Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่มีความคิดเห็น
 
 • โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ 17 - 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2537 - 31 ธันวาคม 2540) 
 • สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 30 เมษายน 2557 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 - 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม 2533 - 31 ธันวาคม 2536 มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
          - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
          - รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป
        สามารถซื้อจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2557 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ 80 บาท ได้ที่
           - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
           - ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
            - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
            - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
            - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
            - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
            - ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต
            - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
            - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
            - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
            - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
            - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.2 บางนา, ส.ทร.3 ภูเก็ต, ส.ทร.5 สัตหีบ, ส.ทร.6 สงขลา, ส.ทร.8 พิษณุโลก, ส.ทร.9 อุบลราชธานี, ส.ทร.10 ตราด, ส.ทร.11 เชียงใหม่ และ ส.ทร.15 นราธิวาส หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มกราคม 2557 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ 100 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
           สำหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557 และสมัครด้วยตนเอง ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2557 ที่ สวนกรมหลวงชุมพร หนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 8 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2889 3922, 0 2475 3663 - 4 และ 0 2475 3543 ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu 


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ได้ขยายช่วงเวลาการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร)

ไม่มีความคิดเห็น
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ได้ขยายช่วงเวลาการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร) จากเดิม ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 20 ธันวาคม 2556 แก้ไขเป็น  ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 27 ธันวาคม 2556 และเปลี่ยนแปลงวันเวลาการสอบดังนี้

 • สอบข้อเขียน วันที่ 6 ม.ค.57
 • ตรวจร่างกาย วันที่ 7 ม.ค.57
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8-9 ม.ค.57
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 14 ม.ค. 57
 • ตรวจร่างกาย วันที่ 15-16 ม.ค.57

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน 8  แขวงสามเสนใน  เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2272-6555

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ข่าวล่วงหน้าเกียวกับการสอบเข้ารับราชการทหารและตำรวจ เพื่อการเตรียมตัวสอบ

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก เพ็จการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
ในห้วงนี้มีข่าวแจ้งมา 2 หน่วย เพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้าครับ อย่างไรก็ตามต้องรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากหน่วยอีกครั้งนะครับ
 • กองทัพอากาศ โดยคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ. จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการใน ทอ.เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รายละเอียดเพิ่มเติมทาง เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารอากาศ www.person.rtaf.mi.th ตั้งแต่ 6 ม.ค.57 เป็นต้นไป
 
ขอบคุณภาพจาก ศฝร.ศชต.

 • ข่าวสารการรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนน่าจะรับที่วุฒิ ม.6 อายุ ไม่เกิน 27 ปี ทั่วประเทศ 5000 อัตรา ข่าวจาก ศฝร.ศชต.
ฟิตร่างกาย อ่านหนังสือกันให้มาก อย่าลืมหลักฐานตัวใดยังไม่ครบรีบเตรียมนะครับ

ดูข่าวการรับสมัครในปีที่ผ่านมาได้ที่นี่
ด้วยความปรารถนาดี By แอดมิน Army Etc.
 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนนายสิบทหารบก สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น
คำแนะนำการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557 ( ฉบับย่อ )
กรมยุทธศึกษาทหารบก

------------------------------------
1. ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุรับราชการเป็นสิบตรีประจำการ เหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก

2. หลักสูตรการศึกษา : หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 6 เดือน และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก 6 เดือน รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ศึกษา ณ โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี

3. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร
3.1 บุคคลพลเรือน
3.2 ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ
3.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
3.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
3.5 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก  

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่มีความคิดเห็น
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่่

คุณสมบัติโดยสังเขป
1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 (ไม่รับสมัครหลักสูตรเทียบเท่า)
2 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รับผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537-2540)
3 มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
1 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 56 - 17 ก.พ. 57 ราคาชุดละ 130 บาทรวมค่าจัดส่ง โดยธนาณัติ (งดจ่าย online) สั่งจ่ายปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำฝากอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการจัดส่งระเบียบการให้ต่อไป

2 ซื้อด้วยตนเองที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.56  - 28 ก.พ. 57 เวลา 0900-1530 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคา 80 บาท


สถานที่ วัน เวลาการรับสมัคร กำหนดการสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบ
1 การรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 56 ถึง 14 ก.พ. 57  โดยเสียค่าสมัครพร้อมค่าจัดส่งจำนวน 140 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย(งดธนาณัติ on liine)ปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมหลักฐานการสมัคร ถือตามวันประทับ ตราลงทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 2 สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแแต่วันที่ 17 ก.พ. - วันที่ 2 มี.ค. 57 เวลา 0900-12.00 น. และ 1300-1530 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัคร 100 บาท

