บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
- เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
- สิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล

โดยมีคุณสมบัติโดยสังเขป
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  • เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 - 20 ปี มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สุขภาพแข็งแรง 
  • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร BMI ไม่เกิน 25 กิโลกรัม 
  • ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th, www.nmd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2557 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ปิดชำระเงินวันสุดท้าย จ. 21 เม.ย. 57

กำหนดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ดูกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2557ได้ที่นี่
----------------------------

ข่าวการวิทยาลัยพยาบาลทหาร ตำรวจในปีการศึกษา 2557