บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

มณฑลทหารบกที่ 22 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน

มณฑลทหารบกที่ ๒๒    มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  จำนวน๖  อัตรา   ดังนี้.-
๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร   
๑.๑ ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้า - ประปา แผนกยุทธโยธามณฑลทหารบกที่ ๒๒ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่ง  พลสารวัตร  หมวดสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ ๒๒ จำนวน ๑  อัตรา
๑.๓ ตำแหน่ง  เสมียน   แผนกพลาธิการ  มณฑลทหารบกที่ ๒๒   จำนวน  ๒   อัตรา 
๑.๔ ตำแหน่ง  พลขับรถ  แผนกส่งกำลังและบริการ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ-ประสงค์ จำนวน ๒ อัตรา

๒.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๒.๑ เป็นทหารกองหนุน  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  ถึงชั้นปีที่ ๕  มีอายุไม่เกิน  ๒๙  ปี  บริบูรณ์   (นับถึงวันสมัคร)
๒.๒ เป็นบุคคลพลเรือน  หากผ่านการตรวจเลือกแล้ว  ผลการตรวจเลือกจะต้อง ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ ๑ และต้องมีความสูง ตั้งแต่ ๑๕๐ ซ.ม. ขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ซ.ม. ขึ้นไป  ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้   หากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การเข้ารับการตรวจเลือก  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ ๒ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๗ และมีความสูงอย่างต่ำ ๑๖๐ ซ.ม. ขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ ซ.ม. และมีอายุ ตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๒๙ ปี บริบูรณ์  งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด  พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๕  ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ  ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗   
๒.๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   สมบูรณ์  และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๔ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการเข้ารับราชการ     
๒.๕ ผู้สมัคร,บิดา และมารดา  มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร   หรือนายทหารประทวน    ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว     มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย  โดยกำเนิดก็ได้
๒.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒.๗ ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา     โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท ยกเว้นในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ สำหรับผู้ที่มีประวัติกระทำความผิดอาญา  และไม่แจ้งต่อกรรมการรับสมัครตามความเป็นจริง  เมื่อตรวจพบภายหลังจะระงับการบรรจุเข้ารับราชการ
๒.๘ ผู้สมัครจะต้องผ่านการรับรองผลจากแพทย์ทหารประจำการว่า    ไม่มีเชื้อเอดส์   และยาเสพติดให้โทษ
๒.๙ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา  และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ  และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง  เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง  กองทัพบกจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ       อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ภายหลัง    ดังนั้น  มณฑลทหารบกที่ ๒๒   จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ  หรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุ

๓.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    ผู้มีความประสงค์จะสมัครในตำแหน่งใด  จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้.-
๓.๑ ตำแหน่ง   ช่างไฟฟ้าประปา 
๓.๑.๑ เป็นทหารกองหนุน  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ๓  ถึงชั้น
ปีที่  ๕  และบุคคลพลเรือนชาย  มีอายุ ๑๘  ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๙ ปี บริบูรณ์   
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช )  สาขาวิชา  ช่างไฟฟ้า ,ไฟฟ้ากำลัง  และอิเล็คทรอนิกส์    
๓.๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น    สามารถติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าเบื้องต้นได้ดี     
๓.๒ ตำแหน่ง   พลสารวัตร   
๓.๒.๑ เป็นทหารกองหนุน  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้น
ปีที่  ๕  มีอายุ  ๑๘  ปี  บริบูรณ์ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๙ ปี  บริบูรณ์
๓.๒.๒ มีความสูง   ตั้งแต่   ๑๖๘  เซนติเมตร   ขึ้นไป
๓.๒.๓ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๓.๒.๔ มีความรู้เกี่ยวกับวิชาทหารสารวัตร   และกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป
๓.๓ ตำแหน่ง    เสมียน
๓.๓.๑ เป็นทหารกองหนุน   หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๓ถึงชั้นปีที่  ๕  มีอายุ  ๑๘  ปี  บริบูรณ์ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๙  ปี บริบูรณ์
๓.๓.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๓.๓.๓ มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ        และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   สามารถพิมพ์งานเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
๓.๔ ตำแหน่ง    พลขับรถ   
๓.๔.๑ เป็นทหารกองหนุน  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่  ๕  มีอายุ  ๒๒ ปี  บริบูรณ์ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๙  ปี บริบูรณ์   
๓.๔.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   หรือเทียบเท่าขึ้นไป   และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
๓.๔.๓ สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  จากกรมการขนส่งทางบก
๓.๕ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้    หากสอบคัดเลือกได้แล้ว  จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น  เรียกร้องสิทธิบรรจุตามที่ตนมีอยู่ไม่ได้

๔.หลักฐานประกอบในการสมัคร       ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร  โดยนำฉบับตัวจริงมาแสดง  และถ่ายสำเนาเอกสาร  จำนวนอย่างละ  ๑  ชุด  ดังนี้.-
๔.๑ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน  ตามหลักสูตรที่กำหนด
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา  และมารดา
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรง  แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน )  ขนาด   ๑   นิ้ว   จำนวน    ๒    รูป
๔.๕ ใบสำคัญความเห็นแพทย์  จากแพทย์ทหารประจำการ (แบบ ทบ.๔๖๖-๖๒๐)  พร้อมผลการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์   และยาเสพติดให้โทษ   ใบสำคัญความเห็นของแพทย์จะต้องระบุว่า   ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร”  (ตรวจที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ )  จะใช้เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว
๔.๖ ผู้ที่เคยรับราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างเอกชนมาก่อน  ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา  หรือนายจ้างไปแสดงด้วย    
๔.๗ หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรสของ บิดา  มารดา  ใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา  ( ถ้ามี )

๕.เอกสารทางทหาร
๕.๑ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ       ใช้ประวัติทหารบก  (ทบ.๑๐๐–๐๗๕) หรือจากเหล่าทัพอื่น,หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด,ใบ สด.๓,ใบ สด.๘  ซึ่งได้รับรองจากสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร
๕.๒ ทหารกองหนุนซึ่งสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๓  และชั้นปีที่ ๕   ใช้ใบ สด.๓,สด.๘  ซึ่งได้รับการรับรองจากสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร,หนังสือรับรองความประพฤติ  จาก  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ว่า สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  หรือชั้นปีที่ ๕    และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารจาก  กรมการรักษาดินแดน,หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง  หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๕.๓ สำหรับบุคคลพลเรือน  จะต้องมีหนังสือสำคัญ สด.๙  และ สด.๔๓  มาแสดง
.กำหนด  วัน  เวลา   และสถานที่รับสมัคร
๖.๑ รับสมัคร   ตั้งแต่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   ถึง  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔   ณ  กองกำลังพล    มณฑลทหารบกที่ ๒๒   ค่ายสรรพสิทธิประสงค์   อำเภอวารินชำราบ    จังหวัดอุบลราชธานี   ในวันและเวลาราชการ
๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ  ในวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔   ณ หน้าห้องกองกำลังพล   มณฑลทหารบกที่ ๒๒   ค่ายสรรพสิทธิประสงค์   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี   และในเว็บไซต์ของ   มณฑลทหารบกที่  ๒๒  (www.22circle.com)
๗.กำหนด  วัน  เวลา   การสอบคัดเลือก  
๗.๑ สอบคัดเลือก ฯ   ในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ณ  มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรรพสิทธิประสงค์   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี    ดังนี้.-
-เวลา  ๐๖๓๐ - ๐๗๐๐  รายงานตัว  ณ  สนามทดสอบร่างกาย  หน้ากองร้อย   มณฑลทหารบกที่  ๒๒
-เวลา  ๐๗๐๐ - ๐๘๓๐  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   ( ดันพื้น, ลุกนั่ง,วิ่งระยะทาง  ๒ กม. )  ตามหลักเกณฑ์ของกองทัพบก  (ตามเกณฑ์อายุ)  ณ สนามทดสอบร่างกาย  หน้ากองร้อย   มณฑลทหารบกที่ ๒๒  
-เวลา  ๐๙๐๐-๑๒๐๐  สอบภาควิชาการ  ณ  สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิ-ประสงค์
-เวลา  ๑๓๓๐-๑๖๐๐  สอบภาคปฏิบัติ  ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้า-ประปา , เสมียน  และ พลขับรถ   ดังนี้.- 
ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้า-ประปา    ทดสอบการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าเบื้องต้น  ณ  อาคารคลัง  สป.๒ - ๔   แผนกยุทธโยธา  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ตำแหน่ง  เสมียน  ทดสอบพิมพ์งานเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรม   Word ,Eacel  ณ  ห้องศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจำการ  (ศปนก.)  แผนกประวัติและบำเหน็จบำนาญ  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์                  
ตำแหน่ง  พลขับรถ ทดสอบขับรถยนต์  ณ บริเวณศาลาไทย ลานอเนกประสงค์  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
๗.๒ สอบสัมภาษณ์   ในวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๔ เวลา  ๐๘๓๐-๑๒๐๐  ณ ห้องรับรอง  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
๘.เกณฑ์การสอบ   และการคิดคะแนน   แต่ละตำแหน่งมีคะแนนสอบ จำนวน ๑๐๐  คะแนน
๘.๑ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง    ช่างไฟฟ้า-ประปา
๘.๑.๑ การสอบภาควิชาการ( ๘๐ คะแนน )
-วิชาความรู้ทั่วไป  (ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี )  ๑๕  คะแนน 
-วิชาภาษาไทย  (ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย)๑๕  คะแนน
-วิชาแบบธรรมเนียมทหาร  (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา,เครื่องแบบทหารบก) ๒๐คะแนน
-วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง + การสอบภาคปฎิบัติ     ๓๐  คะแนน