การสอบคัดเลือก
1 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 0800-1700 วิชาที่สอบได้แก่ วิชา คณิต วิชาฟิสิกส์ วิชาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา
2 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 0900 น. http://www.rtsd.mi.th/school/
3 การตรวจร่างกายและ x-rayวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 เวลา 0800 น.          
4 สอบพลศึกษา วันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 0800 น.             
5 สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา  วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 0800 น.
7 ประกาศผลขั้นสุดท้าย วันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
8 ทำสัญญา บุคคลตัวจริงวันที่ 2 เมษายน 2557 และบุคคลสำรองวันที่ 3 เมษายน 2557

สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2281-8662, 0-2282-0113 และ 0-2281-8669 (ในวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่www.rtsd.mi.th/school/

วิดีโอแนะนำ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
 
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2557 จำนวน 200 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ศูนย์การทหารราบ รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)เพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ 200 อัตรา เพื่อบรรจุให้หน่วยกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2555
-กำหนดการรับสมัคร 14-31 ม.ค. 57 เวลา 0830-1630 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-สอบวิชาการ 15 ก.พ. 57 เวลา 1000 ณ รร.ช.กช.(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล) รายงานตัว 0800-0930  
-ทดสอบร่างกาย 24-25 ก.พ. 57  เวลา 0600-1600  
-สอบสัมภาษณ์ 26-27 ก.พ. 57 เวลา 0900-1600 ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ(3) ชั้น 2 และ ชั้น 3 -ตรวจโรค 13 ก.พ. 57 เวลา 0830 ณ รพ.ค่ายภาณุรังษี
 
-ประกาศผลสอบวิชาการ  21 ก.พ. 57 ปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  และ http://www.infantry-center.com  

-ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 3 มี.ค. 57 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   และ http://www.infantry-center.com   

คุณสมบัติสำคัญ 
เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับ ราชการในกองประจำการในเหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่ารับราชการในกองประจำการ) และเป็นทหารกองหนุนที่แต่งกาย ทบ.และรับราชการในเหล่า ร.ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่อยู่นอกหน่วย ทบ.อายุไม่เกิน 25 ปี 
 
โหลดรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ที่นี่ 

---------------------------------------------
  ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2557 ในหน่วยอื่นๆ

  ไม่มีความคิดเห็น :

  แสดงความคิดเห็น

  การสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปี 2557

  ไม่มีความคิดเห็น
  ข่าวสารและการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปี 2557
   
  กองทัพเรือ
  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 มกราคม 2557 - 10 มีนาคม 2557
  สอบภาควิชาการ (รอประกาศ)
  ดูรายละเอียดรับสมัครสอบได้ที่  http://www.rtna.ac.th
   
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 10 มีนาคม 2557
  ดูรายละเอียดรับสมัครสอบได้ที่ http://www.rpca-admission.com
   
  กองทัพบก
  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 9 ธันวาคม 2556 - 20 มีนาคม 2557
  สอบภาควิชาการ 2 เมษายน 2557
  ดูรายละเอียดรับสมัครสอบได้ที่  http://www.crma.ac.th
   
  กองทัพอากาศ
  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 2 มกราคม 2557 - 17 กุมภาพันธ์ 2557
  สมัครทางไปรษณีย์ 2 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557
  สมัครทางด้วยตนเอง 6 มีนาคม 2557 - 10 มีนาคม 2557
  สอบภาควิชาการ 4 เมษายน 2557
  ดูรายละเอียดรับสมัครสอบได้ที่  http://www.rtafa.ac.th

  ไม่มีความคิดเห็น :

  แสดงความคิดเห็น

  กรมยุทธศึกษาทหารบกรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2557 จำนวน 80 อัตรา

  ไม่มีความคิดเห็น
  ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครได้แก่
  • ปริญญาตรี 79 อัตรา
  • ปริญญาโท 1  อัตรา
  ตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ที่ http://www.ocsc.go.th ที่ ระบบตรวจสอบคุณวุฒิ
  http://203.21.42.34/acc/index.html
  คุณสมบัติผู้สมัครโดยสังเขป
  1. บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
  2. ทหารกองหนุน(เรียน นศท.ปี 3-5 หรือผ่านการเกณฑ์ทหารกองประจำการ)
  3. นายทหารประทวนสังกัด ทบ.
  บุคคลชาย
  เป็นทหารกองเกิน อายุ 22-29 ปี เกิด พ.ศ.2528-2535 ไม่รับผู้ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ผ่อนผัน
  เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี เกิด พ.ศ.2522-2539
  สูงอย่างต่ำ 160 ซม.รอบอก 76/79 ซม.

