Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมอู่ทหารรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา (จำนวน 41 อัตรา)

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งใน กทม.จำนวน 16 อัตรา
 • ตำแหน่งใน จ.สมุทรปราการ จำนวน 18 อัตรา
 • ตำแหน่งใน จ.ชลบุรี จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป ชายพ้นภารทางทหารแล้ว อายุ 18-35 ปี
ความรู้ดูในรายละเอียดการรับสมัคร

ขอรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง วันที่ 10-20 ก.พ. 57 0900-1530 (เว้นวันหยุดราชการ) พื้นที่ กทมและปริมณฑล กรมอู่ทหารเรือ เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ  02-4754152 พื้นที่สัตหีบ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อาคารกองบังคับการ) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี  ติดต่อได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ 038-437600 ต่อ77107,77108,77109
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทีนี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (รร.ชอร.) รับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ปีการศึกษา 2557

ไม่มีความคิดเห็น

1. สังกัด กรมอู่ทหารเรือ 34 นาย
2. สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ 25 นาย
3. สังกัด ฐานทัพเรือสงขลา 1 นาย


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 - 18 ปี (เกิด 1 พฤาภาคม 2539 ถึง 30 เมษายน 2542)นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง 18 - 30 และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
6. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
7. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
9. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
10. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
11. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เปิดรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
2.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/ndas เปิดรับสมัคร 9 มกราคม - 3 มีนาคม 2557 โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นลำดับ ชำระเงินจำนวน 150 บาท ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารทหารไทยทุกสาขา ใส่รหัสโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Comp Code) 4 หลัก คือ 2068 ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

กำหนดการสอบ
1. สอบรอบแรก
- 7 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
- ประกาศผลสอบรอบแรก 13 มีนาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ และทางอินเตอร์เน็ต www.navy.mi.th/ndas หรือ www.ndas.ac.th
 
2. สอบรอบสอง
- 18 มีนาคม 2557 ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ
- 19 มีนาคม 2557 สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
- 20 มีนาคม 2557 สอบพลศึกษา ณ สนามกีฬา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ
- ประกาศผลสอบรอบสอง 25 มีนาคม 2557 ณ อาคาร กองการศึกษา ชั้น 1 และ ทางอินเตอร์เน็ต www.navy.mi.th/ndas หรือ www.ndas.ac.th

วิชาที่สอบ
1. การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
1.1 วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
1.2 วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
1.3 วิชาคณิตศาสตร์ 200 คะแนน
1.4 วิชาวิทยาศาสตร์ 200 คะแนน
1.5 วิชาความถนัดทางช่าง 200 คะแนน

2. ภาคปฏิบัติ (รอบสอง)
2.1 สอบพลศึกษา
2.1.1 ว่ายน้ำ 50 เมตร
2.1.2 วิ่ง 800 เมตร
2.1.3 ยึดพื้น 22 ครั้ง
2.1.4 ลุกนั่ง 36 ครั้ง

3.ตรวจสุขภาพ
 

4.สอบสัมภาษณ์

การศึกษาและสิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
1. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน
2. ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน
3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
4. ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์
5. เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ 3 ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 87 บาท
6. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช.ของกระทรวงศึกษาธิการ
7. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม

หลักสูตรการศึกษา 3 ปี ของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาช่าง ดังนี้

1. สาขาวิชาช่างต่อเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 4 สาขางาน คือ
1.1 สาขางานช่างต่อเรือโลหะ
1.2 สาขางานช่างต่อเรือไม้ และไฟเบอร์กลาส
1.3 สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
1.4 สาขางานช่างเขียนแบบต่อเรือ
 
2. สาขาวิชาช่างการอู่เรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 1 สาขางาน คือ
2.1 สาขางานช่างการอู่เรือ
 
3. สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 5 สาขางาน คือ
3.1 สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
3.2 สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล
3.3 สาขางานช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3.4 สาขางานช่างโลหะ
3.5 สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร
 
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 2 สาขางาน คือ
4.1 สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง
4.2 สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้าเรือ

ดูระเบียบการรับสมัครได้ที่นี่

ขอบคุณ The Road To Soldier & Police เส้นทางสู่อาชีพทหาร - ตำรวจ https://www.facebook.com/theroadtosoldierpoliceth


