Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย และทหารกองหนุน ปีงบประมาณ 2557(อัพเดทระเบียบการแล้ว)

ไม่มีความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย และทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 26 อัตรา
ระเบียบการรับสมัคร(อัพเดท จาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มาแล้วครับ)


ขายใบสมัคร 1 - 15 พ.ย.56 รับสมัคร 11 - 15 พ.ย.56 ณ กองบัญการหน่วยบัญชาสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี ติดต่อสอบถาม โทร 036-413412,084-4524225 ในวันเวลาราชการเท่านั้น
ข่าวการรับสมัครในปีที่ผ่านมา
ข่าวความคืบหน้าและรายละเอียดจะนำมาแจ้งต่อไป 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ http://www.swcom.mi.th 
ขอบคุณ Nopparat Srithasoy และน้องๆในเพจ Army Etc. Nongaoy Kratoon

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 9 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2557รวม 9 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กองพลทหารราบที่ 9 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่งที่รับสมัคร รวม 9 อัตรา

 • เสมียน 1 อัตรา
 • ช่างยนต์ 2 อัตรา
 • อื่นๆ 3 อัตรา
 • พลขับรถ 3 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ส้ญชาติไทยเชื้อชาติไทยโดยกำเนิด
ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาฯ
ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
อายุของผู้สมัครตำแหน่งเสมียน อื่นและช่างยนต์ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์ ตำแหน่งพลขับ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
การศึกษาตำแหน่งเสมียน อื่นและพลขับ สำเร็จการศึกษาชั้นม.ต้น  ตำแหน่งช่างยนต์การศึกษาชั้น ปวช. สาขาช่างยนต์
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-21 พ.ย. 56 เวลา 0900-1500 ณ อาคารกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ขอบคุณ Ranger Airborne ที่นำข่าวมาฝากในกลุ่ม SERGREAN

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสรรพวุธทหารบก การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งรับสมัคร
 • เสมียน (ชกท.710) จำนวน 8 อัตรา
 • พลขับ (ชกท.640 )จำนวน 4 อัตรา
 • ช่างซ่อมยานยนต์(ชกท.635) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างยานยนต์ล้อ(ชกท.631 ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
อายุ 18-30 ปี ยกเว้นพลขับต้องอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วต้องเป็นคนจำพวก 1 และต้องมีความสูง 150 ซม.และรอบอก 76/79 ซม.
ผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่จัดอยู่ในคนจำพวกสอง ต้องสูง 160 ซม.และรอบอก 75/78 ซม.
รับคนเกิดในพ.ศ.2526-2538 ยกเว้นพลขับรับสมัครผู้เกิด 2526-2534
ไม่รับผู้ที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารฯ
บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด
ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดี โดยเฉพาะยาเสพติด
ไม่รับกองหนุนยศจ่าสิบตรี - จ่าสิบเอกกลับเข้ารับราชการใน ทบ.
เสมียน (ชกท.710 )ต้องจบการศึกษา ม.ต้น (ม.3)
ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ (ชกท.635) และตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ(ชกท.631) ต้องจบการศึกษา ปวช.ช่างยานยนต์,ช่างยนต์
พลขับ (ชกท.640) ต้องจบการศึกษา ม.ต้น (ม.3)
 
รับสมัคร 11-13 พ.ย. 56 ณ แหล่งสมาคม กรมสรรพวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนไชยศรี เขตดุสิต กทม. เวลา 0900-1600
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ 18 พ.ย. 56 ณ แหล่งสมาคม กรมสรรพวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนไชยศรี เขตดุสิต กทม. และ http://www.ordnancerta.com