  บุคคลหญิง อายุ 18-35 ปี พ.ศ.2522-2539 น้ำหนักไม่น้องกว่า 40 กก.สูง 150 ซม.

  นายทหารประทวนสังกัด ทบ. ต้องสำเร็จปริญญาตรีหรือสูงกว่าคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง อายุไม่เกิน 35 ปีในวันรับสมัคร เวลารับราชการนับตั้งแต่วันบรรจุ หรือแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก ครบ 6 ปี ก่อนวันรับสมัคร
  ----------------------------------------
  จำหน่ายสมุดคำแนะนำ ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 56 - 7 ม.ค. 57 เวลา 0800-1630 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองสนับสนุนการฝึกศีกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ชุดละ 150 บาท
   
  วันรับสมัครสอบ ตั้งแต่ 8-12 ม.ค. 57  เวลา 0800-1630 เว้นวันหยุดราชการ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก

  ไม่มีความคิดเห็น :

  แสดงความคิดเห็น

  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ

  ไม่มีความคิดเห็น
  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท 
  • ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท
  คุณสมบัติทั่วไป 
  เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณฺ์
  ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
  ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะเรียกร้องขอสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษา ทาความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11- 13 ธันวาคม 56
  สมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ (ตั้งแต่ 0830 – 1600) ที่แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3648-6433-4 ต่อ 39023
  สอบคัดเลือกในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 0800 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
  ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

  ไม่มีความคิดเห็น :

  แสดงความคิดเห็น

  กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2557 จำนวน 100 อัตรา

  ไม่มีความคิดเห็น
  กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)เพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ 100 อัตรา เพื่อบรรจุให้หน่วยกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2555

  -กำหนดการรับสมัคร 15-28 ม.ค. 57 เวลา 0830-1630 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
  -สอบวิชาการ 30 ม.ค. 57 เวลา 1300 ณ รร.ช.กช.(โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี) รายงานตัว 1000 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
  -ทดสอบร่างกาย 11 ก.พ. 57  เวลา 0800 ณ สนามหน้า บก.กช. รายงานตัว 0730 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
  -สอบสัมภาษณ์ 12 ก.พ. 57 เวลา 0830 ณ อาคารเอนกประสงค์ รร.ช.กช.(โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี)  รายงานตัว 0730 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
  -ตรวจโรค 13 ก.พ. 57 เวลา 0830 ณ รพ.ค่ายภาณุรังษี

  -ประกาศผลสอบวิชาการ  6 ก.พ. 57 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี และ http://www.engrdept.com )
  -ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 20 ก.พ. 57 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี และ http://www.engrdept.com )

  คุณสมบัติสำคัญ เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับ ราชการในกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่ารับราชการในกองประจำการ) และเป็นทหารกองหนุนที่แต่งกาย ทบ.และรับราชการในเหล่า ช.ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่อยู่นอกหน่วย ทบ.อายุไม่เกิน 25 ปี 

  โหลดรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ที่นี่
  ---------------------------------------------
   ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2557 ในหน่วยอื่นๆ

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กำหนดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ปี 2557

   ไม่มีความคิดเห็น
   โดยมีกำหนดการดังนี้

   เปิดรับสมัครทาง Internet    จันทร์ที่ 9 ธ.ค. 56 - พฤหัสบดีที่ 20 มี.ค. 57
      
   สอบภาควิชการ   พุธที่ 2 เม.ย.57

       - ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
       - ม.เกษมบัณทิต
       - ม.ราชภัฏพระนคร
    

   ประกาศผลสอบภาควิชาการ Internet  พฤหัสบดีที่ 10 เม.ย.57
   ปิดประกาศ ณ.รร.นอ.                               ศุกร์ที่ 11 เม.ย.57
   สอบรอบสอง                                   จันทร์ที่ 5 พ.ค.57 - พฤหัสบดีที่ 8 พ.ค. 57

   ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย  Internet   อังคารที่ 13 พ.ค. 57
   ปิดประกาศ ณ.รร.นอ.                               พุธที่ 14 พ.ค. 57
   ทำสัญญา/รายงานตัว รร.ตท.                  ศุกร์ที่ 16 พ.ค. 57

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์ จะรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น

   กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์ จะรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

