Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

มทบ.24 เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็น พลอาสาสมัคร จำนวน 7 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 3 อัตรา
 • ผู้คุม กองเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 3 อัตรา
 • พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชายอายุ 18 -  30 ปีบริบูรณ์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพลสารวัตร ผู้คุม
ความสูง 168 ซม.ขึ้นไป ทหารกองหนุนประเภทที่ 1
การศึกษาชั้น ม.ต้น(ม.3)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพลดุริยางค์
ความสูง 160 ซม.ขึ้นไป ทหารกองหนุนประเภทที่ 1
การศึกษาชั้น ม.ต้น(ม.3)
กำหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. ถึง 5 เม.ย. 2562 ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้องสมุด กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดร จังหวัดอุดรธานีที่มาข้อมูลข่าวสาร มณฑลทหารบกที่ 24


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 54 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 54 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

สมัครทางเว็บไซต์
https://opsd.thaijobjob.com/ หรือ
http://opsd.mod.go.th/ หัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 2261397

ที่มาข้อมูลข่าวสาร เพจสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล(ศตก) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนประเภทที่ 1 และ พลอาสาสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ใน ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย สากล จำนวน 15 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นายสิบโจมตี ชุดโจมตี แผนก ปฏิบัติการพิเศษ 10 อัตรา
 • พลซุ่มยิง ชุดซุ่มยิง แผนก ปฏิบัติการพิเศษ 4 อัตรา
 • พลยิงสนับสนุน แผนก ปฏิบัติการพิเศษ 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้รับสมัครโดยสังเขป
 • เพศชาย ทหารกองหนุนประเภท 1 พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพราน
 • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (พลอาสาสมัคร อายุไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์)
 • สูงไม่ตำ่กว่า 165 ซม.
 • การศึกษา ม.6  หรือเทียบเท่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 • สำเร็จหลักสูตรส่งทางอากาศ
 • หากสำเร็จหลักสูตรจู่โจมหรือรบพิเศษจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
กำหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น.ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล(ศตก) ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล http://ctoc.rtarf.mi.th/index.htm

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • เสมียน จำนวน 2 อัตรา (ชกท.111, 113, 311, 710, 711, 712, 716, 760, 768, 940, 941, 990)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • ต้องเป็น ทหารกองหนุน / บุคคลพลเรือน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษจำคุก
 • เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 •  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ
 • คุณวุฒิทางการศึกษา : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 เม.ย. 62
สถานที่รับสมัคร กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000โทร 055-241-842 หรือ 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73322

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้เข้ารับการบรรจุ จะต้องไปปฏิบัติงานอยู่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัคร ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ(อัตราสิบเอก) จำนวน 11 อัตรา


กองพลทหารราบที่ 15 นายทหารประทวนอัตราสิบเอก จำนวน 11 อัตรา
ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

 • เสมียนพิมพ์ดีด  จำนวน 1 อัตรา
 • เสมียนส่งกำลัง  จำนวน 1 อัตรา
 • เสมียนกองร้อย  จำนวน 1 อัตรา
 • เสมียนงบประมาณ  จำนวน 1 อัตรา
 • พลขับ  จำนวน 6 อัตรา
 • นายสิบห้องล้างภาพ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้รับสมัครโดยสังเขป
เป็นเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วต้องมีความสูง 155 ซม. รอบออก 76/79 ซม.)
นายสิบกองหนุน จ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุต้องปฏิบัติงานสังกัด พล.ร.15 อย่างน้อย 7 ปี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เสมียนพิมพ์ดีด  เสมียนส่งกำลัง  เสมียนกองร้อย  
 • ทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • การศึกษา ม.ปลายหรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
เสมียนงบประมาณ
 • ทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • การศึกษาปวช.สาชาบัญชีเท่านั้น
 • มีความรู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
พลขับ
 • ทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • การศึกษา ม.ต้นหรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถ
นายสิบห้องล้างภาพ 
 • ทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • การศึกษา ปวช.สาขาวิจิตรศิลป์เท่านั้น
 • มีความรู้ด้านการถ่ายภาพ และล้างภาพ พิม์ภาพ
 • มีความรู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รับสมัครตั้งแต่ 25 มี.ค.62  ถึง 10 เม.ย. 62
สถานที่รับสมัคร ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โทร 073-424021 หรือ 094-950-1265
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองพลทหารราบที่ 15  https://www.facebook.com/infdiv15/

