บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

ไม่มีความคิดเห็น
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 0800 ถึง 1200 ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชายมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
1.2 ผู้ที่เคยผ่านการเข้ารับราชการทหารกองประจำการมาแล้ว ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
1.3 เป็นทหารกองหนุน หรือ ทหารกองเกิน
1.4 บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในคดีใด ๆ ทั้งสิ้น
1.6 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม
1.7 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.8 วุฒิการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ขึ้นไป หากไม่มีคุณสมบัติ ดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ เช่น มีความรู้พิเศษทาง ช่างเชื่อมไฟฟ้า ,ช่างก่อสร้าง , ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ,ช่างไฟฟ้า , ช่างเขียน , ล่ามภาษากัมพูชา (เขมร) และอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องผ่านการทดสอบของคณะกรรมการ
1.9 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า
1.10 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน ( ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ )
1.11 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.12 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจและไม่ติดยาหรือสารเสพติด
1.13 ต้องเป็นบุคคลที่สามารถว่ายน้ำได้
1.14 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เข้ารับการฝึกเมื่อได้รับคัดเลือก
 
2. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบแทน ทั้งฉบับจริงและสำเนา
2.2 หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงและสำเนา
2.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
2.5 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ฉบับจริงและสำเนา หรือใบรับรองการผ่านงานช่างฝีมือต่างๆ จากนายจ้าง
2.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ( ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.7 หนังสือรับรองยินยอมของ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง (เมื่อได้รับคัดเลือกแล้ว)
 
3. เกณฑ์การทดสอบ
3.1 ทดสอบร่างกาย
3.1.1 ดึงข้อ
3.1.2 ลุกนั่งจับเวลา
3.1.3 ยึดพื้นจับเวลา
3.1.4 วิ่งจับเวลา
3.2 การทดสอบความรู้ทั่วไป สอบข้อเขียน
 
4. การรายงานตัวของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมารายงานตัว ในวันที่ 23 มีนาคม นี้เวลา 0800 เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติจากคณะกรรมการ
5. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร. 0 - 2466 - 1180 - 9 ต่อ 37420 หรือ 0 - 3932 - 6292

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น