บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัญฑิต ปี 2557

จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร รวม 56 คน
  1. ทุนกองทัพอากาศ 36 คน
  2. ทุนส่วนตัว 20 คน
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • ต้องสำเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ม.ปลาย รายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
  • สตรีโสด อายุ 17-22 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535-2540)
  • สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  • น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เกิน 65 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 13 ม.ค. - 10 เม.ย. 57
สมัครได้ที่ http://job.nc.rtaf.mi.th/