บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัคร 2 หลักสูตร

1.การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2555
หมายเหต   นักเรียนพยาบาลกองทัพบก รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น จำนวนที่รับเข้าศึกษา  80 คน ( ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน )

2.การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครทางไปรษณีย์และที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกโดยตรง จำนวนที่รับเข้าศึกษา จำนวน 100 คน

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2555
1. การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร 
1.1 การประชาสัมพันธ์ระเบียบการ และใบสมัครใน www.rtanc.ac.th

2. การรับสมัคร สมัครทางเว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก www.rtanc.ac.th
จ.2 ม.ค.55 - พฤ.5 เม.ย.55 ค่าสมัคร 350 บาท

3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ พฤ. 19 เม.ย.55 10.00 น. เป็นต้นไป อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th

4. การทดสอบบุคลิกภาพ จ.23 เม.ย.55 0900-1600 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การทดสอบ Aptitude 07.00-09.00 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก

5. การตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (วิ่งระยะทาง 2 กม. ภายในระยะเวลาท่กำหนด ) อ.24 เม.ย.55 07.30-15.00 อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

6. การสอบสัมภาษณ์ ศ.27 เม.ย.55 07.30-16.00 อาคารกองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
7. การประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th อ.1 พ.ค.55 10.00 เป็นต้นไป อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

8. การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก พฤ.3 พ.ค.55
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก( บุคคลจริง ) 08.00-12.00 อาคารกองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 8.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก(บุคลลสำรอง )13.00-16.00 อาคารกองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

9. การปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพัก พฤ.31 พ.ค.55 08.00 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

10. เปิดการศึกษา อ.5 มิ.ย.55 08.30-12.00 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่
---------------------------------------------------------------
2.กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 31

1. การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร 
1.1 Download ระเบียบการและใบสมัคร จ.2 ม.ค.55 เป็นต้นไป www.rtanc.ac.th
1.2 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ จ.2 ม.ค.55 - จ.9 เม.ย.55 ราคาชุดละ 150 บาท/ชุด โดยธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ดุสิต ในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่อยู่ 317/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ( ซื้อใบสมัคร )
1.3 ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จ.2 ม.ค.55 - ศ.27 เม.ย.55 09.00-16.00 ราคาชุดละ 120 บาท/ชุด วันราชการ ที่อาคารกองอำนวยการชั้น 2 วันหยุดราชการ ที่อาคารสโมสรนักรียน

2. การรับสมัคร
2.1 สมัครทางเว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาล จ.2 ม.ค.55 - พฤ.26 เม.ย.55 ค่าสมัคร 350 บาท(โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ) กองทัพบก www.rtanc.ac.th
2.2 สมัครทางไปรษณีย์ จ.2 ม.ค.55 - พฤ.19 เม.ย.55 ค่าสมัคร 200 บาท สำหรับผู้ที่สั่งซื้อระเบียบการฯ ( นับวันประทับตราไปรษณีย์) ค่าสมัคร 350 บาท สำหรับผู้ที่ Download ระเบียบการฯ โดยธนาณัติเงินค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่อยู่ 317/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุเทพฯ 10400 ( สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ )
2.3 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จ.2 ม.ค.55 - ศ.27 เม.ย.55 09.00-16.00 ที่อาคารกองอำนวยการชั้น 1 ค่าสมัคร 200 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อระเบียบการฯ หรือ ค่าสมัคร350 บาท สำหรับผู้ที่ Download ระเบียบการฯ

3.การทดสอบภาควิชาการ พฤ. 10 พ.ค.55 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
3.1คณิตศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศาสตร์ 0900-1200 หรือห้องสอบที่กำหนดโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครฯทราบทาง www.rtanc.ac.th
3.2 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ1300-1600

4.ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพและสัมภาษณ์ จ. 14 พ.ค.55 1000 เป็นต้นไป อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ บกเว็บไซต์ www.rtanc.ac.thทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2354-7842

5 การทดสอบบุคลิกภาพ พ.16 พ.ค.55 0730-1600 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

6 การสอบสัมภาษณ์ อ.22 พ.ค.55 อาคารกองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

7 การประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ ศ.25 พ.ค.55 1000 เป็นต้นไป อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2354-7842 (รับเอกสารการทำสัญญาฯ)

8 การปฐมนิเทศและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนฯ อ.29 พ.ค.55 0800-1600 อาคารกองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

9 พิธีเปิดการศึกษา อ.5 มิ.ย.55 0800 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การแต่งกาย ตามระเบียบที่ทางวิทยาลัยพยาบาล กองทัพบกกำหนด
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่