บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจําปี 2557

ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครได้ที่นี่
รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครในปีที่ผ่านมา
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย อายุ ระหว่าง 18 - 30 ปี
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
1.2.2 เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกาหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว(ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497
1.5 มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
1.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (..2540) และฉบับที่ 76 (..2555) ออกตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กก. ขึ้นไป
1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
1.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
1.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
1.14 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
1.15 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.16 ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 วุฒิการศึกษา ผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่า
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน
2.3 หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือสำเนาทะเบียนกองประจำการที่มีรายการบันทึกนำปลดและรับรองสำเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทำการแทน
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ บิดา, มารดา จานวน 2 ฉบับ กรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแล้วแต่กรณี ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดว่าเกิด ณ ตำบล อำเภอ จังหวัดใดของประเทศไทย หรือมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด หรือใช้ทะเบียนบ้านเดิมของ บิดา มารดา ที่ระบุสัญชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย ว่าเป็นสัญชาติไทย
2.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 
ที่มาข้อมูล กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก