บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชายคุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นเพศชาย สัญชาติไทย

2. เป็นบุคคลที่มีอายุ 18-30 ปี
3. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา ม.6 ขึ้นไป
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือ สำเร็จการศึก นศท.ชั้นปีที่  3

 ประกาศรับสมัคร กรมทหารพรานที่ 47

ใบสมัคร

หลักฐานในการรับสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร บิดา มารดา 2 ฉบับ

  • สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา มารดา 2 ฉบับ

  • สำเนาใบวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

  • สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.9 สด.8 สด.43(อย่างใดอย่างหนึ่ง) 2 ฉบับ

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

  • ใบสำคัญความเห็นแพทย์ จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น 


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มี.ค.62
รับสมัครทางไปรษณีย์ และด้วยตนเอง กรมทหารพรานที่ 47 บ้านสะปาเราะ หมู่ที่ 5  ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 073-291406