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจําปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น
ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครได้ที่นี่
รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครในปีที่ผ่านมา
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย อายุ ระหว่าง 18 - 30 ปี
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
1.2.2 เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกาหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว(ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497
1.5 มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
1.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (..2540) และฉบับที่ 76 (..2555) ออกตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กก. ขึ้นไป
1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
1.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
1.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
1.14 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
1.15 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.16 ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 วุฒิการศึกษา ผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่า
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน
2.3 หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือสำเนาทะเบียนกองประจำการที่มีรายการบันทึกนำปลดและรับรองสำเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทำการแทน
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ บิดา, มารดา จานวน 2 ฉบับ กรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแล้วแต่กรณี ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดว่าเกิด ณ ตำบล อำเภอ จังหวัดใดของประเทศไทย หรือมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด หรือใช้ทะเบียนบ้านเดิมของ บิดา มารดา ที่ระบุสัญชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย ว่าเป็นสัญชาติไทย
2.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 
ที่มาข้อมูล กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
กรมการสัตว์ทหารบก 
 • รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)จำนวน 20 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2557
 • รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร (อัตราพลอาสาสมคร) ตำแหน่งผู้บังคับสุนัข จำนวน 25 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2557
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 พ.ย. ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 8 ธ.ค. 56 (ผ่านเว็บไซต์ กส.ทบ.)
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ(เพศหญิง) เป็นนายทหารประทวนในตำแหน่ง เสมียน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (เพศหญิง)เป็นนายทหารประทวนในตำแหน่ง เสมียน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขปดังนี้
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น(ม.3) เป็นอย่างต่ำ
 • บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 พ.ย. 56 ในวันและเวลาราชการ ณ แผนกธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร อาคาร 3 ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม.
โทร  0 2297 7029 Fax 0 2297 8094

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ สายวิทยาการ เหล่าทหารแพทย์

ไม่มีความคิดเห็น
กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557

 • ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ จำนวน 16 อัตรา 
 • ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 
 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 17 อัตรา
มีรายละเอียดดังนี้.-
1. ตำแหน่ง คุณวุฒิ และจำนวนที่รับสมัคร มีรายละเอียดตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.2 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 , ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ของบุคคลที่ สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.2518
2.3 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
2.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
2.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ
2.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
2.9 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
2.10 ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจาก คณก.แพทย์ทหาร ถือเป็นข้อยุติ)
 
3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
3.1 ต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปี (เกิดระหว่างปีพ.ศ.2522 – พ.ศ.2539) ในปีที่จะบรรจุเข้ารับราชการ
3.2 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา ตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบโดยมีผลการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.20
3.3 ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัด กระทรวงกลาโหมจะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่รับสมัครในวันรายงานตัวการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
3.4 ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการอื่น ที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้ จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยจะบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งที่รับสมัครเท่านั้น
3.5 ไม่รับสมัครสอบพระภิกษุ และสามเณร ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการสายแพทย์ (ตามผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้)
4.2 รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป (เหมือนกันทุกรูป)
4.3 คุณวุฒิการศึกษาประกอบด้วย สำเนาปริญญาบัตร คุณวุฒิปริญญาตรี หรือสำเนาหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
4.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ และสำเนาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามสาขาที่กำหนด อย่างละ 1 ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิด โดยแสดงวันเดือน ปีเกิด และสัญชาติที่ชัดเจน อย่างละ 1 ฉบับ
4.5.1 กรณีที่บิดาและ/หรือมารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกันกับผู้สมัคร ให้นำทะเบียนบ้านของ บิดาและมารดา มาแสดงด้วย
4.5.2 กรณีที่บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านให้นำใบมรณะบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดามารดาด้วย
4.5.3 กรณีที่ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย ของผู้สมัครมิได้ระบุว่าเป็นสัญชาติไทยจะต้องแสดงหลักฐานของบิดาหรือมารดา ของผู้สมัครแล้วแต่กรณีว่ามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เช่น สูติบัตรของบิดาหรือมารดาของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา ของผู้สมัครซึ่งแสดงว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดในประเทศไทยจริง มิใช่โดยการแปลงสัญชาติ
4.5.4 สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของผู้สมัครและของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.6 สำเนาหลักฐานทางทหาร สด.3 หรือ สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ชุด

5. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบ ตำแหน่งที่จะสมัครสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตำแหน่งครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครจริงหากปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที ยกเว้นกรณีที่หน่วยรับบรรจุมีเหตุผลความจำเป็นในความขาดแคลนกำลังพลปฏิบัติงาน และไม่มีผู้มาสมัครสอบในตำแหน่งที่เปิดสอบ จึงให้ผู้สมัครสอบที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะบางประการ และเคยสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบครั้งนี้โดยที่หน่วยรับการบรรจุจะต้องยืนยันเหตุผลความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบรายงานการขอบรรจุเป็นกรณีพิเศษ ในโอกาสต่อไป
5.2 ผู้สมัครต้องรับรองเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
5.3 กรณีมีข้อผิดพลาดในการกรอกรายละเอียดข้อมูลลงในใบสมัครอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิในการสมัครสอบหรือไม่
5.4 ผู้สมัครจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
5.5 ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการตามที่กำหนด หากไม่พึงประสงค์ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับราชการทุกกรณี
 
6. วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามข้อ 4 ที่กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น 2) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 02 534 4966 ,02 534 2570 – 1  
ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2556 ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
7. กำหนดวันสอบคัดเลือก , วิชาที่สอบ , สถานที่สอบ และการประกาศผลการสอบทุกขั้นตอนจะแจ้งให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ และ เฟสบุ๊ค ของกรมแพทย์ทหารอากาศ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมแพทย์ทหารอากาศ http://www.medical.rtaf.mi.th/

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 44 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) จำนวน 100 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น


ประกาศกรมทหารพรานที่ 44 เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 10 พ.ย. 56
ติดต่อสอบถาม โทร 073-455122 , 081-7382751
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมทหารพรานที่ 44 วัดควนใน ต.ควน อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี หรือสมัครทางไปรษณีย์
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 44 http://dragonpran44.org

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศรับสมัครพนักงานราชการเข้ารับราชการในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ไม่มีความคิดเห็น

 • รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 คน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายขนส่ง กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ)
  รับสมัครตั้งแต่ 25 ต.ค.- 6 พ.ย. 56  ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

 • รับ สมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 คน ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับสนับสนุน 1 หมวดธุรการ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครตั้งแต่ 4- 13 พ.ย. 56  ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

 • รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 คน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล โรงพยาบาล จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครตั้งแต่ 17- 29 ต.ค. 56  ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

 • รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 คน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครตั้งแต่ 28 ต.ค.- 6 พ.ย. 56   ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 

 • รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 คน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครตั้งแต่ 28 ต.ค.- 6 พ.ย. 56  ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

ไม่มีความคิดเห็น
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 0800 ถึง 1200 ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการในส่วนของกองทัพเรือในห้วงนี้ ( ต.ค. 56)

ไม่มีความคิดเห็น
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสหกรณ์ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 • โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 • เป็นบุตรหรือคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย 
 • หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 สาขาเวชกรรม และค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 50 บาท 
 • จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 21-22 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038 437 917 หรือหมายเลขภายในกองทัพเรือ 72161, 72163, 72355 ข้อมูล สอ.กฝร. 10 ต.ค.56 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
กองประวัติศาสตร์ ยศ.ทร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจำนวน 1 ตำแหน่ง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการเงินทหารบก มีแผนที่จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
กรมการเงินทหารบก มีแผนที่จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 ประมาณ 60 อัตรา
 • ประมาณห้วงเดือนตุลาคม 2556 
 • โดยรับสมัครจากผู้ที่จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพานิชยกรรม (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) 
 • อายุ 18 ปีบิรบูรณ์ ถึง 25 ปีบริบูรณ์ 
 • มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
ขณะนี้อยู่ระหว่าง การขออนุมัติแผนงานจากกองทัพบก ทั้งนี้ถ้าได้รับการอนุมัติแผนงานจาก กองทัพบกแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดูรายละเอียดเอกสารแจ้งข่าว

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

แจ้งเตือนการรับสมัครในห้วงต่อไป จากกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น
 • การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในส่วนของกองทัพบก ปี 2557
 • การรับสมัครสอบทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ปี 2557 จำนวน 100 อัตรา 
ดูกันเอาไว้แล้วเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับน้องๆทั้งร่างกายและความรู้ แอดมินเอาใจช่วย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งกำหนดการรายงานตัวบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็น น.ประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตัวสำรองที่ส่งสัญญำแล้ว)

ไม่มีความคิดเห็น
1. การตัดเครื่องแบบตามตัวอย่างที่แนบ
1.1 ผู้ที่มี สด.3, สด.8 หรือ ผู้ที่ผ่านการฝึกวิชาทหารให้ตัดเครื่องแบบ เป็น จ่าอากาศตรี
1.2 สาหรับผู้ที่ไม่มี สด.3, สด.8 และไม่ได้ผ่านการฝึกวิชาทหาร ให้ตัดเครื่องแบบ เป็น ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น