลทางสาย, พลสูทกรรม, นายสิบส่งกำลังชิ้นส่วน, นายสิบทะเบียนศพ, ผช.นายสิบเคมี, ช่างยานยนต์ล้อ และ พลขับรถ) ดังนี้

๔.๒.๑ วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

เวลา ๐๗๓๐ – ๐๘๐๐ รายงานตัวที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ ๑๕

เวลา ๐๘๓๐ – ๑๐๐๐ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ การสอบภาควิชาการ

๔.๒.๒ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

เวลา ๐๗๓๐ – ๐๘๐๐ ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายรายงานตัว

ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ ๑๕

เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๓๐ การสอบภาคปฏิบัติ

๔.๒.๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

เวลา ๑๓๐๐ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ ๑๕

๔.๒.๔ วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๗๓๐ - ๐๘๐๐ ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ รายงานตัวที่

แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ ๑๕

เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ การสอบสัมภาษณ์

๔.๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือก และ รายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

เวลา ๑๐๐๐ ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ ๑๕ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

-----------------------

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ)พ.ต.ถิระศักดิ์ ห้อยระย้า

( ถิระศักดิ์ ห้อยระย้า )

ผช.ฝกช.พล.ร.๑๕ ทำการแทน

หน.ฝกพ.พล.ร.๑๕