   ตำแหน่งที่รับสมัคร
   • ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640 )จำนวน 5 อัตรา 
   • ตำแหน่งเสมียน (ชกท.710, 711, 760) จำนวน 2 อัตรา 
   คุณสมบัติโดยสังเขป
   - ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2527 – 2539) ส่าหรับ ต่าแหน่ง พลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์
   ตำแหน่ง เสมียน
   -ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
   -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
   -สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
   พลขับรถพยาบาล
   -ผู้สมัครต้องมีใบขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
   -ส่ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)หรือเทียบเท่าขึ้นไป
   -สามารถขับรถยนต์ทหารได้และมีความสามารถในด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 20 ธันวาคม 2556 (0800 - 1630) ในเวลาราชการ  ใบสมัครชุดละ 100 บาท

   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายก่าลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 298817 ในเวลาราชการ 

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 91 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น
   ตำแหน่งที่รับสมัคร 
   • กลุ่มงานบริการ อัตราตอบแทนรายเดือน 10430 บาท
             พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 69 อัตรา (เพศชายและหญิง)
             พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา (เพศชายและหญิง)
             พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (เพศชายและหญิง)
             พนักงานการเกษตร จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย)
             ลูกมือช่าง จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย)
             พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา (เพศชายและหญิง)
             พนักงานบริการ (รปภ.) จำนวน 5 อัตรา (เพศชายและหญิง)

   • กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (เพศชายและหญิง)
   • กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา (เพศชายและหญิง) 
   คุณสมบัติโดยสังเขป
   เชื้อชาติไทย สัญชาติไทยโดยกำเนิด
   อายุ 20-30 ปีบริบูรณ์
   ชาย ร่างกายสมบูรณ์ดีและผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ต้องเป็นคนจำพวก 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. รอบอก 76/79
   หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5  ไม่รับผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี 2557 งดรับผู้ที่ผลการคัดเลือกว่า "ไม่ได้ขนาด"
   หญิง ต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ สูง 150 ซม. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
   กลุ่มงานบริการ ต้องสำเร็จการศึกษา ม.ต้นหรือเทียบเท่าตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ สามารถเย็บผ้าได้ดี
   กลุ่มงานเทคนิค ต้องสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวท. หรือ ปวส.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
   รับสมัคร 4-16 ธ.ค. 56 ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก 

   ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กรมการเงินทหารบก รับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน(ชายและหญิง)เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 60 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น

   ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

   • ตำแหน่งนายทหารประทวนหญิง 10 อัตรา
   • ตำแหน่งนายทหารประทวนชาย  50 อัตรา
   คุณสมบัติโดยสังเขป
   ชาย/หญิง อายุ 18-25 ปีบริบูรณ์
   เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
   การศึกษา ปวช. พานิชยกรรม หรือพณิชยการ
   งดรับผู้ที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2557

   รับสมัครวันที่ 28 พ.ย. 56 - 3 ม.ค. 57

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 8 ม.ค. 57 เวลา 1630
   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 02-297 3624(ในเวลาราชการ) http://www.findept.com/

   ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

   ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการเงินทหารบก

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 244 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น
   1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
   1.1 กลุ่มงานบริการ
   1.1.1 พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา (ชาย, หญิง)
   1.1.2 พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 27 อัตรา (ชาย)
   1.1.3 ลูกมือช่าง จำนวน 11 อัตรา (ชาย)
    

   1.2 กลุ่มงานเทคนิค
   1.2.1 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)
   1.2.2 ช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา (ชาย)
   1.2.3 ช่างสรรพาวุธ จำนวน 194 อัตรา (ชาย, หญิง) 


   2. คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้.-
   2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
   2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
   2.3 ประเภทชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้.-
   2.3.1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้
   2.3.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160 เซนติเมตรและขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้
   2.4 รับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ.2521 - 2538
   2.5 ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ.2536 - 2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปี พ.ศ.2557
   2.6 ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรและมีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป
   2.7 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
   2.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
   2.9 ไม่เป็นผู้ดารงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   2.10 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
   2.11 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
   2.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
   2.13 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   2.14 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลังและหากตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ้างหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการจ้างในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
   2.15 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 3 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น
   กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

   1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.1 เสมียน สห.ทบ. จำนวน 2 อัตรา
   1.2 เสมียน รร.สห.สห.ทบ. จำนวน 1 อัตรา

