บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 100 อัตรา

1. คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้า อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่า ทหารม้า มาแล้วอย่างน้อย1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย. 57 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2532) และต้องสมัครในเหล่าที่เคยอยู่ในกองประจำการเท่านั้น
1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง( สำหรับทหารกองประจำการ หากอยู่ระหว่างรอผลการศึกษา งดรับสมัคร )
1.3 ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 มีสัญชาติไทยและบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
1.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
1.10 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
1.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.12 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

2. ข้อกำหนด
2.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.2 เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำเหล่าสายวิทยาการ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 55 โดยได้รับยศ สิบตรี (อัตราเงินเดือน ป.1 ชั้น 8.5) ซึ่งจะได้รับ
เงินเดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด
2.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ 2.2 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามเหล่าประมาณ 3-5 เดือน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในกองพันต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบตามผลการฝึกอบรม โดยจะมีการพิจารณาภูมิลำเนา และความสมัครใจประกอบด้วยตามความเหมาะสม กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม กองทัพบก จะดำเนินการตาม
มาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการได้
2.4 กรณีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และประวัติอาชญากรรม หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามข้อ 1 จะถูกปลดออกจากราชการทันที

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
3.1 เอกสารที่นำมาแสดงในวันรับสมัคร
3.1.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูปและขนาด1 นิ้ว จำนวน 6 รูป ( ไม่เกิน 3 เดือน )
3.1.2 หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบประกาศนียบัตร )
3.1.3 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ(สำหรับทหารกองประจำการ ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวทหารกองประจำการแทนได้ )
3.1.4 หนังสือสำคัญ สด.3 หรือ สด.8
3.1.5 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร , บิดาและ มารดา และหลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ - สกุลพร้อม
3.1.6 หนังสือรับรองโดยผู้บังคับหน่วย ระบุ ห้วงระยะเวลาประจำการ และเป็นผู้มีความประพฤติดี
3.2 หลักฐานตามข้อ 3.1.1-3.1.6 5 ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ เอ 4 อย่างละ 3 ฉบับและ และนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครด้วย

4. กำหนดเวลาการรับสมัคร การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบของเหล่าทหารม้า
4.1 การรับสมัคร วันอังคารที่ 21 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 0800
ถึง 1600 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

4.2 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 0800 สถานที่สอบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา (อยู่ภายในบริเวณค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี)

4.3 วิชาที่สอบคัดเลือกภาควิชาการ จำนวน 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์ (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย), วิชาความรู้ทั่วไป และวิชาทหาร ( วิชาที่สอบ
ได้แก่ การฝึกทหารใหม่ตามวงรอบ, การฝึกทหารใหม่ตามหน้าที่ รวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย )

4.4 การประกาศผลสอบรอบแรก วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทาง www.cavalrycenter.com

4.5 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องหมายเลข 1 อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (ค่าใช้จ่ายตัวร่างกาย 710 บาท และต้องงดน้ำและอาหารหลัง 2200 )

4.6 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 0800 1200 
ณ แผนกวิชายานยนต์ กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
การแต่งกาย ชุดกีฬา 
ท่าที่ใช้ในการทดสอบ 

  • ดันพื้น ภายในเวลา 2 นาที
  • ลุก - นั่ง ภายในเวลา 2 นาที 
  • วิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร


4.7 การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 1300 1600 
ณ ห้องเรียนแผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ, แผนกวิชาทั่วไปและแผนกวิชายุทธวิธี กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
การแต่งกาย กองหนุน ชุดสุภาพ ทหารกองประจำการ ชุดฝึกพราง

4.8 การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ 26กุมภาพันธ์ 2557 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทาง  www.cavalrycenter.com

5 การรายงานตัว ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พร้อมบุคคลอะไหล่ รายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ขอรับคำแนะนำการรับสมัครพร้อม Download ใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 0800 – 1600 ณ แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การทหารม้า หมายเลขโทรศัพท์ 036 – 221360 ต่อ 64210 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 - 9485551 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ website www.cavalrycenter.com
-------------------------------------------------
ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2557 ในหน่วยอื่นๆ