บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดการรับสมัครสอบ ทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com ในระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2561 

การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) กรุงเทพฯ วันเวลาสอบวันอาทิตยท์ที่ 11พฤศจิกายน2561เวลา09.00น.

กำหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ปิดประกาศ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

เอกสารประกอบการรับสมัครที่สำคัญรับสมัครผ่านทาง https://atc-rta.thaijobjob.com

ที่มาข้อมูลข่าวสาร :  กรมยุทธศึกษาทหารบก