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัญฑิต ปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น
จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร รวม 56 คน
 1. ทุนกองทัพอากาศ 36 คน
 2. ทุนส่วนตัว 20 คน
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • ต้องสำเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ม.ปลาย รายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
 • สตรีโสด อายุ 17-22 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535-2540)
 • สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เกิน 65 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 13 ม.ค. - 10 เม.ย. 57
สมัครได้ที่ http://job.nc.rtaf.mi.th/

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 100 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
1. คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้า อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่า ทหารม้า มาแล้วอย่างน้อย1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย. 57 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2532) และต้องสมัครในเหล่าที่เคยอยู่ในกองประจำการเท่านั้น
1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง( สำหรับทหารกองประจำการ หากอยู่ระหว่างรอผลการศึกษา งดรับสมัคร )
1.3 ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 มีสัญชาติไทยและบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
1.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
1.10 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
1.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.12 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

2. ข้อกำหนด
2.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.2 เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำเหล่าสายวิทยาการ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 55 โดยได้รับยศ สิบตรี (อัตราเงินเดือน ป.1 ชั้น 8.5) ซึ่งจะได้รับ
เงินเดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด
2.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ 2.2 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามเหล่าประมาณ 3-5 เดือน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในกองพันต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบตามผลการฝึกอบรม โดยจะมีการพิจารณาภูมิลำเนา และความสมัครใจประกอบด้วยตามความเหมาะสม กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม กองทัพบก จะดำเนินการตาม
มาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการได้
2.4 กรณีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และประวัติอาชญากรรม หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามข้อ 1 จะถูกปลดออกจากราชการทันที

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
3.1 เอกสารที่นำมาแสดงในวันรับสมัคร
3.1.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูปและขนาด1 นิ้ว จำนวน 6 รูป ( ไม่เกิน 3 เดือน )
3.1.2 หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบประกาศนียบัตร )
3.1.3 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ(สำหรับทหารกองประจำการ ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวทหารกองประจำการแทนได้ )
3.1.4 หนังสือสำคัญ สด.3 หรือ สด.8
3.1.5 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร , บิดาและ มารดา และหลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ - สกุลพร้อม
3.1.6 หนังสือรับรองโดยผู้บังคับหน่วย ระบุ ห้วงระยะเวลาประจำการ และเป็นผู้มีความประพฤติดี
3.2 หลักฐานตามข้อ 3.1.1-3.1.6 5 ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ เอ 4 อย่างละ 3 ฉบับและ และนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครด้วย

4. กำหนดเวลาการรับสมัคร การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบของเหล่าทหารม้า
4.1 การรับสมัคร วันอังคารที่ 21 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 0800
ถึง 1600 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

4.2 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 0800 สถานที่สอบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา (อยู่ภายในบริเวณค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี)

4.3 วิชาที่สอบคัดเลือกภาควิชาการ จำนวน 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์ (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย), วิชาความรู้ทั่วไป และวิชาทหาร ( วิชาที่สอบ
ได้แก่ การฝึกทหารใหม่ตามวงรอบ, การฝึกทหารใหม่ตามหน้าที่ รวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย )

4.4 การประกาศผลสอบรอบแรก วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทาง www.cavalrycenter.com

4.5 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องหมายเลข 1 อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (ค่าใช้จ่ายตัวร่างกาย 710 บาท และต้องงดน้ำและอาหารหลัง 2200 )

4.6 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 0800 1200 
ณ แผนกวิชายานยนต์ กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
การแต่งกาย ชุดกีฬา 
ท่าที่ใช้ในการทดสอบ 

 • ดันพื้น ภายในเวลา 2 นาที
 • ลุก - นั่ง ภายในเวลา 2 นาที 
 • วิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร


4.7 การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 1300 1600 
ณ ห้องเรียนแผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ, แผนกวิชาทั่วไปและแผนกวิชายุทธวิธี กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
การแต่งกาย กองหนุน ชุดสุภาพ ทหารกองประจำการ ชุดฝึกพราง

4.8 การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ 26กุมภาพันธ์ 2557 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทาง  www.cavalrycenter.com

5 การรายงานตัว ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พร้อมบุคคลอะไหล่ รายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ขอรับคำแนะนำการรับสมัครพร้อม Download ใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 0800 – 1600 ณ แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การทหารม้า หมายเลขโทรศัพท์ 036 – 221360 ต่อ 64210 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 - 9485551 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ website www.cavalrycenter.com
-------------------------------------------------
ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2557 ในหน่วยอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) จำนวน 80 คน

ไม่มีความคิดเห็น
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) จำนวน 80 คน 

โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง )
2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
   1)ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน
   2)ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT1,2 )
   3)ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ใช้PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 6
3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
4. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้
6. ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
8. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะละหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
9. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ
10 ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
11. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
12. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุตรข้าราชการกองทัพบก และบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการทหารหนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา และสูติบัตรของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองบุตร
13. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และผู้สมัครต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

สมัครสอบได้ที่ http://rtanc.thaijobjob.com/

ที่มาข้อมูลข่าวสาร เพจ Army Nurse Fanclub
----------------------------
ข่าวการวิทยาลัยพยาบาลทหาร ตำรวจในปีการศึกษา 2557

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่มีความคิดเห็น
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
- เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
- สิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล

โดยมีคุณสมบัติโดยสังเขป
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 • เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 - 20 ปี มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สุขภาพแข็งแรง 
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร BMI ไม่เกิน 25 กิโลกรัม 
 • ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th, www.nmd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2557 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ปิดชำระเงินวันสุดท้าย จ. 21 เม.ย. 57

กำหนดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ดูกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2557ได้ที่นี่
----------------------------

ข่าวการวิทยาลัยพยาบาลทหาร ตำรวจในปีการศึกษา 2557

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 200 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
_____________________________
1. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตำแหน่งต่างๆ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจำนวน 200 อัตรา
 
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
2.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาหรือบิดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกำเนิดก็ได้
2.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า และไม่พบร่องรอยการเจาะหู
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่มีความคิดเห็น
ขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 นายขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3


(27 ธ.ค.56)
ทดสอบความสามารถทางดนตรี
(3 – 14 มี.ค. 57)
สอบภาควิชาการ
 (25 มี.ค.57)
ทดสอบร่างกาย และตรวจร่างกาย
(2 - 3 เม.ย.57)
ทำสัญญามอบตัว
(28 เม.ย.57)
เปิดการศึกษา
(1 พ.ค. 57)
(2 ม.ค. -14 ก.พ.57)
คำชี้แจงสำหรับการทดสอบความสามารถทางดนตรี
คำชี้แจงสำหรับการสอบภาควิชาการ
คำชี้แจงสำหรับการทดสอบร่างกาย และตรวจร่างกาย
คำชี้แจงสำหรับการทำสัญญามอบตัว

รับสมัครออนไลน์
(3 -14ก.พ. 57)
ประกาศผลสอบความสามารถทางดนตรี
ประกาศผลสอบภาควิชาการ
สอบสัมภาษณ์ (8-10 เม.ย.57)
บุคคลสำรองฟังผลและทำสัญญา
ประกาศผลขั้นสุดท้าย

คำเตือน
            หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วย เหลือท่านได้ด้วยวิธีการต่างๆ ให้เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก รวมทั้งการอ้างว่ารู้จักกรรมการสอบคัดเลือก หรือนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือได้ แล้วเรียกร้องเงินเป็นค่าตอบแทน โดยสัญญาว่าจะคืนเงินให้หากสอบเข้าไม่ได้ ขอได้แจ้งให้ทางโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เพื่อจะได้ติดตามดูพฤติการณ์และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยจะปกปิดนามผู้แจ้งไว้เป็นความลับ และขอขอบคุณในความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

            อย่าหลงเชื่อบุคคลใดก็ตามที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่าน เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกได้ โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม การที่จะสอบผ่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถ ของตัวท่านเอง ไม่มีใครช่วยท่านได้


ผู้ที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนดุริยางค์การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร (พ.ศ.2539-2542)
2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  และบิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
4. มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง   ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพบกกำหนดรายละเอียดไว้ใน ผนวกท้ายระเบียบ
5. มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี  ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
6. เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ
7. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย   ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  มีความเลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
8. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
9. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
10. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ให้ถูกลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
11. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
12. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา   หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์แล้ว
13. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรองที่มีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกกำหนดทำการรับรองตามพันธกรณี
14. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน  อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ตามโครงการจัดหานายทหารประทวนจากทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ เหล่า ส. แต่งกาย ทบ.

ไม่มีความคิดเห็น
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกโดยสังเขปของผู้สมัคร

1.1 เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่า ทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง หรือ ทหารสื่อสาร อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหาร กองประจำการที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี และต้องสมัครในเหล่าที่ตนเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการเท่านั้น

1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง

1.3 ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.5 มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข

1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา

1.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ

1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

1.10 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

1.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

1.12 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุในหน่วยส่วนกำลังรบ ประจำปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็น ทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน 120 อัตรา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่า ทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ที่รับราชการมาแล้วอย่าง น้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2557 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี
1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จาก สถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง
1.3 ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็น ทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และ ฉบับที่แก้ไข เพิ่มเติม
1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดาจะมิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
1.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
1.10 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
1.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.12 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหาร มาก่อน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลพัฒนาที่ 4 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัครได้แก่

 • เสมียนส่งกำลัง จำนวน 1 อัตรา
 • นายสิบพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างเครื่องมือกล จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไม้ก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. อายุ 18 ปี ถึ 30 ปีบริบูรณ์
 2. ทหารกองหนุนหรือ อส.ทพ.
 3. เสมียนส่งกำลัง  นายสิบพยาบาล จบการศึกษา ม.ปลาย(ม.6) 
 4. ช่างเครื่องมือกล จบการศึกษา ปวช.ช่างกล หรือช่างเครื่องมือกล
 5. ช่างไม้ก่อสร้าง จบการศึกษา ปวช.ช่างก่อสร้าง


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 56- 19 ม.ค. 57 ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
สามารติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตนพล โทร 074 - 501233 - 4
เอกสารประกอบการรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 31 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 1

2.1  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมพัสดุ อาคาร และซ่อมบำรุง (AIM4)จำนวน 1 อัตรา 

2.2  เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 (AHD2)จำนวน 1 อัตรา 

2.3  นักวิจัย 2 ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน (OAE2) จำนวน 2 อัตรา 

2.4  นักวิจัย 2 ส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร (OCC2)จำนวน 1 อัตรา 

2.5  นักวิจัย 3 ส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร (OCC3)จำนวน 1 อัตรา 

2.6 นักวิจัย 2 ส่วนงานวิศวกรรมการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ODC2) จำนวน 4 อัตรา 

2.7  นักวิจัย 3 ส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิด และนิวเคลียร์ เคมี ชีวะ(ONE3) จำนวน 1 อัตรา 

2.8  นักวิจัย 3 (3D Modeling and Simulation) ส่วนงานเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง (OCC3) จำนวน 1 อัตรา 

2.9  นักวิจัย 3 (Geo-Database) ส่วนงานเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง (OVS3) จำนวน 1 อัตรา 

2.10 นักวิจัย 3 (High Level Architecture) ส่วนงานเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง (OVS3) จำนวน 1 อัตรา 

2.11 นักวิจัย 3 (Mechatronics & Microelectronics) ส่วนงานเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง (OVS3) จำนวน 1 อัตรา 

2.12 นักวิจัย 3 (Network Analyst) ส่วนงานเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง (OVS3) จำนวน 1 อัตรา 

2.13 นักวิจัย 2 (Computer Graphics) ส่วนงานเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง(OVS2) จำนวน 1 อัตรา 

2.14 นักวิจัย 3 (โลหการและวัสดุ) ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ (OMM3) จำนวน 1 อัตรา 

2.15 นักวิจัย 2 (โลหการและวัสดุ) ) ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ (OMM2) จำนวน 1 อัตรา 

2.16 นักวิจัย 2 (ออกแบบและสร้างแบบจำลอง) ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ (OMM2) จำนวน 1 อัตรา 

2.17 นักวิจัย 4 ส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน (OPS4) จำนวน 1 อัตรา 

2.18 นักพัฒนา 3 ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน (OQS3)จำนวน 1 อัตรา 

2.19 นักพัฒนา 2 ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน (OQS2)จำนวน 1 อัตรา 

2.20 นักพัฒนา 2 (วัตถุระเบิด) ส่วนความปลอดภัยทางวิศวกรรม(OES2) จำนวน 1 อัตรา 

2.21 นักบริหารโครงการ 2 ส่วนงานบริหารโครงการ (OPO2) จำนวน 3 อัตรา 

2.22 เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (TTD2)จำนวน 1 อัตรา 

2.23 เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพโดยรวม 2 (SQM2)จำนวน 1 อัตรา 

2.24 หัวหน้าโรงปฏิบัติการบรรจุดินขับ 3 โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ (OWP3) จำนวน 1 อัตรา 

2.25 เจ้าหน้าที่คลังวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ 3 โรงปฏิบัติการวิจัย  และพัฒนา จ.นครสวรรค์ (OWQ3) จำนวน 1 อัตรา 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น