บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างโยธา แผนกช่างโยธา กองบิน 2

Photo By:แผนกขนส่ง กองบิน 2

ตำแหน่งที่รับสมัคร ช่างโยธา แผนกช่างโยธา กองบิน 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
2.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานเดิมมาแนบในการสมัครด้วย
3.เพศชาย
4.พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
รับสมัครในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับอาคาร พื้นที่ ถนน รั้ว ท่อทางระบายน้ำ สะพาน และ
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
2. ตรวจสอบและทดลองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และทดสอบงานก่อสร้างตามขั้นตอนต่าง ๆ
3. ช่วยเหลือในการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา
4. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ
5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
6. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานโยธา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
8. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร 2.ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา
วิธีการประเมิน : การสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)
- ทักษะ
ความสามารถในงานช่างโยธา

วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏฺบัติ (การทดสอบตัวอย่างงาน)
- สมรรถนะ
1.การทำงานเป็นทีม 2.มนุษยสัมพันธ์ 3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร : Website : http://www.wing2.net