อ่านอย่างไรให้จำ ให้มันเข้าสมองเพื่อสอบ ตอนที่ 1

เตรียมตัวเองเพื่อการอ่านและจดจำ(เน้นหาอาจมีคำที่อ่านแล้วระคายหู ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลย)
ตำราเหมือนยาขมแต่ไม่อ่านวันนี้ก็ไม่ถึงจุดหมายในวันหน้า เพราะชีวิตไม่ได้มีแต่การสอบอย่างเดียว ต่อไปในชีวิตการทำงานการอ่านคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราดำเนินงาน หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นลุ่ล่วงได้ด้วยดี
รู้อย่างนี้เรามาหาวิธีกลืนยาขมเม็ดนี้ไปด้วยกัน

1.อย่าคิดว่าหนังสือ คือ ยาขมทำใจให้สนุก รู้ว่าเป้าหมายการอ่านเนื้อหาคืออันใด ถามตัวเองว่า “ ทำไมตูต้องอ่านตำราเล่มนี้ฟะ” หรือ “สูจะเอาอะไรจากตำราเล่มนี้ไปใช้ไปสอบ หรือตอบโจทย์อะไรในชีวิตของสูกันแน่” "ตำราเล่มนี้เพื่ออนาคตสูเอง" ด้วยการมีจุดประสงค์กำหนดจุดยืนว่าสูจะเอาอย่างไรกันแน่อ่านมันไปทำเพื่ออะไร อ่านเพื่อเอามัน เอาความรู้ไปสอบ เอาไปโม้หรือแก้ปัญหาในหน้าที่การงานของสูทั้งหลาย

2.ทำความคุ้นเคยกับหัวข้อ ทำความคุ้นเคยกับหัวข้อโดยทำการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ยิ่งสูเข้าใจและรู้เกี่ยวกับหัวข้อใดมากเท่าใดก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างความสัมพันธ์และจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น
ตัวอย่าง เช่น หากสูกำลังอ่านเกี่ยวกับศาสนาอิสลามให้พิมพ์“ อิสลาม” ในเครื่องมือค้นหาของสูไม่ว่าจะเฮียกู๋ ยาฮู จากนั้นคลิกที่บทความตัวอย่าง เช่น บทความ Wikipedia และอ่านทำความคุ้นเคยดูซะ กับหลักการพื้นฐานของศาสนาอิสลาม

3.สำรวจเนื้อหาทั้งหมดก่อนที่จะอ่านเนื้อหา อ่านที่มันสนุกสนใจที่สุด ให้จดหัวข้อ ส่วนหัวรูปภาพตารางคำย่อแผนภูมิและย่อหน้า มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลสำคัญที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของสูในการอ่านเนื้อหา (อันไหนยากน่าเบื่อไว้อ่านสุดท้าย แต่ต้องอ่านอยู่ดี) มายด์แมบทำบ้างก็ดีแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไง

การตัดเนื้อหาทำให้เพื่อให้มุ่งเน้นสำคัญและช่วยให้สูกำหนดภาพเนื้อหาที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจะทำให้จดจำข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้น

4.อ่านในส่วนสั้น ๆ การอ่านเมื่อสูเจ้าไม่สามารถโฟกัสสมาธิไปกับการอ่านนานๆได้ ดังนั้นเพื่อให้โฟกัสการอ่านได้สูงสุด ควรแบ่งการอ่านเป็นช่วงสั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น อ่านเฉพาะส่วนหรืออ่านเพียงครั้งละ 10 ถึง 15 นาที หลังจากอ่านหัวข้อแล้วอ่านสิ่งที่สูเพิ่งอ่านในใจ

เพิ่มความอดทนในการอ่านโดยเพิ่มจำนวนเวลาที่สูต้องอ่านในแต่ละวันหรือทุกสัปดาห์ ตัวอย่าง เช่น หากสูอ่านสั้น ๆ ประมาณ 10 ถึง 15 นาทีหนึ่งสัปดาห์ให้อ่านเพิ่มเป็นประมาณ 20 ถึง 25 นาทีในสัปดาห์หน้า