   2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
   2.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
   2.2 ผู้สมัคร บิดา , มารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด มิใช่การแปลงสัญชาติ
   2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
   2.4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป(สำหรับ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิไม่ได้)
   2.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   2.6 ไม่เป็นผู้ต้องโทษในคดีอาญา โดยคาพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีอาญา
   2.7 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดทุกประเภท
   2.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
   2.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
   2.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
   2.11 ไม่อยู่ในสมณเพศ
   2.12 ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกข้อมูลลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอน ระงับการบรรจุในภายหลังได้
   2.13 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจาพวกที่ 1 เท่านั้น (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า“ไม่ได้ขนาด” และเป็นคนจาพวกที่ 2 , 3 และ 4)
   2.14 ผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ไม่จัดอยู่ในบุคคลจำพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร โดยมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร
   2.15 งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. และบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2534 – 2535 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น

   ตำแหน่งที่รับสมัครได้แก่

   • นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
   • เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
   • ช่างอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 1 อัตรา
   • พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา

   คุณสมบัติโดยสังเขป

   อายุ18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   การศึกษาดังนี้ 
   นักวิจัย สำเร็จการศึกษาในระดับไม่น้อยกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมือง นิติศาสตร์ การบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทั่วไป หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบเท่า  

   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ในการทำงาน  

   พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
    

   รับสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันป้องกันประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2556

   ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ กับหน่วยต่างๆใน กองทัพอากาศหลายอัตราในห้วงนี้

   ไม่มีความคิดเห็น
   มีรายละเอียดหน่วยที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้
    
   • กองบิน 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการจำนวน 12 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 พ.ย.56 ถึงวันที่ 29 พ.ย.56 ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่นี่
   • กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                  1 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 
                  2 พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา   
            รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 ธ.ค.56 ถึงวันที่ 12 ธ.ค.56 ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 
   •  กองบิน 5  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไม้จำนวน 1 อัตรา(ช) และพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา(ช/ญ) กลุ่มเทคนิค ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 พ.ย.56 ถึงวันที่ 9 ธ.ค.56 
   •  กองบิน 5  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                1 ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา
                2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
                3 พนักงานตัดผม จำนวน 2 อัตรา
                4 พนักงานขับรถทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา 
                ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 พ.ย.56 ถึงวันที่ 9 ธ.ค.56

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ)ประจำปีการศึกษา 2557

   ไม่มีความคิดเห็น

   ที่มาข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
    

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   โรงพยาบาลภูมิพล กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

   ไม่มีความคิดเห็น
   กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 8 อัตรา (ชาย/หญิง)
   ตำแหน่งที่รับสมัคร
   • นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 ตำแหน่ง
   • นักวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
   • พนักงานห้องปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง
   • พนักงานจัดทำข้อมูล 1 ตำแหน่ง
   • โภชนากร 1 ตำแหน่ง
   สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.-3 ธ.ค.56 ทุกวันในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 02 534 7234

   ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 
   --------------------------------
   กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย เดือนจำนวน 1 อัตรา ชาย
   ตำแหน่งที่รับสมัคร
   • พนักงานบริการ
   สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.-3 ธ.ค.56 ทุกวันในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 02 534 7234
   ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กรมพลาธิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น พนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น
   ตำแหน่งที่รับสมัคร
   • กลุ่มงานบริการ ค่าจ้างเดือนละ 9,110 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,500 บาทจำนวน 12 อัตรา

   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครโดยสังะขป
   - สำเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีความชำนาญ ดังนี้
   • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ แผนกงานผ้า มีความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอย่างดี
   • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ แผนกงานหนัง มีความชำนาญในการตัดเย็บเครื่องหนัง เป็นอย่างดี
   - รับสมัครชาย/หญิง (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
   - เป็นผู้มีสัญชาติไทย
   - มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์


   การสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2556 (เวลาราชการ 0800 - 1600 ) โทร 0 - 2534 - 3133 , โทรสาร 0 - 2534 - 4351

   ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   แผนการรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ปี 2557

