บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 44 มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 100 อัตรา

กรมทหารพรานที่ 44  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)เพื่อทดแทนอัตราที่ขาด จำนวน  100  อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 18 จนถึง 30 ปี (เกิด พ.ศ2526 - พ.ศ.2538)ไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 2558
  • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม.ต้น (ม.3)
  • เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หลักฐานในการใช้ในการรับสมัคร
รูปถ่ายขนาด 3×4 ซม. ( 2 นิ้ว ) จำนวน 3 รูป
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด
สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ม.3    จำนวน 2 ชุด          
หลักฐานทางทหารดังนี้
        -กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน ใช้สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ( สด.8 )
        -กรณีที่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบรับรองผลฯ (สด.43)
        -กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบสำคัญ (สด.9)(เฉพาะผู้อายุไม่เกิน 20 ปี)
        -ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (โรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลของรัฐ)
หมายเหตุ ให้เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อสามารถสอบถามได้ที่ โทร.073 - 419526,081-7382751
สมัครได้ด้วยตนเองกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 44 บ้านป่าหวายทราย ม.2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กรมทหารพรานที่ 44 http://dragonpran44.org/