บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการเงินทหารบก มีแผนที่จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557

กรมการเงินทหารบก มีแผนที่จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 ประมาณ 60 อัตรา
  • ประมาณห้วงเดือนตุลาคม 2556 
  • โดยรับสมัครจากผู้ที่จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพานิชยกรรม (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) 
  • อายุ 18 ปีบิรบูรณ์ ถึง 25 ปีบริบูรณ์ 
  • มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
ขณะนี้อยู่ระหว่าง การขออนุมัติแผนงานจากกองทัพบก ทั้งนี้ถ้าได้รับการอนุมัติแผนงานจาก กองทัพบกแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดูรายละเอียดเอกสารแจ้งข่าว