ยังๆยังไม่จบยังเหลือตอนที่ 2 กับคัมภีร์สู่ความสำเร็จในการอ่านและจดจำ

แปลและดัดแปลงจากบทความ https://www.wikihow.com/Remember-What-You-Read
โดยแอดมิน @Armyetc

วิธีทำลายชีวิตลูกด้วยมือท่านเอง ( โดยไม่รู้ตัว )

ภาพจาก facebook.com/nieceandnimmom/
ผ่านไปดู Pantip และกับข่าวในสังคมทุกวันเรื่องลูก เรื่องครอบครัวกับการเลี้ยงดู กับวลี"ลูกฉันเป็นคนดี" ที่ได้ยินผ่านสื่อหรือโซเชียลบ่อยครั้งหรือตามที่คนสมัยก่อนมักกล่าวไว้คือ "พ่อแม่รักแกฉัน" คุณกำลังทำอย่างนั้นหรือเปล่า แอดมินก็ต้องหันมาเช็คเหมือนกันว่า ผมได้ทำอย่างนั้นกับลูกสาวทั้งสองคนแบบนั้นหรือเปล่า ลองมาเช็คแล้วปรับกันดูนะครับ

โดยครูนพพร. อินสว่าง (ลูกสองครับ)

1.นำความฝันของตนเองมาตั้งเป้าหมายให้ลูก จนบางครั้งลืมมองความฝันของลูกว่าอยากเป็นอะไร ( แต่ถ้าเรากับลูกฝันเหมือนกันก็สนับสนุนกันไปให้เต็มเหนี่ยว)

2.เปรียบเทียบลูกตัวเองกับลูกชาวบ้านเสมอ ทั้งๆที่จริงๆแล้วเด็กทุกคนมีดีในตัวเองทุกคน

3.สร้างแรงกดดันในการเรียนและยัดเยียดห้องเรียนอัจฉริยะให้

4.ปกป้องลูกจากอุปสรรคและปัญหาทุกอย่างในชีวิต โดยลืมนึกว่าเราไม่ได้มีอายุถึง 200 ปี

5.ขโมยเวลาที่มีค่าในการเรียนรู้ชีวิตของลูก เพื่อไปเรียนกวดวิชาอย่างบ้าคลั่ง โดยเชื่อว่าจะสามารถสร้างอนาคตให้ลูกได้

6.มองสิ่งที่ลูกชอบหรือถนัดเป็นสิ่งไร้สาระ ไม่มีคุณค่า
ภาพจาก facebook.com/nieceandnimmom/


7.มีความเชื่อเสมอว่าการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนดังๆได้ จะทำให้ลูกมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น( เด็กที่เรียนจบจากโรงเรียนวัดแต่มีทักษะการเรียนรู้และเป็นคนดีก็ประสบความ สำเร็จได้ครับ)

8.ตีกรอบความคิดเรื่องอาชีพว่า หมอ วิศวะ ตำรวจ ครู ทหารและอาชีพข้าราขการต่างๆ คืออาชีพที่ดีที่สุด มั่นคงที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุดถ้าเป็นได้ จนลืมมองอาชีพในโลกว่ายังมีอาชีพอีกมากมายที่สามารถประสบความสำเร็จได้ ( เด็กไทยเองหลายๆคนพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่เรียนไม่จบด้วยซ้ำ )

9.เข้าใจว่าเกรดหรือผลการเรียนคือใบเบิกทางสู่ความสำเร็จ ในการทำงาน แต่จริงๆแล้วความสำเร็จจริงๆวัดจากทักษะในการทำงานจริงๆต่างหาก
...ต่อให้ได้เกียรตินิยม ทำงานไปหกเดือนแล้วผลงานห่วย เข้ากับใครไม่ได้ เขาก็ไม่จ้างครับ
...มันมีอะไรที่มากกว่าแค่เกรดครับ ที่จะมาการันตีความสำเร็จ หรือแค่ใบปริญญา

10.เชื่อเสมอว่าสิ่งที่ลูกทำถูกต้องที่สุด ทุกคนที่มีปัญหากับลูกเลวหมด ให้ท้ายลูกเสมอ

11.(เพิ่มให้) สร้างค่านิยมว่าความสำเร็จในชีวิตวัดที่การยกระดับฐานะทางการเงิน โดยไม่สอนให้ลูก ยกระดับจิตใจคุณธรรม เสียสละและแบ่งปัน