   ไม่มีความคิดเห็น
   กำหนดการ
   • เปิดรับสมัคร 23 ม.ค. - 23 ก.พ. 57
   • สอบภาควิชการ  8-9 มี.ค. 57
   • ประกาศผลสอบภาควิชาการ 15 มี.ค. 57 
   • สอบรอบสอง 19 มี.ค. - 26 เม.ย. 57 
   • ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 11 เม.ย. 57  
   • รับฟังคำชี้แจงและแบ่งรุ่น  19 - 20 เม.ย. 57 
   • รายงานตัวและทำสัญญา 1-2 พ.ค. 57
   คุณสมบัติ 
   บุคคลพลเรือน อายุระหว่าง 18-22 ปี 
   ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี 
   ทหารกองประจำการ(ทุกผลัด) มีอายุไม่เกิน 24 ปี 
   ทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ อายุไม่เกิน 24 ปี 
   พลอาสา และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี 
   วุฒิการศึกษา ม.ปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า 
   บิดามารดา และตัวผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
   ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทาง 25 ม. 
   ผู้ขอผ่อนผันในปี 2556 และต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2557  ไม่มีสิทธิสมัครสอบ

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   แผนการรับสมัครทหารกองหนุนสอบเป็นนายสิบ(สัสดี) ปี 2557 (ชาย)

   ไม่มีความคิดเห็น
   กำหนดการ
   คุณสมบัติ เป็นทหารกองหนุน เพศชาย เกิดระหว่าง พ.ศ. 2527-2539 สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือปลดทหารกองประจำการ บิดามารดา และผู้สมัครสัญชาติไทยโดยกำเนิด วุฒิการศึกษาตอนปลาย (ม. 6 ) หรือเทียบเท่าไม่รับวุฒิสูงกว่า มีส่วนสูง 160 ซม. และมีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม.ขึ้นไป

   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 พ.ย. 56 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

   ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2557  (คลิก)
   - ระเบียบสอบคัดเลือกฯ  (คลิก)
   - กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ   (คลิก)
   - คำแนะนำการสอบคัดเลือกฯ   (คลิก)
   - บัญชีตำแหน่งการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสายงานสัสดี (ชกท.075)(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 100 อัตรา (คลิก)
   - การข้อสำเนา  สด.3  จากสำนักงานสัสดีจังหวัดทุกจังหวัด  (update 20/11/56)     (คลิก)

   ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

   ไม่มีความคิดเห็น

   ตำแหน่งที่รับสมัคร
   • พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
   • พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติโดยสังเขป
   อายุ 18 -30 ปีบิรบูรณ์
   พนักงานการเงินและบัญชี คุณวุฒิ ปวช. พานิชยกรรม หญิง
   พนักงานบริการ คุณวุฒิ ม.ต้น ชาย ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประปาได้
   รับสมัคร 11 -29 พ.ย. 56
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 2 ธ.ค. 56
   ผู้สนใจติดต่อ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพ โทร  02 297 7624 ในเวลาราชการ

   ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประกาศข่าวรับสมัครนักเรียนช่างฝีมือทหาร (การซื้อระเบียบการ สมัครทางไปรษณีย์)

   ไม่มีความคิดเห็น
   การสมัครทางไปรษณีย์
   1. ซื้อระเบียบการที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารหรือทางไปรษณีย์ ระบุให้ชัดเจนว่าภาคปกติหรือภาคสมทบ ภาคปกติเล่มสีเหลือง ภาคสมทบเล่มสีฟ้า

   2. เมื่อมีระเบียบการอยู่ในมือให้ดูรายละเอียดการสมัครทางไปรษณีย์ ดังนี้
   2.1 ภาคปกติเล่มสีเหลือง
   2.2 ภาคสมทบเล่มสีฟ้า

   3. ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัคร (ท้ายเล่ม) ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน ฉีกใบสมัครออกจากเล่ม แล้วจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ดังนี้
   3.1 ใบสมัคร (ปกติสีเหลือง สมทบสีฟ้า)
   3.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สีหรือขาวดำก็ได้ เขียนชื่อและนามสกุล หลังรูปทุกรูป)
   3.3 ไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ซื้อธนาณัติค่าสมัครจำนวนเงิน 350.- บาท สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.เสนานิคม รหัสไปรษณีย์ 10902 ในนาม พันโท กรเทพ ปรีดิพันธุ์
   3.4 สำเนาระเบียนการศึกษาที่มีผลการศึกษา 2.00 ขึ้นไป (หรือใบรับรองการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 โดยแสดงผลการเรียนหรือไม่แสดงผลการเรียนก็ได้)
   3.5 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร สำเนาทะเบียนบ้านบิดา สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (ผู้ที่บิดาหรือมารดา เสียชีวิต ให้ส่งสำเนาใบมรณะบัตรมาด้วย)
   3.6 เอกสารเพิ่มเติมขอรับสิทธิพิเศษของ บิดา มารดา (ฉบับตัวจริงเฉพาะภาคปกติ......ถ้ามี)
   3.7 เอกสารการเรียน รด. (ฉบับตัวจริงเฉพาะภาคปกติ......ถ้ามี)
   3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
   3.9 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของนายทหารสัญญาบัตร หรือข้าราชการระดับ 3 หรือข้าราชการครูอันดับ คศ.1 ขึ้นไปที่รับรองสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
   3.10 ต้องส่งซองจดหมายที่เขียนชื่อที่อยู่ของผู้สมัครมาด้วย(ไม่ต้องติดแสตมป์) เขียนให้ชัดเจนเพื่อทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารจะได้ส่งบัตรประจำตัวสอบและใบเสร็จรับเงินมาให้ผู้สมัครได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

