บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 43 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานใหม่

จำนวนที่รับสมัครไม่จำกัดจำนวน
สถานที่รับสมัคร รับสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 57 ค่ายอิงคยุทธบริหาร กรมทหารพรานที่ 43 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 073-357460 ในเวลาราชการ

รายละเอียดในการรับสมัครที่ผ่านมา
1. กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือ บุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ 21 ปี -ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร(พรบ. รับราชการทหาร)
- มีความรู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

2. เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ชุด)
2.1 ใบสมัครผู้อาสาสมัคร (ติดรูปถ่าย)
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา)
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร)
2.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
2.5 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1(แบบสด.8)
2.6 กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)
2.7 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 20 ปี) สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9)
2.8 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลค่ายทหาร หรือ โรงพยาบาลของรัฐ)
2.9 รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป

จากการประสานไปที่เจ้าหน้าที่ฯ แจ้งว่าสมัครได้เรื่อยๆ

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 43