บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ตามโครงการจัดหานายทหารประทวนจากทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ เหล่า ส. แต่งกาย ทบ.

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกโดยสังเขปของผู้สมัคร

1.1 เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่า ทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง หรือ ทหารสื่อสาร อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหาร กองประจำการที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี และต้องสมัครในเหล่าที่ตนเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการเท่านั้น

1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง

1.3 ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.5 มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข

1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา

1.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ

1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

1.10 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

1.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

1.12 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน


กำหนดการรรับสมัครทหารกองหนุน ตามโครงการจัดหานายทหารประทวนจากทหารกองหนุน โดยมีกำหนดการต่างๆดังต่อไปนี้
  • รับสมัคร วันที่ 16-31 ม.ค. 57 เวลา 0830-1630 สถานที่ ที่เยี่ยมญาติ กบร.สส.
  • การสอบภาควิชาการ วันที่ 7 ก.พ. 57 เวลา 0830-1630 สถานที่ รร.ส.สส.และ รร.ทบอ.สส.
  • การประกาศผลสอบวิชาการ วันที่ 11 ก.พ. 57 เวลา1000 สถานที่ บก.สส.
  • การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 12 ก.พ. 57 เวลา 0830-1630 สถานที่ โรงพลศึกษา สส.
  • การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17-19 ก.พ. 57 เวลา 0830-1630 สถานที่ รร.ส.สส.และ รร.ทบอ.สส.
  • การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ 25 ก.พ. 57 เวลา 1000 สถานที่ บก.สส.
  • เปิดการอบรม วันที่ 1 พ.ค. 57  สถานที่ พัน.นร.รร.ส.สส. และ รร.ส.สส.
ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครได้ที่นี่

---------------------------------------------
ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2557 ในหน่วยอื่นๆ