บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จานวน ๘ อัตรา รายละเอียด ดังนี้
- นายสิบประจาหมวด โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก จำนวน ๑ อัตรา
- เสมียนพิมพ์ดีด กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน ๑ อัตรา
- พลขับ กองพันทหารขนส่งที่ ๑ กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน ๑ อัตรา
- พลขับรถ กองพันทหารขนส่งที่ ๒ (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์จำนวน ๑ อัตรา
- พลขับรถยก กองจัดการเคลื่อนย้าย กรมการขนส่งทหารบก จำนวน ๑ อัตรา
- นายสิบธุรการ กองร้อยทหารขนส่งซ่อมบารุงเครื่องบินทหารบกที่ ๑ กองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก จำนวน ๑ อัตรา
- เสมียนกองร้อย กองร้อยทหารขนส่งซ่อมบารุงเครื่องบินทหารบกที่ ๒ กองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก จำนวน ๑ อัตรา
- เสมียนส่งกำลัง กองร้อยทหารขนส่งซ่อมบารุงเครื่องบินทหารบกที่ ๓ กองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก จำนวน ๑ อัตรา


๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑.๑ บุคคลพลเรือนชาย และ ทหารกองหนุน หรือผู้ที่จบการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕ อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
๑.๒ เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่การแปลงสัญชาติ
๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๑.๔ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๑.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๑.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออก, ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการของหน่วยงานของรัฐเพราะมีความผิด หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง
๑.๘ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดทุกประเภท
๑.๙ งดรับ นายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการ
๑.๑๐ งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๑๑ สาหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงในการสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับการบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลัง

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครตามตำแหน่ง
๒.๑ ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตาแหน่งนายสิบประจำหมวด รับสมัครทั้งบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนหรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ – ๕ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ดี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
๒.๒ ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด นายสิบธุรการ เสมียนกองร้อย เสมียนส่งกาลัง รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุนหรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ – ๕ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ และสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ดี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
๒.๓ ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตาแหน่งพลขับ พลขับรถ พลขับรถยก รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ – ๕ เท่านั้น อายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า ขึ้นไปสามารถขับรถได้ดี และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบารุงยานพาหนะเบื้องต้น
๒.๔ สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นเรียกร้องสิทธิบรรจุตามที่ตนมีอยู่ไม่ได้

๓. หลักฐานประกอบในการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร (นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสาเนาเอกสาร จำนวน ๑ ชุด)
๓.๑ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๓.๒ หลักฐานการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือ ใบระเบียนแสดง ผลการศึกษา)
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ของ ผู้สมัคร, บิดา-มารดา
๓.๔ ใบสำคัญทหารกองหนุน เช่น ส.ด.๘, ส.ด.๙, ส.ด.๔๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง
๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๓ X ๔ ซม. จานวน ๒ รูป
๓.๖ ใบสาคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ(ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตร บิดา, มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
๓.๘ รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานและคุณสมบัติครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น
๓.๙ หลักฐานการสมัครถ้าปลอมแปลงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหากตรวจสอบพบในภายหลัง หน่วยจะยกเลิกหรือเพิกถอนการบรรจุ

๔. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
๔.๑ ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบกถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ –๑๕๓๐ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ โทร. ๐-๒๒๔๑-๐๙๕๙ และโทร.ทบ. ๙๔๕๑๐
๔.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓๐๐ ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๕. กาหนดการสอบคัดเลือก สอบคัดเลือกวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๕.๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
- เวลา ๐๗๓๐ - ๐๘๓๐ - ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ณ กองพันนักเรียนโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
- เวลา ๐๘๓๐ - ๐๙๐๐ - รับฟังการชี้แจง
- เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ - สอบภาคภาควิชาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
- เวลา ๑๐๒๐ - ๑๕๓๐ - สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
- ตำแหน่งนายสิบประจาหมวด เสมียนพิมพ์ดีด นายสิบธุรการ เสมียนกองร้อย เสมียนส่งกาลัง สอบภาคปฏิบัติ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
- ตำแหน่งพลขับ พลขับรถ และพลขับรถยก สอบภาคปฏิบัติ ณ สนามทดสอบขับรถยนต์ทหาร ขส.ทบ. โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
๕.๒ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ สอบภาคปฏิบัติ (ต่อ)

๖. วิชาที่ทาการสอบคัดเลือก
๖.๑ ตำแหน่งนายสิบประจาหมวด เสมียนพิมพ์ดีด นายสิบธุรการ เสมียนกองร้อย เสมียนส่งกาลัง
๖.๑.๑ สอบภาคทฤษฎีวิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น), ระเบียบงานสารบรรณ (ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๓๗) และความรู้ทั่วไป
๖.๑.๒ สอบสัมภาษณ์
๖.๑.๓ สอบภาคปฏิบัติ พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมMicrosoft Word Microsoft Excel (พิมพ์หนังสือราชการ หรือพิมพ์เอกสารอื่นๆ)
๖.๒ ตำแหน่งพลขับ พลขับรถ พลขับรถยก
๖.๒.๑ สอบภาคทฤษฎีวิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น), ความรู้ ในการขับขี่รถยนต์ และ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปรนนิบัติบารุงยานพาหนะ และความรู้ทั่วไป
๖.๒.๒ สอบสัมภาษณ์
๖.๒.๓ สอบภาคปฏิบัติ การขับรถยนต์

๗. การแต่งกาย แต่งกายชุดสุภาพ
๘. ระเบียบในการสอบให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบและหากผู้สมัครเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๕ นาที ตามข้อ ๕ จะให้หมดสิทธิ์ในการสอบ
๙. ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐ ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่