ป.ล. อย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้ แต่ลองอ่านดูครับ
...ชีวิตเป็นของลูก ไม่ใช่ของเราครับ

บทความโดย

ครูนพพร. อินสว่าง ( ไม่น่ายุ่งเลยเรา ลูกใครเขาก็ดูเองเนอะ )

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) รับสมัครสอบบุคคลภายนอกวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 125 อัตรา

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวนที่รับสมัคร 125 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติโดยสังเขป
กลุ่มงานเทคนิค
1. ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและหน้าที่พนักงานวิทยุ จำนวน 90 อัตรา
รับเพศชายหรือเพศหญิง
อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
รับวุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม

2. ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องพิวเตอร์ จำนวน 15 อัตรา
รับเพศชายหรือเพศหญิง
อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
รับวุฒิ ปวช. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์

3. ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 20 อัตรา
รับเพศชาย
อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขา
ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์

** ชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. หญิงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
** ต้องไม่มีภาระทางทหาร
ดูรายละเอียดการรับสมัคร
เลือกที่นั่งสอบข้อเขียนไม่ได้

รับสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม.ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. -1 เม.ย. 62 เว็บไซต์ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.policeadmission.org

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) อาคาร 8 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติโทรศัพท์ 0 2205 1526

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน) รายละเอียดดังต่อไปนี้

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ดังนี้
2.1 เจ้าหน้าที่กฎหมาย สังกัด CLD (จำนวน 2 อัตรา) รายละเอียดคลิก
2.2 เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ สังกัด SSD (จำนวน 2 อัตรา) รายละเอียดคลิก
2.3 เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ (ประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี) สังกัด SPB (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก
2.4 เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ (ประสบการณ์ทำงานรวม 1 ปี) สังกัด SPB (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก
2.5 เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สังกัด SQM (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก
2.6 เลขานุการ สังกัด CSD (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก
2.7 เจ้าหน้าที่บัญชี สังกัด AAC (ประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี) (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก
2.8 เจ้าหน้าที่บัญชี สังกัด AAC (ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี) (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก
2.9 เจ้าหน้าที่จัดหา สังกัด APC (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก

3. กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 รายละเอียดคลิก

4. การยื่นใบสมัคร : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (File Word) ได้ที่หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (FilePDF) รายละเอียดคลิก

ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

4.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

4.2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นสำคัญ

หมายเหตุ **(กรณีผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครสแกนสำเนาเอกสารผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th ก่อนเพื่อป้องกันเอกสารสมัครงานมาถึง สทป.ล่าช้า)**

4.3ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบภาคทฤษฎี

5. เอกสารประกอบการสมัคร

5.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
5.3 สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
5.4 สลิปเงินเดือนฉบับจริง หรือหนังสือรับรองเงินเดือนโดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจริงในปัจจุบัน
5.5 สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)
5.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
5.7 สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร (ถ้ามี)
5.8 อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

6. ขั้นตอนการคัดเลือก

6.1 คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงในใบสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี

6.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎีต้องทำการทดสอบ 3รายวิชา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่, ความรู้ภาษาอังกฤษ, ความรู้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน โดยผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา

6.3 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องเข้าทดสอบทางจิตวิทยา หากผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบจิตวิทยาหรือทดสอบทางจิตวิทยาไม่ผ่าน สถาบันจะไม่รับบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในทุกกรณี

6.4 ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีและคะแนนการสัมภาษณ์ เกินกว่าร้อยละ 60ของคะแนนสอบทั้งหมด รวมทั้งผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

หากตำแหน่งงานใดมีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีคะแนนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบ และผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นบัญชีอาจได้รับการบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่เหมาสะม

6.5 ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี หรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัทชู) ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

7. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามด้านและระดับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานและไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์สอบ ยกเลิกสัญญาทดลองงาน หรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี

8. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โทร. 02-980-6688 ต่อ 2843,1133 email : recruitment@dti.or.th