   4. เขียนและจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารพร้อมธนาณัติ (ข้อ 3.1 – 3.10)โดยใช้ซองของที่ทำการไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง แผนกกรรมวิธีข้อมูล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ถนนพหลโยธิน ซอย 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 .........ภายใน 12 ม.ค.57

   หมายเหตุ
   1 เริ่มดำเนินการตรวจรับเอกสาร 23 ธ.ค.56 – 12 ม.ค.57 ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

   2 ถ้าผู้สมัครไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบและใบเสร็จรับเงินภายใน 27 ม.ค.57 ให้ติดต่อสอบถามที่ 0 2930 3489 (แผนกกรรมวิธีข้อมูล) หรือ 0 2930 3480 (ยุทธการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร) ระหว่างวันที่ 28 – 30 ม.ค.57

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น
   ตำแหน่งที่รับสมัคร
   • นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.990) กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
   • เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสาร 22 จำนวน 1 อัตรา
   • พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  22 จำนวน 1 อัตรา
   • พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  23 จำนวน 1 อัตรา
   • เสมียน (ชกท.710) กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
   • นายสิบยุทธการ (ชกท.113) กองยุทธการ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
   • ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) กองร้อยทหารพราน กรมทหารพรานที่ 21 จำนวน 2 อัตรา
   • ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) กองร้อยทหารพราน กรมทหารพรานที่ 23 จำนวน 2 อัตรา
   • ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) กองร้อยทหารพราน กรมทหารพรานที่ 26 จำนวน 1 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 15 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น
   กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอกจำนวน 15 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2555
   ตำแหน่งทีรับสมัครได้แก่
   • พลขับรถ (ชกท.640) 5 อัตรา
   • เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท. 711) 5 อัตรา
   • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) 1 อัตรา
   • เสมียนกำลังพล(ชกท. 716) 1 อัตรา
   • เสมียนกระสุน(ชกท. 411) 1 อัตรา
   • เสมียนส่งกำลัง(ชกท. 760) 1 อัตรา
   • พลสูทกรรม (ชกท. 340)1 อัตรา

   รับสมัคร 4 - 22 พ.ย. 56   ณ กองพลทหารที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26 พ.ย. 56  ณ กองพลทหารที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
   สอบคัดเลือก 28 พ.ย. 56   ทดสอบร่างกาย 13 ม.ค. 55 ณ กองพลทหารที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
   สอบสัมภาษณ์ 29 พ.ย. 56
   ประกาศผลสอบ 3 ธ.ค. 56  กองพลทหารที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารม้าที่ 3 ในเวลาราชการ โทร 043-459273
   ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
   ขอบคุณ https://www.facebook.com/theroadtosoldierpoliceth

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ กองบิน 4 จำนวน 8 อัตรา (ชายและหญิง)

   ไม่มีความคิดเห็น
   ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1 อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท
   2 ช่างไม้ กลุ่มเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,960 บาท ค่าครองชีพพิเศษ  1,500 บาท รวม 11,460 บาท
   3 ช่างปูน กลุ่มเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,960 บาท ค่าครองชีพพิเศษ  1,500 บาท รวม 11,460 บาท
   4 พนักงานสูทกรรม  กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,110 บาท ค่าครองชีพพิเศษ  1,500 บาท รวม 10,610 บาท
   5 ลูกมือช่าง  กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,110 บาท ค่าครองชีพพิเศษ  1,500 บาท รวม 10,610 บาท
   6 พนักงานพัสดุ  กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,110 บาท ค่าครองชีพพิเศษ  1,500 บาท รวม 10,610 บาท

   รับสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 4 อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พ.ย. 56 ในวันและเวลาราชการ โทร  0 5626 1071-2 ต่อ 53210-11
   ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองบิน 4  