-สอบวิชา  ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น                   ๑๕  คะแนน
สอบภาคปฏิบัติ    (ทดสอบการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าเบื้องต้น)๑๕  คะแนน
๘.๑.๒ การทดสอบร่างกาย                                        ๑๐  คะแนน
๘.๑.๓ การสอบสัมภาษณ์                                         ๑๐  คะแนน
๘.๒ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง    พลสารวัตร    
๘.๒.๑ การสอบภาควิชาการ       ( ๘๐ คะแนน )
-วิชาความรู้ทั่วไป(ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี)๑๕  คะแนน
-วิชาภาษาไทย (ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย) ๑๕  คะแนน
-วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา,เครื่องแบบทหารบก) ๒๐  คะแนน
-วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง   (วิชาทหารสารวัตร,กฎหมายทั่วไป )๓๐  คะแนน
๘.๒.๒ การทดสอบร่างกาย                                          ๑๐  คะแนน
๘.๒.๓ การสอบสัมภาษณ์                                            ๑๐  คะแนน
๘.๓ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง     เสมียน   
๘.๓.๑ การสอบภาควิชาการ    ( ๘๐ คะแนน )      
-วิชาความรู้ทั่วไป   (ข่าว  การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี) ๑๕  คะแนน 
-วิชาภาษาไทย  (ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย) ๑๕  คะแนน
-วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา,เครื่องแบบทหารบก)  ๒๐  คะแนน
-วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง  + การสอบภาคปฎิบัติ ๓๐  คะแนน
ดังนี้.-
-สอบวิชา  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑๕  คะแนน
-สอบภาคปฏิบัติ    (ทดสอบพิมพ์งานเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Microsoft  Word , Excel ) ๑๕  คะแนน
๘.๓.๒ การทดสอบร่างกาย ๑๐  คะแนน
๘.๓.๓ การสอบสัมภาษณ์  ๑๐  คะแนน
๘.๔ ผู้สมัครสอบตำแหน่ง     พลขับรถ   
๘.๔.๑ ขั้นที่ ๑  การสอบภาควิชาการ( ๘๐ คะแนน )                                 
-วิชาความรู้ทั่วไป(ข่าว  การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี )๑๕   คะแนน 
-วิชาภาษาไทย  (ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย) ๑๕   คะแนน
-วิชาแบบธรรมเนียมทหาร  (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา,เครื่องแบบทหารบก) ๒๐   คะแนน
-วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง  + การสอบภาคปฎิบัติ   ๓๐   คะแนน
-สอบวิชา กฎจราจร และความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ๑๕   คะแนน
-สอบภาคปฏิบัติ    (ทดสอบขับรถยนต์)                  ๑๕   คะแนน
๘.๔.๒ การทดสอบร่างกาย                                     ๑๐   คะแนน
๘.๔.๓ การสอบสัมภาษณ์                                       ๑๐   คะแนน
๘.๔.๔ ขั้นที่ ๒   ผู้ที่ผ่านการทดสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑  หน่วยจะนำตัวไปทดสอบขับรถยนต์  เพื่อขอมีใบอนุญาตพิเศษสำหรับรถยนต์ทหารที่ กรมการขนส่งทหารบก (หากบุคคลใดไม่ผ่านการทดสอบ  จะไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้   หน่วยจะดำเนินการบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทน)
๘.๕ หากปรากฏว่าผลการสอบคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากัน  จะพิจารณาคะแนนวิชาเฉพาะตำแหน่ง  เป็นเกณฑ์ตัดสินในการจัดลำดับที่ และหากคะแนนวิชาเฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการ
๘.๖ สำหรับการจัดลำดับผู้เข้ารับการทดสอบเป็นอะไหล่ในลำดับต่าง ๆ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการ
๙.สำหรับกรณีที่ผู้สมัครเป็นทายาทของข้าราชการทหาร  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ   สังกัดกองทัพบก  จะได้รับคะแนนเพิ่มดังนี้.- 
๙.๑ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ    และได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ   จำนวน    ๑๐   คะแนน     ใน    ๑๐๐   คะแนน
๙.๒ พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ  จากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ   จำนวน   ๑๐  คะแนน   ใน   ๑๐๐   คะแนน          
๙.๓ ที่รับราชการในกองทัพบกหรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อนเว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการ  เนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่  จำนวน ๒ คะแนน ใน  ๑๐๐  คะแนน
๑๐.ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อ   จะได้รับการเพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว
๑๑.ระเบียบการสอบ    ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน   หรือบัตรอื่น ๆ  ที่ทางราชการ
ออกให้  แสดงต่อกรรมการสอบในวันสอบทุกวิชา และหากผู้สมัครเข้าสอบช้ากว่า ๑๕ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๑๒.การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ให้นำชุดกีฬามาด้วย
๑๓.ประกาศผลการสอบคัดเลือก   จะปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  เมื่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๒  ได้อนุมัติตัวบุคคลแล้ว  ณ  หน้าห้องกองกำลังพล  มณฑลทหารบกที่ ๒๒
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี   และในเว็บไซต์ของ  มณฑลทหารบกที่  ๒๒  ( www.22circle.com )
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่