ฐานทัพเรือกรุงเทพ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • กลุ่มงานเทคนิคตำแหน่ง นักดนตรีไทย หมวดดนตรีไทย แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  จำนวน 1 อัตรา
 • กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง นักร้อง หมวดขับร้องและการแสดง แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง นักดนตรีไทย
 • เพศหญิง การศึกษา ปวช.
 • อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
 • บรรเลงดนตรีไทยประเภทเครื่องสายได้ทุกชนิด
 • ฝึกซ้อมฝึกสอนดนตรีไทยได้
 • ปรนนิบัติบำรุงเครื่องดนตรีไทยได้
กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง นักร้อง
 • เพศหญิง การศึกษา ม.3
 • อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
 • ขับร้องเดี่ยว เพลงไทย เพลงสากล ร่วมวงดนตรีได้
 • ปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะดนตรีร่วมวงได้
 • รำหรือฟ้อน ขับร้องหมู่ประสานเสรียง

รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 - 26 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่แผนกธุรการ  กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือ เลขที่ 2 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2475 5650
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562


ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ กบร.กร.(หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 2. กลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งต่างๆดังนี้
 • พนักงานคอมพิวเตอร์ กบร.กร. (ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างกลโรงงาน กบร.กร. (ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน กบร.กร.  (ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างอากาศยาน กบร.กร.  (ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขป
กลุ่มงานบริการ
 • เพศหญิง การศึกษา ม.ต้นหรือเทียบเท่า
 • ส่วนสูง 160 ซม. อายุไม่เกิน 35 ปี
กลุ่มงานเทคนิค 
ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์

 • เพศชาย/หญิง การศึกษา ปวช.หรือสูงกว่า
 • เพศชายส่วนสูง 165 ซม. และเพศหญิงส่วนสูง 160 ซม.

ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน ช่างโครงสร้างอากาศยาน

 • เพศชาย/หญิง การศึกษา ปวช.หรือสูงกว่า
 • เพศชายส่วนสูง 165 ซม. และเพศหญิงส่วนสูง 160 ซม.

รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 - 29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่แผนกบัญชีพล กองกำลังพล กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  ต.พลา อ.พลา จ.ระยอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 3824 5666  โทรภายใน ทร.35014
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ http://www.thaiflynavy.org/fly/

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชายคุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นเพศชาย สัญชาติไทย

2. เป็นบุคคลที่มีอายุ 18-30 ปี
3. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา ม.6 ขึ้นไป
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือ สำเร็จการศึก นศท.ชั้นปีที่  3

 ประกาศรับสมัคร กรมทหารพรานที่ 47

ใบสมัคร

หลักฐานในการรับสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร บิดา มารดา 2 ฉบับ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา มารดา 2 ฉบับ

 • สำเนาใบวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

 • สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.9 สด.8 สด.43(อย่างใดอย่างหนึ่ง) 2 ฉบับ

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

 • ใบสำคัญความเห็นแพทย์ จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น 


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มี.ค.62
รับสมัครทางไปรษณีย์ และด้วยตนเอง กรมทหารพรานที่ 47 บ้านสะปาเราะ หมู่ที่ 5  ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 073-291406 

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562


กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นายทหารประทวนชาย 40 อัตรา
 • นายทหารประทวนหญิง 30 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
 • อายุ 18 - 30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2532-2544)
 • สูง 160 ซม.ขึ้นไป รอบอก 76/79 ซม.
 • ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น
 • งดรับผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 62
คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
 • อายุ 18 - 30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2532-2544)
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และสูง 150 ซม.ขึ้นไป
การศึกษา จบ ปวช.สายพาณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัครใช้วุฒิ ปวช.เท่านั้น
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2-5 เม.ย.62 ในเวลาราชการ และเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบจำนวน 130 บาท
ที่โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
ติดต่อสอบถามได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก โทร 02-2977624 ในเวลาราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ช่างประณีตศิลป์ จํานวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18-30 ปีบริบูรณ์ 
 • สำเร็จการศึกษา ปวช.ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบวิจิตรศิลป์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑณศิลป และสถาปัตยกรรม
ประเภทชาย
 • ไม่รับบุคคลพลเรือนที่ต้องเข้าการตรวจเลือกทหารหรือผ่อนผัน
 • ผ่านการตรวจเลือกแล้วต้องเป็นคนจำพวก 1 สูง 150 ซม. รอบอก 76/79 ซม.ขึ้นไป
 • อายุไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกต้องไม่จัดอยู่ในคนจำพวก 2  สูง 160 ซม. รอบอก 75/78 ซม.ขึ้นไป
ประเภทหญิง
 • ร่างกายสมบูรณ์ดี สูง 150 ซม. นำ้หนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 - 22 มีนาคม 2562 เวลา 0900 – 1500
ที่แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองกำลังพล โทรศัพท์ 0 2275 4504
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ช่างไฟฟ้าอาวุธ จํานวน 1 อัตรา
ช่างกลโรงงาน จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติโดยสังเขป
ตําแหน่ง ช่างไฟฟ้าอาวุธ