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กองพลพัฒนาที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 5 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น
   ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
   - ตำแหน่ง เสมียนกองร้อย กองร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา กองพลพัฒนาที่ 2
   - ตำแหน่ง พลขับรถ กองพันพัฒนาที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
   - ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด กรมทหารช่างที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
   - ตำแหน่ง เสมียนกองร้อย กองพันทหารช่างที่ 201 จำนวน 1 อัตรา
   - ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลังทั่วไป กองพันทหารช่างที่ 202 จำนวน 1 อัตรา
    
   1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
   1.1 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2536 - 2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจตรวจเลือกเข้ารับกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารพ.ศ.2497
   1.2 ผู้สมัคร บิดา, มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
   1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. และขนาดรอบอก 76/79 ซม. ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. และขนาดรอบอก 75/78 ซม.)
   1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
   1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
   1.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง
   1.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
   1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการจำนวน 14 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น

   ตำแหน่งทีรับสมัคร
   1 พลขับ (ชกท.640 ) อัตรา ส.อ.จำนวน 9 อัตรา
   2 เสมียน และเสมียนกองร้อย (ชกท.710 ) อัตรา ส.อ.จำนวน 3 อัตรา
   3 พลประจำรถกู้(ช่างยานยนต์ล้อ) (ชกท.631 ) อัตรา ส.อ.จำนวน 1 อัตรา
   4 พลสูทกรรม (ชกท.940 ) อัตรา ส.อ.จำนวน 1 อัตรา

   คุณสมบัติโดยสังเขป
   • พลขับ ทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 22 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ความรู้ม.ต้น
   • เสมียน เสมียนกองร้อย พลสูทกรรม ทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ความรู้ ม.ปลาย
   • พลประจำรถกู้ (ช่างยานยนต์ล้อ) รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 18  ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ปวช.ช่างยนต์
   • งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด 2536-2537 ที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารกองประจำการในปี 2557
   • งดรับผู้มีประวัติคดีอาญาโดยเฉพาะคดียาเสพติด
   รับสมัคร ห้องโถง ด้านทิศใต้ กองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5671 9697-701 ต่อ70112 ,70122 มือถือ 083-0685601
   รับสมัครวันที่ 12 พ.ย.- 4 ธันวาคม 2556 เวลา 0800-1600 เว้นวันหยุดราชการ
   ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองพลทหารม้าที่ 1

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กองพลทหารราบที่ 6 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ ประจาปีงบประมาณ 2557

   ไม่มีความคิดเห็น
   ด้วยกองพลทหารราบที่ 6 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จานวน 8 อัตรา/ตำแหน่ง ดังนี้
   1. ตำแหน่งที่รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก
   1.1 พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 4 อัตรา
   1.2 ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) จำนวน 1 อัตรา
   1.3 ช่างซ่อมเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (ชกท.352) จำนวน 1 อัตรา
   1.4 พลวิทยุโทรเลข (ชกท.051) จำนวน 1 อัตรา
   1.5 เสมียนธุรการ (ชกท.710) จำนวน 1 อัตรา  

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   แจ้งข่าวการรายงานตัวพลอาสาสมัคร รุ่นที่ 25 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ

   ไม่มีความคิดเห็น
   ขอบคุณภาพจาก ร.1 พัน 4 รอ.
   แจ้งข่าวการรายงานตัวพลอาสาสมัคร รุ่นที่ 25 ตามที่ท่านได้ผ่านการสอบคัดเลือกพลอาสาสมัคร นั้น บัดนี้ ขอให้ท่าน ไปรายงานตัวและรับการฝึกในหลักสูตร พลอาสาสมัคร รุ่นที่ 25 จำนวน 69 นาย (รายชื่อตามแนบ) โดยให้ดำเนินการดังนี้.- 

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   ศูนย์การบินทหารบกการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2557

   ไม่มีความคิดเห็น
   ศูนย์การบินทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 71 อัตรา และ พลอาสาสมัคร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
   1. นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
              1.1 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710)        จำนวน     6    อัตรา
              1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.711)        จำนวน     1    อัตรา
              1.3 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.716)        จำนวน     3    อัตรา
              1.4 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.760)        จำนวน     5    อัตรา
              1.5 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.640)        จำนวน    43    อัตรา
              1.6 ตำแหน่ง พลวิทยุ (ชกท.051)       จำนวน     3    อัตรา
              1.7 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.296)       จำนวน    3    อัตรา
              1.8 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.311)       จำนวน    2    อัตรา
              1.9 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.313)       จำนวน    1    อัตรา

   2. พลอาสาสมัคร
               - ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้คุม                จำนวน     1     อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น