บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ชาย และ หญิง

อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 0800 ถึง 1200 
ณ สนามหน้า กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

รายละเอียดดังนี้              
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1  คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1  บิดา  -  มารดา  มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.1.2 ไม่เป็นผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในคดีใด ๆ ทั้งสิ้น
1.1.3  มีร่างกายแข็งแรง  สามารถตรากตรำต่อการปฎิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.1.4 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.5  ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า
1.1.6  ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน  (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
1.1.7  ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน   เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.1.8  ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  และไม่ติดยาหรือสารเสพติด
1.1.9 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา  หรือผู้ปกครอง  เมื่อได้รับการคัดเลือก

1.2  คุณสมบัติเฉพาะเพศชาย 
1.2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า  18   ปีบริบูรณ์   และไม่เกิน   25   ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ 23 มิ.ย.30  -  23 มิ.ย.37)  เว้นผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการมาก่อน อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดตั้งแต่ 23 มิ.ย.25  -  23 มิ.ย.37)            
1.2.2  เป็นทหารกองหนุน  หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ
1.2.3  มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า  160  เซนติเมตร  และน้ำหนัก  45  กิโลกรัม  ขึ้นไป

1.3   คุณสมบัติเฉพาะเพศหญิง
1.3.1  เป็นโสด มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน   25  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ 23 มิ.ย.3023 มิ.ย.37)
1.3.2   มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า  155  เซนติเมตร  และน้ำหนัก  40  กิโลกรัม  ขึ้นไป

2. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือใบแทน  ฉบับจริงและสำเนา
2.2  หนังสือสำคัญทหารกองเกิน  หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา
2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)  ของผู้สมัคร  และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงและสำเนา
2.4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  และชื่อสกุล  ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล
2.5 ประกาศนียบัตร  หรือใบสุทธิ  หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ  หรือใบประกาศนียบัตร ตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา
2.6 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตา  (ถ่ายไม่เกิน  3  เดือน) ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
2.7  หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา  หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ

3.  การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
3.1 การรับสมัคร
3.1.1  สมัครด้วยตนเอง ในวันเสาร์ 23 มิถุนายน 2555   ตั้งแต่เวลา  0800  -  1200 ณ  สนามหน้า  บก.ฉก.ทพ.นย.  ค่ายเทวาพิทักษ์อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี
3.1.2 สามารถสมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร พร้อมหลักฐาน ส่งไปที่  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี   22140   ได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2555

3.2 วันคัดเลือกและประกาศผล   ในวันเสาร์ 23 มิถุนายน 2555   ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือก ก่อนเวลา 0800  เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการคัดเลือกและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา 2000

4. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก   ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555  เวลา 0900  ณ  สนามหน้า บก.ฉก.ทพ.นย.  ค่ายเทวาพิทักษ์  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

5. รายละเอียดสอบถามได้ที่   หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน   ค่ายเทวาพิทักษ์    อำเภอโป่งน้ำร้อน   จังหวัดจันทบุรี    โทร. 0 -  2466  -  1180  -  9  ต่อ  37420   หรือ  0  -  3932  -  6292 หรือ  WWW.TP–MARINES.NET