 • ติดตั้ง สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจและทดสอบระบบ เครื่องควบคุมการยิง เครื่องวัดและเครื่องลดสนํามแม่เหล็กเรือ เครื่องกวําดทุ่นระเบิดอิทธิพล ตามมาตรฐานที่กําหนด
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการไฟฟ้าอาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
 •  ช่วยเหลือในกํารปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้า
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าอาวุธภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
 • ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตําแหน่ง ช่างกลโรงงาน

 • ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอื่น ๆ และบํารุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ประจําโรงงาน ตลอดจน    อุปกรณและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
 • ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
 • จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
 • ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ปี พ.ศ.2562 ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด)
เพศชาย คุณวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ เฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้น จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงาน ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่ำ 5 ปี (มีหนังสือรับรองการ ปฏิบัติงาน)
รับสมัคร
สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 - 29 มีนาคม 2562 เวลา 0900 น. – 1530 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่แผนกกาลังพล กองบังคับการ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลข โทรศัพท์ 0 2534 8969หรือ 0 2534 8975
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

กรมอู่ทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. สังกัด กรมอู่ทหารเรือ จำนวน 80 นาย
2. สังกัด บริษัท อู่กรุงเทพ  จำนวน 3 นาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 - 18 ปี (เกิด 1 พฤาภาคม 2544 ถึง 30 เมษายน 2547)นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง 18 - 30 และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
6. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
7. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
9. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
10. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
11. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เปิดรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/ndas เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 15 มีนาคม 2562 โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นลำดับ  โดยชำระเงินจำนวน 160 บาท ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธกส. ทุกสาขา

วิชาที่สอบ
1. การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
1.1 วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
1.2 วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
1.3 วิชาคณิตศาสตร์ 200 คะแนน
1.4 วิชาวิทยาศาสตร์ 200 คะแนน
1.5 วิชาความถนัดทางช่าง 200 คะแนน
2. ภาคปฏิบัติ (รอบสอง)
2.1 สอบพลศึกษา
2.1.1 ว่ายน้ำ 50 เมตร
2.1.2 วิ่ง 800 เมตร
2.1.3 ยึดพื้น 22 ครั้ง
2.1.4 ลุกนั่ง 36 ครั้ง
3.ตรวจสุขภาพ
4.สอบสัมภาษณ์

การศึกษาและสิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
1. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน
2. ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน
3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
4. ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์
5. เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ 3 ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 87 บาท
6. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช.ของกระทรวงศึกษาธิการ
7. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม

หลักสูตรการศึกษา 3 ปี ของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาช่าง ดังนี้

1. สาขาวิชาช่างต่อเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 4 สาขางาน คือ
1.1 สาขางานช่างต่อเรือโลหะ
1.2 สาขางานช่างต่อเรือไม้ และไฟเบอร์กลาส
1.3 สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
1.4 สาขางานช่างเขียนแบบต่อเรือ

2. สาขาวิชาช่างการอู่เรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 1 สาขางาน คือ
2.1 สาขางานช่างการอู่เรือ

3. สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 5 สาขางาน คือ
3.1 สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
3.2 สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล
3.3 สาขางานช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3.4 สาขางานช่างโลหะ
3.5 สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร

4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 2 สาขางาน คือ
4.1 สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง
4.2 สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้าเรือ

ดูระเบียบการรับสมัครได้ที่นี่
ติดตามข่าวสารทางโรงเรียนได้ที่ https://www.facebook.com/โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ-196282433733103/

แบบทดสอบตาบอดสี โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร


Plate 1
Both normal and those with all colour vision 
deficiencies should read the number 12.

Plate 2
Those with normal colour vision should read 
the number 8. Those with red-green colour 
vision deficiencies should read the number 3. 
Total colour blindness should not be able to 
read any numeral.

Plate 3
Normal vision should read the number 29. 
Red-green deficiencies should read 
the number 70.Total colour blindness 
should not read any numeral

Plate 4
Normal colour vision should read 
the number 5. Red-Green colour deficiencies 
should read the number 2. 
Total colour blindness should not be 
able to read any numeral.

Plate 5
Normal colour vision should read 
the number 3. Red-Green deficiencies 
should read the number 5. 
Total colour blindness should not be 
able to read any numeral

Plate 6
Normal colour vision should read 
the number 15. Red-Green deficiencies 
should read the number 17.
Total colour blindness should not be 
able to read any numeral

Plate 7
Normal colour vision should read 
the number 74. Red-Green colour 
deficiencies should read the number 21.
Total colour blindness should not be 
able to read any numeral

Plate 8
Normal colour vision should read 
the number 6. The majority of those 
with colour vision deficiencies cannot read 
this number or will read it incorrectly

Plate 9
Normal colour vision should read 
the number 45. The majority of those 
with colour vision deficiencies cannot read 
this number or will read it incorrectly.

Plate 10
Normal colour vision should read 
the number 5. Those with colour 
vision deficiencies will not read 
the number or read it incorrectly.

Plate 11
Normal colour vision should read 
the number 7. Those with colour vision 
deficiencies will not read this number 
or read it incorrectly.

Plate 12
Normal colour vision should read 
the number 16. Those with colour vision 
deficiencies will not read this number 
or read it incorrectly.

Plate 13
Normal colour vision will read 
the number 73. Those with colour vision 
deficiencies should nor be able to read 
this number or will read it incorrectly.

Plate 14
Normal colour vision and those with 
total colour blindness should not be 
able to read any number. 
The majority of those with red-green 
deficiencies should read the number 5.

Plate 15
Normal colour vision and those 
with total colour blindness should not be 
able to read any number. 
The majority of those with red-green 
deficiencies should read the number 45.

Plate 16
Normal colour vision should read 
the number 26. In protanopia and strong 
protanomalia the number 6 is read and 
in mild protanomalia both numerals 
are read but the number 6 is clearer 
than the number 2. In deuteranopia and 
strong deuteranomalia only the number 2 
is read and in mild deuteranomalia both 
the number 2 is clearer than the number 6.

Plate 17
Normal colour vision should read 
the number 42. In protanopia and strong 
protanomalia the number 2 is read and 
in mild protanomalia both numerals 
are read but the number 2 is clearer than 
the number 4. In deuteranopia and strong 
deuteranomalia only the number 4 is read 
and in mild deuteranomalia both the number 4 
is clearer than the number 2.

Plate 18
The normal should trace along the purple 
and red lines between the two X's.
In protanopia and strong protanomalia 
only the purple line is traced and in mild 
protanomalia both lines can be traced 
but the purple line is easier to follow.
In deuteranopia and strong deuteranomalia 
only the red line is traced and in mild 
deuteranomalia both lines are traced 
but the red line is easier to follow

Plate 19
The majority of those with red-green colour 
blindness can trace the winding line 
between the two X's. The majority of those 
with normal and total colour blindness 
are unable to follow the line.

Plate 20
Normal will trace the blue-green line 
between the two X's. The majority of those 
with colour vision deficiencies will be unable 
to follow the line or will follow a line different 
to the normal one.

Plate 21
Normal will trace the orange line 
between the two X's. The majority of those 
with colour vision deficiencies will be unable 
to follow the line or will follow a line different 
to the normal one.

Plate 22
Normal should trace the line connecting 
the blue-green and the yellow-green.
Those with red-green deficiencies trace the line 
connecting the blue-green and purple.
Those with total colour blindness 
cannot trace any line.

Plate 23
Normal should trace the line connecting 
the purple and the orange between 
the two X's. Red-green deficiencies 
should trace the line connecting the purple 
and the blue-green. Total colour blindness 
and weakness cannot trace any line.

Plate 24
Both normal and those with colour vision 
deficiencies can trace the winding line 
between the two X's.